Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

6. zasadnutie (29. 6. 2010) - pokračovanie

6. zasadnutie ZPSK konané dňa 22. júna 2010 bolo v priebehu zasadnutia ukončené (prerušené) z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov.

Z uvedeného dôvodu v zmysle § 11, ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na čl. VI bod 3 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK zvoláva predseda Prešsovského samosprávneho kraja

na prerokovanie zostávajúceho programu 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK nové zasadnutie, ktoré sa uskutoční

dňa 29. júna 2010 o 14.00 hod.

v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Nám. mieru č. 3

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromných zriaďovateľov.
 3. Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce – schválenie predloženia projektového zámeru PSK.
 4. Začatie obstarávania investičnej akcie SOŠ, ul. Garbiarska 1, Kežmarok – rekonštrukcia a modernizácia kotolne.
 5. Návrh na zmenu uznesenia č. 50/2010 z 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 27. apríla 2010.
 6. Rôzne (Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa).
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Záver.

 

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu: 

Publikované: 23.06.2010 / Aktualizované: 21.10.2010 HoreTlačiť