Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Rekonštrukcia starej budovy za účelom nového obecného úradu Budovy obecný úrad Zníženie energet.náročnosti s budovy, zateplenie budovy a zmena vykurovania, obnova strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Revitalizácia potokov Bžanoch Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Znižovanie energ.náročnosti budovy kultúrno správnej budovy Budovy kultúrny dom zateplenie obvodového plášťa, výmena dverí, zateplenie a oprava strechy, zmena vykurovania 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Modernizácia domu nádeje v obci Bžany Budovy domy smútku Modernizácia domu nádeje, zmena vykurovania, výmena dverí, katafalku a socialného zariadenia- zastaralé, oprava strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Valkov Kamerový systém v k.ú. Valkov Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kamerového systému v rámci obce Valkov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Kamerový systém v obci Bžany Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kamerového systému v rámci obce Bžany 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Dobudovanie parkovísk v k.ú. Valkov Doprava parkoviská Dobudovanie parkovísk v k.ú. Valkov viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Parkovacie plochy Doprava parkoviská vybudovanie parkovacích plôch v obci 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany vybudovanie chodníka Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníka pre peších 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Rekonštrukcia miestných komunikácii Bžany a Valkov Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestných komunikácii 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Promenáda v r.o. Valkov CR infraštruktúra CR Promenáda Valkov, rozvoj cestovného ruchu viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Duplín Duplín Duplín Vybud.miest.komun a inžinier.sietí Doprava miestne komunikácie Vybudovanie miestnej kominukácie a inžinierksých sietí 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj elektro nabíjacia stanica Doprava nabíjacie stanice neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj Kanalizácia Vodohospodárstvo kanalizácia neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj odstavný pruh pre autobus Doprava parkoviská neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj rekonštrukcia obecného úradu Budovy obecný úrad neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj rekonštrukcia elektroinštalácie v ZS Školstvo a vzdelávanie neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj rekonštrukcia verejného osvetlenia Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj Turistické a náučné chodníky CR infraštruktúra CR neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj vybudovanie amfiteátera a oddychovej časti obce Kultúra kultúrna infraštruktúra neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj chodník pri hlavnej ceste Doprava miestne komunikácie neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj rekonštrukcia miestnej komunikácie Doprava miestne komunikácie neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj Vybudovanie cesty ku kultúrnej pamiatke Doprava miestne komunikácie neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj Vybudovanie turistických prístreškov CR infraštruktúra CR neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Výstavba prírodného amfiteátra v obci Kultúra kultúrna infraštruktúra 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Altanok-Vajcovka CR infraštruktúra CR 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Výstavba športovísk a rekreačných zariadení Šport a voľný čas športoviská 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Drevená zvonica v obci Chotča CR kultúrne a historické pamiatky 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča vybudovanie novej optickej siete a uzlov pre domácnosti Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča výstavba nového rozhlasu a ústredne Digitalizácia a SMART rozhlas 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča prístavba budovy MŠ Školstvo a vzdelávanie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Kanalizácia a ČOV Chotča Vodohospodárstvo kanalizácia + ČOV viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča výstavba nových cykloturistických chodníkov Doprava cyklochodníky 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Výstavba chodníkov pri ceste II. a III. triedy Doprava cesty II. a III. triedy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Protipovodňová ochrana intravilánu obce Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča vybudovanie zavlažovacieho systému Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča vybudovanie nových budov pre komunálne potreby obce Budovy budovy iné 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča výstavba 2 Bytových jednotiek Budovy bývanie viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča výstavba telocvične Šport a voľný čas športoviská 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča multifunkčné ihrisko pre ZŠ Šport a voľný čas športoviská 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča výstavba repliky dreveného kostola v obci Chotča zaniknutého dreveného kostola všetkých svätých CR kultúrne a historické pamiatky 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča rozšírenie elektrickej rozvodnej siete na cintoríny Energetika elektrina a teplo 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča oprava mostov Doprava mosty, lávky, priepusty 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Bezplatná wi-fi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Modernizácia kuchyne MŠ Školstvo a vzdelávanie Modernizácia kuchyne MŠ v 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Vovovod