Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Náučný chodník CR infraštruktúra CR Náučný chodník, ktorý spája všetkých päť kultúrných pamiatok nachádzajúcich sa v obcí. Informačné tabule, uprava terénu a vytvorenie spevnených chodníkových plôch. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Prameň "Vítajte" CR infraštruktúra CR Terenné úpravy v okolí celoročného prameňa pitnej vody vyvierajúcej zo zeme. Altánok s kapacitou min 15 osôb na sedenie, ohnisko, stojany na bycykle odpadkové koše, suché WC. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Prístupový chodník k židovskému cintorínu Doprava miestne komunikácie Chodník k národnej kultúrnej pamiatke - židovský cintorín 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Revitalizácia Židovského cintorína CR kultúrne a historické pamiatky Obnova oplotenia a náhrobných kameňov v areali židovského cintorína v obci Topoľa menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Ubľa Ubľa Ubľa výstavba cyklochodníka Doprava cyklochodníky Vybudovanie cyklochodníka v dĺžke 2,2 km v smere na hranicu s Ukrajinou a rozšírenie ponuky cyklotrás ajv projekte Poloniny trail. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ubľa Ubľa Ubľa Rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnych komunikácií, zlepšenie podmienky bývania a občianskej vybavenosti. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Likvidácia skládky Odpadové hospodárstvo sanácia environmenátlnych záťaží Odstránenie environmentálnej záťaže 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Bezplatná wi-fi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Wifi zóna Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Wifi zóny - internet, inteligentné lavičky 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Co-workingové centrum Zamestnanosť sociálne podnikanie Zriadenie co-workingového centra 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Podnikateľský inkubátor Zamestnanosť priemyselné plochy a budovy Rekonštrukcia výrobných hál viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Envirocentrum CR infraštruktúra CR V spolupráci s NP Poloniny - Envirocentrum, ubytovňa, kongresová sála, Mini ZOO, prírodné atrakcie pre deti, škola v prírode viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Inventarizácia a úprava parku Riešenia v environmentálnej oblasti ochrana prírody, biodiverzita Inventarizácia a preverenie zdravotného stavu stromov, orez, vyčistenie od náletových drevín 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Rozšírenie kanalizácie Ulič - IV. časť Vodohospodárstvo kanalizácia Výstavba kanalizácie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Ovocný sad Zamestnanosť poľnohospodárstvo Výsadbou tradičných ovocných stromov a kríkov prispieť k zachovaniu nielen kultúrneho ale aj prírodného dedičstva. Cieľom bolo vyčistiť, upraviť nevyužité, neestetické miesto v dedine, premeniť ho na príjemné, útulné oddychovo-náučné miesto. menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Záhrada a bludisko CR prírodné pamiatky Záhrada z liečivých o okrasných drevín, bludisko z hraba resp. vŕby 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Rekonštrukcia chránenej dielne Zamestnanosť sociálne podnikanie Zateplenie, výmena okien, ústredné kúrenie, úprava vnútorných priestorov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Zateplenie obecného úradu Budovy obecný úrad Výmena okien zateplenie budovy a strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Kompostovisko Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Výstavba kompostoviska 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Protipovodňové opatrenia Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Regulácia a úprava tokov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Výmena kotlov ZŠ Ulič Školstvo a vzdelávanie Skvalitnenie vykurovania ZŠ 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Zateplenie kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Výmena okien, zateplenie budovy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Zelené strechy Riešenia v environmentálnej oblasti zelené investície Úprava rovných striech s úpravou podľa environmentálnych cieľov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič DSS Ulič Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Rekonštrukcia budovy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Prístavba a rozšírenie komunitného centra Budovy budovy iné Úprava vnútorných priestorov KC, prvého nadzemného podlažia 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Sociálny podnik Zamestnanosť sociálne podnikanie Rekonštrukcia budovy, nákup zariadenia, mzdy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Priemyselný park Zamestnanosť priemyselné plochy a budovy Rekonštrukcia budovy viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Rekonštrukcia obecných bytov Budovy budovy iné Oprava strechy, zateplenie budovy, oprava vnútorných priestorov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Nákup komunálnej techniky Verejné priestranstvá nákup strojov a zariadení Nákup komunálnej techniky - traktor, kosačka, mulčovač, odhŕňac snehu, snežná fréza 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Pozemkové úpravy Budovy bývanie Sceľovanie pozemkov, cesty viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Vtáčie hniezdo CR prírodné pamiatky menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Multifunkčné ihrisko Šport a voľný čas športoviská Výstavba multifunkčného ihriska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Outdoorové ihrisko Šport a voľný čas outdoor Vybudovaním ihriska vytvoriť dobré podmienky pre pestovanie pohybových aktivít obyvateľov aj návštevníkov obce. Aktívne využívanie športového areálu na regionálnej úrovni. Dosiahnutie zlepšenia zdravotných, sociálnych a interpersonálnych parametrov obce. menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Rekonštrukcia amfiteátra Kultúra