Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

6. zasadnutie (22.6.2010)

 

Dňa 22. júna 2010 o 10.00 hod.

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutoční

6. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

 

6. zasadnutie ZPSK konané dňa 22. júna 2010 bolo v priebehu zasadnutia ukončené (prerušené) z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov.

Z uvedeného dôvodu v zmysle § 11, ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na čl. VI bod 3 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK zvoláva predseda Prešsovského samosprávneho kraja 

na prerokovanie zostávajúceho programu 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK nové zasadnutie, ktoré sa uskutoční

dňa 29. júna 2010 o 14.00 hod. 

v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Nám. mieru č. 3.

 

Pokračovanie 6. zasadnutia PSK - 29. júna 2010 - program nového zasadnutia

 

 

Program:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2010.
 4. Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií v PSK.
 5. Informatívna správa o povodniach a havarijných situáciách v mesiacoch máj - jún 2010 na cestách vo vlastníctve PSK.
 6. Regionálny operačný program, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – schválenie projektových návrhov.
 7. Monitoring Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 2008 - 2015 – vyhodnotenie akčného plánu za rok 2009.
 8. Regionálny operačný program, Opatrenie 4.1d neinvestičné projekty (rozvojové dokumenty regiónov) - schválenie projektových žiadostí.
 9. Národný projekt „Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných Európskou úniou“.
 10. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za II. polrok 2009 a I. štvrťrok 2010.
 11. Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK.
 12. Generel pre dopravnú infraštruktúru, oblasť Prešov.
 13. Integrovaný dopravný systém pre PSK.
 14. Návrh VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK.
 15. Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v PSK.
 16. Návrh na zmenu členov orgánov ARR PSK v zmysle platných stanov ARR PSK.
 17. Návrh členov správnej rady a kandidátov na členov dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa.
 18. Návrh na menovanie členov orgánov NEFO PSK, n. f.
 19. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 21. Schválenie dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromných zriaďovateľov.
 22. Rôzne.
 23. Interpelácie poslancov.
 24. Záver.

 

 

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu: 

Publikované: 10.06.2010 / Aktualizované: 21.10.2010 HoreTlačiť