v obci Kručov Vodohospodárstvo vodovod vybudovanie vodovodu viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Kanalizácia v obci Kručov Vodohospodárstvo kanalizácia kanalizácia v obci viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Vybudovanie kanalizácie a domácich čističiek odpadových vôd Vodohospodárstvo kanalizácia + ČOV Vybudovanie kanalizácie a domácich čističiek odpadových vôd 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Výstavba vodovodu Vodohospodárstvo vodovod Výstavba vodovou 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Revitalizácia plôch pred Obecným úradom Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Vybudovanie oddychovej zóny, parkoviska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Nákup zberných nádob na triedený zber Odpadové hospodárstvo triedený zber obstaranie zberných nádob 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Vybudovanie a Rekonštrukcia rigolov Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vybudovanie a Rekonštrukcia rigolov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Zníženie energet.náročnosti a budovy KD Budovy kultúrny dom Zníženie energet.náročnosti s budovy KD s využitím solárnycvh panelov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov znižovanie energ.náročnosti budovy Domu Smútku Budovy domy smútku zateplenie obvodového plášťa, výmena dverí, zateplenie strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Detské ihrisko Šport a voľný čas detské ihriská Vybudovanie detského ihriska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Kamerový systém v obci Kručov Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kamerového systému v rámci obce rozšírenie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Parkovacie plochy Doprava parkoviská vybudovanie parkovacích plôch v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Vybudovanie chodníka Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníka smerom na Fijaš 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Rekonštrukcia miestných komunikácií Doprava miestne komunikácie natiahnutie nového asf. Koberca 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Oprava obecného mosta Doprava mosty, lávky, priepusty Rekonštrukcia obec.mosta 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Miková Zvýšiť vybavenosť obce. Doprava miestne komunikácie prístupová cesta k domu smútku, úprava miestnych komunikácii, préhlbenie šancou popri ceste, regulácia potoka, rekonštrukcia budovy bývalej školy v prírode 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Miňovce Obec Miňovce Miňovce Vybudovanie kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia Kanalizácia a ČOV viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Miňovce Obec Miňovce Miňovce Oddychova zona - park Verejné priestranstvá park Vybudovanie parku v obci. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Miňovce Obec Miňovce Miňovce Rekonštrukcia vykurovania Budovy polyfunkčné budovy Rekonštrukcia vykurovania OU a MŠ 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Miňovce Obec Miňovce Miňovce Vystavba a rekonštrukcia chodníka Doprava miestne komunikácie Vybudovanie a rekonštrukcia chodníka 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Miňovce Obec Miňovce Miňovce Rekonštrukcia miestných komunikacií Doprava miestne komunikácie Vymena asfaltového povrchu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Zavádzanie participatívnych prvkov do správy vecí verejných – najmä pri tvorbe rozvojových dokumentov a rozpočtov Dokumentácia strategické - koncepčné dokumenty Zavádzanie participatívnych prvkov do správy vecí verejných – najmä pri tvorbe rozvojových dokumentov a rozpočtov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Zvyšovanie pokrytia širokopásmovým internetom Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zvyšovanie pokrytia širokopásmovým internetom, prípadne Wifi internet 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Zlepšenie podmienok pre vzdelávania v MŠ a ZŠ Školstvo a vzdelávanie MŠ + ZŠ Zlepšenie podmienok pre vzdelávania v MŠ a ZŠ – stavebnotechnické úpravy, obstaranie vybavenia, skvalitňovanie personálneho zabezpečenia 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Vybudovanie splaškovej kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia Vybudovanie splaškovej kanalizácie, vrátane domových prípojok viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Dobudovanie a rekonštrukcia siete dažďovej kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia Dobudovanie a rekonštrukcia siete dažďovej kanalizácie, vrátane uličných vpustov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Údržba a rozširovanie siete vodovodu Vodohospodárstvo vodovod Údržba a rozširovanie vodovodu v nových lokalitách pre IBV 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Vybudovanie cyklochodníka a jeho napojenie na regionálne a nadregionálne cyklotrasy Doprava cyklochodníky Vybudovanie cyklochodníka a jeho napojenie na regionálne a nadregionálne cyklotrasy viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Protipovodňové opatrenia na vodnom toku aj mimo neho Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vybudovanie protipovodňových opatrení na vodnom toku aj mimo neho – napr. Suché poldre, regulácia koryta, hrádzky na horských bystrinách, odrážky na lesných cestách, zasakávacie jamy a iné povodňové opatrenia 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Vytvorenie lepších podmienok na separáciu odpadu Odpadové hospodárstvo zberné dvory Realizácia aktivít, ako vybudovanie zberného dvora, stojísk pre kontajnery, zariadenia pre zhodnocovanie BRO, zefektívnenie zberu KO a podobne 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Znižovanie energetickej náročnosti obecných budov Budovy budovy