Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK aktivizuje svoje vzťahy s ukrajinskými partnermi

Využitie možností programu politiky susedstva ENPI

Prešovský samosprávny kraj (PSK) aktivizuje svoje vzťahy s ukrajinskými partnermi, najmä však so subjektmi Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. S týmto cieľom a v takomto duchu s nieslo aj posledné pracovné stretnutie dňa 17. septembra 2010 v Užhorode.

Návrh a rozhodnutie uskutočniť toto pracovné stretnutie s predstaviteľmi Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie (ZOŠA) vzišlo počas rokovania delegácie PSK v rámci konferencie o trvalo udržateľnom rozvoji karpatského a iných horských regiónov Európy (Užhorod, 8. - 10. 9. 2010). Jeho cieľom bolo zadefinovať zamerania a témy prípravy spoločných projektov a hľadať na ich realizáciu vhodných partnerov, ktoré by sa realizovali v rámci Programu EÚ ENPI HU-SK-RO-UA v rámci jeho II. výzvy.

Delegáciu PSK, ktorej členmi boli pracovníci odboru regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP, oddelenia medzinárodnej spolupráce a tzv. Branch Office pre uvedený program EÚ, viedol Ján Ragan, podpredseda PSK. Za ukrajinskú stranu sa stretnutia zúčastnili pracovníci Hlavnej správy pre otázky európskej integrácie, zahranično-ekonomických vzťahov a turistiky, na čele s jej náčelníkom Ernestom Nuserom a predstaviteľov ARR a zahraničnej spolupráce Zakarpaťja, Zakarpatskej investičnej agentúry, Medzinárodnej asociácie inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ a ďalších ukrajinských subjektov. Pracovné stretnutie sa nieslo v pragmatickom a tvorivom duchu a jeho výsledkom boli dohody na prípravu niekoľkých zaujímavých a pre oba regióny nesporne prospešných projektov.

Pôjde predovšetkým o projekty v oblasti inovácií; vytvorenie vhodných podmienok pre fungovanie projektového manažmentu; komparácie politiky životného prostredia v podmienkach Ukrajiny; projekt zameraný na reštaurovanie expozícií partnerských múzeí; projekty v rámci tzv. Karpatskej turistickej cesty; vytvorenie vhodného modelu fungovania Karpatského Euroregiónu; vytváranie partnerstiev z úrovne miest; projekt zameraný na inklúziu vzdelávania; projekt vytvorenia spoločného turistického informačného systému a pod. Záujem bol tiež o iniciovanie rozvoja spolupráce z úrovne stredných škôl oboch regiónov. Avšak, čo obidve strany pokladajú v tomto smere za prioritné, je príprava a realizácia spoločných projektov na vytvorenie kultúrnych národnostných centier v Prešove a Užhorode a otvorenie nového hraničného priechodu Ulič – Zabriď na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici (návrh na jeho vytvorenie spoločne s príslušnými orgánmi oboch krajín predloží PSK, ako iniciátor projektu, na nasledujúcom 8. zasadnutí Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu na Ukrajine koncom septembra 2010).

Pracovné stretnutie v Užhorode vytvorilo základný rámec a vhodné predpoklady na úspešnú prípravu spoločných projektových zámerov a vytypovalo vhodných partnerov. Obe strany sa tiež dohodli na ďalších organizačných krokoch smerujúcich k úspešnému naplneniu záverov stretnutia. V najbližšom období sa uskutočnia stretnutia partnerov zadefinovaných projektov a uskutoční sa tzv. informačný deň programu ENPI v Prešove. V prípade potreby, rozhodnutia o spoločnom postupe pri príprave a realizácii prioritných projektov padnú na stretnutí najvyšších predstaviteľov oboch regiónov počas zasadnutia nadchádzajúcej Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu koncom tohto mesiaca v ukrajinských Antalovciach.

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce
Kancelária predsedu

Publikované: 22.09.2010 / Aktualizované: 22.09.2010 HoreTlačiť