Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

7. zasadnutie (24. 08. 2010)

Dňa 24. augusta 2010 o 10.00 hod.

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutoční

7. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

 

 

Program:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Informatívna správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2010.
 4. Návrh na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných ako nepredvídané práce v rámci implementácie projektov schválených v l. kole výzvy z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu.
 5. A/ Dodatok č. 2, ktorým sa menia Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií  – neposlancov.
  B/ Úprava odmeny pre podpredsedov PSK.
  C/ Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2010.
 6. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2010.
 7. Návrh VZN PSK č. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 8. A/ Úprava limitu úverovej linky na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania PSK.
 9. Návrh na vstup PSK do záujmového združenia právnických osôb Koalícia 2013+.
 10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 11. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
  11A/ Majetkové  prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
  11B/ Majetkové  prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
  11C/ Majetkové  prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
  11D/ Majetkové  prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
  11E/ Majetkové  prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
  11F/ Majetkové  prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Nakladanie akciových spoločností Spoločné zdravotníctvo, a. s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným vkladom.
 13. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK.
 14. Rôzne.
 15. Interpelácie poslancov.
 16. Záver. 

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu:

 

Publikované: 11.08.2010 / Aktualizované: 14.12.2010 HoreTlačiť