kultúrna infraštruktúra Oprava a prekrytie amfiteátra, pódia, tribúny a lavičiek, elektroinštalácie, soc. Zariadenia, parkovisko a prístupová komunikácia 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Turistické chodníky, odstavné parkoviská, sociálne zariadenia CR infraštruktúra CR Oprava a značenie turistických chodníkov, zosieťovať, odstavné parkoviská so soc. Zariadením 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Lanové centrum CR infraštruktúra CR Lanové centrum v konároch stromov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Oprava lyžiarskeho vleku Šport a voľný čas vleky, lanovky Úprava majetkoprávnych vzťahov, predĺženie vleku, vyčistenie, zlepšenie základnej infraštruktúry 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Rekonštrukcia turistickej ubytovne CR ubytovanie a stravovanie Úprava priestorov turistickej ubytovne 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Športová škola Šport a voľný čas športoviská Športovo tréningový areál v priestoroch bývalého drevárskeho podniku. Ubytovanie pre cca 60 osôb, haly upravené na rôzne športy, sústredenia ale i rodinné aktivity viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Verejné sociálne zariadenia Budovy budovy iné Výstavba verejných sociálnych zariadení - WC, opravovňa bisyklov, nabíjačky pre E-bike 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Rusínsky slovník pod holým nebom Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Zabudnutá architektúra Rusínov Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Bezpečné priechody pre chodcov Doprava dopravná bezpečnosť Osvetlenie a merače rýchlosti 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Dokončenie stavby KD Budovy kultúrny dom Úprava vnútorných priestorov KC, informačné centrum, interaktívne múzeum 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Sad Zamestnanosť poľnohospodárstvo Sad s pôvodnými druhmi ovocných stromov a kríkov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Doprava miestne komunikácie Oprava ciest, chodníkov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Rekonštrukcia mosta cez Uličku Doprava mosty, lávky, priepusty Oprava betónových hrán, zábradlia a hlavnej mostnej konštrukcie, krytu cesty 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Rybník Ulič Šport a voľný čas bazény Výstavba rybníka v obci Ulič 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Školský náučný chodník k Mergencovmu kameňu CR infraštruktúra CR 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Výstavba turisticko informačného centra CR infraštruktúra CR Rekonštrukcia budovy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Detský rozprávkový les CR infraštruktúra CR Prechádzka lesom, na rôznych miestach stanovištia s postavami rusínskych legiend, rozprávok, histórie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Dvere do Polonín CR infraštruktúra CR menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Ekumenické múzeum Kultúra kultúrna infraštruktúra Výstavba drevených cerkví podľa predlohy už neexistujúcej cerkvi v Uliči s umiestnením cirkevných artefaktov z uličskej doliny 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Hviezdne meditačné centrum CR ubytovanie a stravovanie Ubytovanie určené na pozorovanie hviezd tmavej oblohy (využitie na relaxačné pobyty v tme a tichu) viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Oddychová zóna Ulič Verejné priestranstvá oddychová zóna Úprava priestorov pri splavoch 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Osada rusínskych legiend CR infraštruktúra CR Výstavba chatovej osady- chaty postavené podľa legiend (mlyn, čert, zbojník,...) viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Ruthenia Art Park Ulič Kultúra kultúrna infraštruktúra Kultúrne centrum- Street art maze 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Zboj obec Zboj Zboj Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Kompostovisko 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Zboj obec Zboj Zboj Dom Smútku Budovy domy smútku výstavba domu smútku 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Zboj obec Zboj Zboj EKUMENICKE centrum kulturného dedičstva Kultúra kultúrna infraštruktúra rekonštrukcia budovy, kde vznikne múzeum, kaplnka, multifunkčná sála a ubytovanie viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Zboj obec Zboj Zboj Zipline Zboj CR infraštruktúra CR Stavba zipline lanovky na rekreačné využitie navštevnikov v Národnom Parku POLONONY 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Zboj obec Zboj Zboj Rekonštrukcia MK Doprava miestne komunikácie oprava miestnych komunikácií 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Zboj obec Zboj Zboj Múzeum Ikon Kultúra kultúrna infraštruktúra výstavba napodobeniny pôvodného dreveného kostola pre múzeum ikon a sakrálnych predmetov 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre obec Zemplínske Hámre Zemplínske Hámre Vybudovanie cyklochodníka Doprava cyklochodníky Vybudovanie cyklochodníka na ul. Sninskej do mesta Snina 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre obec Zemplínske Hámre Zemplínske Hámre Dobudovanie krytého bazénu Šport a voľný čas bazény Dobudovanie krytého bazénu pri existujúcom kúpalisku viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre obec Zemplínske Hámre Zemplínske Hámre Chodník pre peších Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníka ul. J.Rholla ku kúpalisku 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre obec Zemplínske Hámre Zemplínske Hámre Dobudovanie - vysoká pec CR kultúrne a historické pamiatky Dobudovanie chýbajúcej časti vysokej pece 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre obec Zemplínske Hámre Zemplínske Hámre Premiestnenie pôvodných drevených stavieb k drevenici CR kultúrne a historické pamiatky Presun pôvodných drevených stavieb k budove pôvodnej drevenice (vytvorenie miniskanzénu) 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre obec Zemplínske Hámre Zemplínske Hámre Rekonštrukcia odst.plôch a cesty pri kúpalisku Doprava parkoviská Rekoštrukcia odstavných plôch a cesty pri kúpalisku 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre Denný stacionár pre seniorov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb V našej obci sa nenachádza žiadne zariadenie s orientáciou na zabezpečenie sociálnej starostlivosti pre seniorov. Čoraz viac pribúda občanov, ktorí sú odkázaní na starostlivosť od iných. Obec by tak rada vytvorila priestor v budove starej škôlky, ktorý je potrebne zrekonštruovať pre daný účel. