Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Na Zamagurí sa rodí zaujímavý projekt

 

V druhej polovici minulého týždňa navštívila Prešovský samosprávny kraj (PSK) delegácia jeho partnerského francúzskeho departmentu Horných Pyrenejí. Návšteva sa uskutočnila ako jedna z plánovaných aktivít Akčného plánu spolupráce na rok 2010 medzi PSK a Generálnou radou Horných Pyrenejí.

Išlo o pracovnú návštevu predstaviteľov Generálnej rady Horné Pyreneje, Kajakárskej asociácie v meste Tarbes a Asociácie špeciálnej prevencie a jej cieľom bolo hľadať vhodného partnera na rozvoj spolupráce na báze projektov, realizovaných v rámci programov EÚ – Iuventa «Mládež v akcii». Ako už samotný názov programu napovedá, cieľom pripravovaného potenciálneho projektu by bolo získať finančné prostriedky na fungovanie a činnosť občianskych združení, zameraných na podporu rozvoja športových (v konkrétnom prípade vodného slalomu a raftingu) a sociálnych činností mládeže, výchovu mládeže v oblasti ekológie, resp. s prepojením na otázky podpory rozvoja cestovného ruchu a kultúry.

V rámci pobytu francúzskej delegácie v PSK sa obidve strany podrobne informovali a získali navzájom užitočné informácie, poznatky a skúsenosti z činnosti občianskych združení, zameraných na vyššie uvedenú oblasť. Výsledkom časovo a obsahovo náročných, ale otvorených a konštruktívnych rokovaní je dosiahnutie dohody zúčastnených strán - predstaviteľov francúzskej strany s primátorom mesta Spišská Stará Ves a poslancom Zastupiteľstva PSK, Jozefom Harabinom, starostom obce Červený Kláštor, Štefanom Džurným a predstaviteľmi Športového klubu vodného slalomu a zjazdu Pieniny Červený Kláštor. Obidve strany deklarovali záujem pripraviť a realizovať spoločný trilaterálny (do projektu by sa zapojil aj španielsky partner), resp. bilaterálnyprojekt«Mládež v akcii», zameraný na výchovné aspekty práce s mládežou, mobilitu mládeže, obojstranné výmeny mladých ľudí, skĺbenie záujmov a výchovy vybranej kategórie mladých ľudí (predpokladá sa účasť chlapcov a dievčat vo veku 13-17 rokov) pri výkone športu a umožniť jej dostupnosť (tiež s dôrazom na mladých ľudí zo sociálne slabších vrstiev, čím by mal projekt sociálny náboj a sledoval by tiež požiadavky tzv. druhovej rovnosti) vykonávať vodné športy v horských oblastiach. Projekt by sledoval tiež edukatívny ekologický aspekt, nakoľko by v rámci výmenných pobytov išlo tiež o čistenie vodných tokov a inú činnosť smerom k ochrane životného prostredia. Vyjasnené a dohodnuté boli tiež otázky organizačného, finančného a logistického zabezpečenia projektu.

O prospešnosti pripravovaného projektu pre obe strany svedčia vyjadrenia zúčastnených. Primátor mesta Spišská Stará Ves, Jozef Harabin podtrhol, že „do spoločných projektov musia ísť partneri rovnocenní, ktorí vedia, chcú a sú pripravení spolupracovať. Ja som rád, že takíto partneri tu sú a spĺňajú všetky predpoklady pre úspešnú prípravu a realizáciu uvedeného projektu“.

Prezident Kajakárskej asociácie mesta Tarbes,Georges Dantin sa po skončení rokovaní a pobytu na Pieninách vyznal zo svojich pocitov nasledovne „keď sme išli na Slovensko, kde som mimochodom po prvýkrát, veľmi sme sa báli, či sa tu stretneme s cieľmi, ktoré sme si v projekte predsavzali. Sme preto radi, že sme tu našli spoločný záujem a odhodlanie ľudí projekt realizovať, stretli sme sa s srdečným ľudským prijatím, našli sme partnerský subjekt, ktorý má podobný vývoj a problémy, ktoré by sme chceli v rámci pripravovaného projektu spoločne riešiť a prekonávať“. Druhý člen delegácie, François CAMPARDON, vedúci asociácie Horných Pyrenejí pre mimoriadne situácie „výsledky rokovaní a stretnutí, ako aj získané poznatky a skúsenosti nás oprávňujú a presvedčili o tom, že môžeme smelo začať s prípravou nášho spoločného projektu. Pre nás bolo veľmi dôležité stretnúť sa s významnými predstaviteľmi regiónu, ktorí sú zárukou úspešnej realizácie projektu“.

Ako prínosnú návštevu hodnotili tiež predstavitelia športového klubu v Červenom Kláštore, ktorí okrem iného ocenili získané skúsenosti a cenné poznatky z práce a činnosti kajakárskej asociácie a občianskych združení v Horných Pyrenejach, deklarovali svoj zámer participovať na projekte ako partner, ale v budúcnosti by chceli po dohode s francúzskymi partnermi ísť ešte ďalej nad rámce projektu a spoločnú činnosť prepojiť na oblasť kultúry a cestovného ruchu, resp. sociálne aspekty práce s mládežou v rámci tzv. Partnerstva v oblasti vodných športov nad rámec projektu. Ako podčiarkli, veľmi by uvítali podporu a pomoc, hlavne finančnú zo strany PSK.

Okrem pracovných stretnutí a rokovaní delegácia mala možnosť oboznámiť sa prakticky s činnosťou klubov vodných športov na Pieninách, ich vybavením, konkrétnymi podmienkami na realizáciu projektu a pod., prezrela si prírodné krásy Pienin a Zamaguria a «neodpustila» si samozrejme ani známu turistickú atrakciu, akou splav na pltiach po bystrinách rieky Dunajec nesporne je. Členovia delegácie absolvovali tiež neformálne stretnutie s poslankyňou Zastupiteľstva PSK a riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovní, Annou Aftanasovou a je potešiteľné, že aj v tejto oblasti sa črtajú zaujímavé styčné body na rozvoj spolupráce.

Tento projekt po jeho úspešnej realizácii bude východiskom a základom pre rozvoj novej budúcej spolupráce v oblasti športu. Pôjde najmä o súťaže vo vodných športoch, rafting a pod, nakoľko obidva subjekty majú k tomu vynikajúce podmienky. Odborníkom na vodný slalom netreba pripomínať také mena, akými sú Škantarovci na slovenskej strane, ktorí sú odchovancami vodného športu na Pieninách a meno Tony Estanguet na francúzskej strane.

 

 

Juraj Latta, oddelenie medzinárodnej spolupráce, kancelárie predsedu

 

Fotogaléria:

Publikované: 27.09.2010 / Aktualizované: 27.09.2010 HoreTlačiť