iné Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov, vrátane zefektívnenia vykurovacích systémov, osvetlenia, prípravy TUV a podobne 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Monitoring a evalvácia rozvojových dokumentov obce Dokumentácia strategické - koncepčné dokumenty Monitoring a evalvácia rozvojových dokumentov obce s využitím SMART riešení 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Podpora vytvárania podmienok pre otváranie prevádzok a zakladanie podnikov v obci vrátane sociálnych podnikov Zamestnanosť sociálne podnikanie Podpora vytvárania podmienok pre otváranie prevádzok a zakladanie podnikov v obci, vrátane sociálnych podnikov, či už samotnou obcou, alebo inými záujemcami 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Výstavba bytov nižšieho štandardu Budovy bývanie Výstavba bytov nižšieho štandardu – nájomné byty 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Rekonštrukcia domu nádeje Budovy domy smútku Rekonštrukcia domu nádeje 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Vybudovanie detského ihriska Šport a voľný čas detské ihriská Vybudovanie detského ihriska, vrátane jeho vybavenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Vybudovanie workoutového ihriska Šport a voľný čas outdoor Vybudovanie workoutového ihriska, vrátane jeho vybavenia menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Vybudovanie kamerového a varovného systému Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kamerového a varovného systému 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Rekonštrukcia verejného osvetlenia Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie Rekonštrukcia verejného osvetlenia s cieľom zníženia spotreby a zvýšenia bezpečnosti, doplnenie nových bodov osvetlenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Budovanie nabíjacích staníc pre elektro automobily Doprava nabíjacie stanice Budovanie nabíjacích staníc pre elektroautomobily, prípadne inej potrebnej infraštruktúry 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Podpora a rozširovanie IBV, vrátane budovania inžinierskych sietí Budovy bývanie Podpora a rozširovanie IBV, vrátane budovania inžinierskych sietí v nových lokalitách 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Technické vybavenie DHZ Budovy hasičská zbrojnica Technické vybavenie DHZ – rekonštrukčné a stavebné práce, obstaranie vybavenia a techniky menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Dobudovanie kultúrno-športového centra Kultúra kultúrna infraštruktúra Dobudovanie kultúrno-športového centra v obci a doplnenie jeho vybavenia 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Podpora vytvárania prevádzok cestovného ruchu – penzióny, agroturistika CR agroturistika Podpora vytvárania prevádzok cestovného ruchu – penzióny, agroturistika – najmä poradenstvo, asistencia, koordinácia, sprístupňovanie, infraštruktúra, propagácia, nudovanie vlastných prvkov v agroturistike 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Propagácia obce ako objektu záujmu v cestovnom ruchu CR mäkké aktivity v oblasti CR Propagácia obce ako objektu záujmu v cestovnom ruchu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Zabezpečenie všetkých dostupných služieb pre obyvateľov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Zabezpečenie všetkých dostupných služieb pre obyvateľov – prenesené a originálne kompetencie, vrátane TSP, komunitných služieb a podobne 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Doprava miestne komunikácie Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Vybudovanie osvetlených priechodov pre chodcom Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie Vybudovanie osvetlených priechodov pre chodcom menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Turistické značenie a prvky drobnej infraštruktúry CR infraštruktúra CR Osadzovanie turistického značenia a prvkov drobnej infraštruktúry (napr. altánky, lavičky, stojany v a bicykle a podobne) 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Revitalizácia parku a ostatných zelených plôch v obci Verejné priestranstvá park Revitalizácia parku a ostatných zelených plôch v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Zlepšenie materiálno-technického vybavenia kultúrnych inštitúcií v obci Kultúra kultúrna infraštruktúra Zlepšenie materiálno-technického vybavenia kultúrnych inštitúcií v obci – knižnica, súbor, spolky a podobne 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Organizácia cyklických a jednorázových kultúrno-spoločenských podujatí Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry Organizácia cyklických a jednorázových kultúrno-spoločenských podujatí, najmä technické, programové a propagačné zabezpečenie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Podpora udržiavania tradícií Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry Podpora udržiavania tradícií vo forme podpory spolkov, súborov, jednotlivcov, podpora realizácie podujatí na podporu zachovania tradícií 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Podpora propagovania prírodného dedičstva CR prírodné pamiatky Podpora propagovania prírodného dedičstva formou osadzovania informačných tabúľ, infokioskov a podobne 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Oľšavka Výstavba chodníka v obci Oľšavka Doprava miestne komunikácie Výstavbou asfaltového chodníka sa zabezpečí zvýšená bezpečnosť obyvateľov obce vrátané deti z obce, ako aj rodákov v čase školských prázdnin. Výstavba chodníka v obci Oľšavka je v súlade s opatrením D.3. Doprava, schváleného Akčného plánu pre rozvoj okresu Stropkov a bude slúžiť pre zlepšenie podmienok pre život obyvateľov obce Oľšavka. 10 000 - 100 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 701 až 800.[<<] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.