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Baňa Zateplenie budovy obecného úradu Baňa Budovy obecný úrad Zlepšenie energetickej náročnosti exiztujúcich verejných budov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Baňa Obecné detské ihrisko a vonkajšie fitnes centrúm Šport a voľný čas detské ihriská Voľné aktyvity pre deti a dospelých 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Baňa Baňa Baňa Vysporiadanie pozemkov pod budovou ob. úradu Budovy bývanie Vysporiadanie pozemkov od SPF - neznámi vlastníci neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Breznica obec Breznica Breznica Kanalizácia a ČOV Breznica Vodohospodárstvo kanalizácia + ČOV Dokončiť kanalizáciu a výstvabu ČOV viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznica obec Breznica Breznica zateplenie budovy Šport a voľný čas šatne, tribúny a sociálne zariadenia zateplenie soc. Budovy na ihrisku 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznica obec Breznica Breznica zateplenie OcU Budovy obecný úrad zateplenie budovy OcÚ 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznica obec Breznica Breznica svojpomocna vystavba MRK tvrdé aktivity na podporu integrácie vystavba 3 romských domčekov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznica obec Breznica Breznica vybudovanie detského ihriska Šport a voľný čas detské ihriská detské ihrisko menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznica obec Breznica Breznica Workoutové ihrisko Šport a voľný čas outdoor fitnes ihrisko vonkajšie menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznica obec Breznica Breznica výstavba nájomných bytov Budovy bývanie vystavba 7 najomných bytov(1 byt. Dom 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznica obec Breznica Breznica rekonštrukcia chodnikov Doprava miestne komunikácie rekonštrukcia chodnikov pri ceste I/15 áno 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznička obec Breznička Breznička Kanalizácia v obci Breznička Vodohospodárstvo kanalizácia Výstavba kanalizácie a čističky v obci 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznička obec Breznička Breznička Vodovod v obci Breznička Vodohospodárstvo vodovod Výstavba vodovodu v obci 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznička obec Breznička Breznička Zníženie energetickej náročnosti budovy Hasičská zbrojnica Budovy hasičská zbrojnica Zateplenie budovy Hasičská zbrojnica 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznička obec Breznička Breznička Zníženie energetickej náročnosti budovy KSB Budovy kultúrny dom Zateplenie kultúrno-správnej budovy, výmena okien, dverí 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznička obec Breznička Breznička Vybudovanie vodného zdroja na cintoríne Verejné priestranstvá cintoríny Vybudovanie vodného zdroja na cintoríne menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznička obec Breznička Breznička Rozšírenie siete verejného osvetelnia - osvetlenie cintorína Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznička obec Breznička Breznička Rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnych komunikácií 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznička obec Breznička Breznička Náučný chodník k 1.svetovej vojne CR infraštruktúra CR Vytvorenie náučného chodníka k 1. svetovej vojne menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznička obec Breznička Breznička Rekonštrukcia vojnového cintorína z 1. svetovej vojny CR kultúrne a historické pamiatky Obnova hrobov, osadenie krížov, smaltovaných tabulí, centrálny pamätník/kríž, živý plot, informačné tabule menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bukovce Bukovce Bukovce Zníženie energetickej náročnosti Budovy obecný úrad Zníženie energetickej náročnosti obecného domu 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bukovce Bukovce Bukovce Rekonštrukcia obecného domu Budovy obecný úrad Rekonštrukcia obecného domu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bukovce Bukovce Bukovce Rekonštrukcia ciest a chodníkov Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia ciest a chodníkov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Valkov Dobudovanie kanalizácie a domácich čističiek odpadových vôd Vodohospodárstvo kanalizácia + ČOV Dobudovanie kanalizácie a domácich čističiek odpadových vôd 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Kanalizácia v r.o. Valkov Vodohospodárstvo kanalizácia kanalizácia v obci viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Vovovod v obci Bžany Vodohospodárstvo vodovod vybudovanie vodovodu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Revitalizácia plôch pred Obecným úradom Doprava parkoviská Vybudovanie oddychovej zóny, parkoviska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Cyklochodnik Doprava cyklochodníky Rozvoj cestovného ruchu viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Nákup zberných nádob na triedený zber do r.o. Valkov Odpadové hospodárstvo triedený zber obstaranie zberných nádob 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Valkov Revitalizácia potoka k.ú. Valkove Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vybudovanie a rekonštrukcia rigolov a potoka 10 000 - 100 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 601 až 700.[<<] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.