Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Snina, Michajlov Michajlov Michajlov Dom smútku v obci Michajlov Budovy domy smútku Dom smútku v obci Michajlov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Nová Sedlica obec Nová Sedlica Nova Sedlica Vystavba poskovisk pred IS NP Poloniny 350m2 Doprava parkoviská skvalitnenie turistickej infraštruktury 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Nová Sedlica obec Nová Sedlica Nová Sedlica Rekonštrukcia pristupovej cesty pred IS NP Poloniny Doprava miestne komunikácie skvalitnenie turistickej infraštruktury 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Nová Sedlica obec Nová Sedlica Nova Sedlica Vystavba Taboriska CR infraštruktúra CR skvalitnenie turistickej infraštruktury 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Osadné obec Osadné Osadné Karpatské koľajky-po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch Doprava optimalizácia Výbudovanie turistického informačného centra a požičovne bicyklov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Pčoliné Poskytovanie služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd Vodohospodárstvo vodovod + kanalizácia Nutnosť zabezpečiť občanom obcí prístup k pitnej vode, odvádzaniu a zneškodňovaniu odpadových vôd. neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Pčoliné Rekonštrukcia obecných komunikácií a mostov Doprava miestne komunikácie Obecné komunikácie a mostné konštrukcie si vyžadujú investíciu do ich rekonštrukcie z dôvodu opotrebenia. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Pčoliné Vybudovanie oporného múru na toku "Vrchpoľský potok" Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície V úseku toku Vrschpoľského potoka riešeného týmto projektom došlo k erózii a následnému zosuvu svahu do toku. Z toho dôvodu je nutné vybudovanie oporného múru, ktorý by zabránil ďalším zosuvom.il 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Pčoliné Vybudovanie zariadenia pre seniorov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Zabezpečiť občanom dostupnosť kvalitných sociálnych služieb neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Pčoliné Zlepšenie kvality odpadového hospodárstva obce Digitalizácia a SMART digitálne riešenia v OH Zvýšenie kvality odpadového hospodárstva obce Pčoliné 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Pčoliné obec Pčoliné Pčoliné Výstavba multifunkčného ihriska Šport a voľný čas športoviská Multifunkčné ihrisko 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Pčoliné obec Pčoliné Pčoliné Revitalizácia oddychovo relaxačnej zóny Kvasná voda Verejné priestranstvá oddychová zóna Revitalizácia odychovo-relaxačnej zóny obce 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Pichne Rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Zlý stav miestnych komunikácií 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Pichne Rekonštrukcia starej školy v obci Pichne na zriadenie múzea Kultúra kultúrna infraštruktúra Obec Pichne má vo vlastníctve budovu starej školy, ktorá sa nevyužíva, je schátraná, ale rekonštrukciou by sa dala využiť na kultúrne účely, najskôr na zriadenie múzea. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Pichne Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Pichne Odpadové hospodárstvo triedený zber Obec nedisponuje technikou na na zber a zvoz odpadu. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Pichne Obec Pichne k.ú. Pichne Kanalizácia Vodohospodárstvo kanalizácia Budovanie kanalizácie 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Pichne Obec Pichne p.č.493/1 k.ú. Pichne Nabíjacia stanica pre elektromobily Pichne Doprava nabíjacie stanice Inštalácia a napojenie nabíjacej stanice pre elektromobily menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Pichne Obec Pichne k.ú. Pichne Protipovodňové opatrenia, budovanie suchých poldrov Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Budovanie suchých poldrov viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Pichne Obec Pichne k.ú. Pichne Triedený zber komunálneho odpadu Odpadové hospodárstvo triedený zber Zakúpenie techniky a kontajnerov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Pichne Obec Pichne p.č.294/5 k.ú. Pichne Výstavba detského ihriska v obci Pichne Šport a voľný čas detské ihriská Výstavba detského ihriska pre rozvoj voľnočasových aktivít detí menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Pichne Obec Pichne p.č.294/5 k.ú. Pichne Výstavba multifunkčného ihriska pre obec Pichne Šport a voľný čas športoviská Výstavba viacúčelového ihriska pre rozvoj športových aktivít v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Vybudovanie bežkárskych tratí (zimné obdobie) Šport a voľný čas outdoor neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Výstavba čističky odpadových vôd Vodohospodárstvo ČOV neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Rekonštrukcia strechy a zateplenie Kultúrneho domu Budovy kultúrny dom 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Ochrana vodných tokov"Tri studničky) Riešenia v environmentálnej oblasti ochrana prírody, biodiverzita Stabilizácia územia pri studničkách menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Výstavba parkovacích miest Doprava parkoviská neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Výbudovanie rozhľadne CR infraštruktúra CR neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Runina obec Runina Runina Obnova objektu pôvodnej kováčskej vyhne CR kultúrne a historické pamiatky Rekonštrukcia kováčske vyhne v obci Runina 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Runina obec Runina Runina Rekonštrukcia chodníka pre chodcov Doprava miestne komunikácie Sprístupnenie terénu k hlavnej ceste pre peších v obci menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Vybudovanie odstavnej plochy pre karavány a camping CR infraštruktúra CR neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Runina obec Runina Runina Vstupná brána do obce Runina CR infraštruktúra CR Úprava terénu a osadenie informačného panelu menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Ruská Volová Ruská Volová Ruská Volová Turistická ubytovňa a pamätná izba CR ubytovanie a stravovanie Turisticka ubytovňa a pamätná izba Fedora Hlavatého 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ruská Volová Ruská Volová Ruská Volová Oddychová zóna a ihrisko Verejné priestranstvá oddychová zóna Oddychová zóna a úprava ihriska na multifunkčné 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok obec Ruský Potok Ruský Potok Kanalizácia Vodohospodárstvo kanalizácia neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok obec Ruský Potok Ruský Potok Vodovod Vodohospodárstvo vodovod neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok obec Ruský Potok Ruský Potok Dní obce Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok obec Ruský Potok Ruský Potok Rekonštrukcia miestnej komunikácie Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia cesty neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok Cestovný ruch, prírodné a kultúrne dedičstvo, športová infraštruktúra CR infraštruktúra CR Cestovný ruch je pre náš región efektívnym krokom, ktorý pomôže aj občanom. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Open Space Snina Zamestnanosť sociálne podnikanie Rekonštrukcia priestorov bývalého objektu školskej jedálne pre komunitné aktivity rôznych vekových skupín, rovnako zriadenie priestorov pre rozvoj star-up podnikateľských iniciatív. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina/Nemocnica Snina s.r.o. Snina Rozšírenie a skvalitnenie zdravotníckych služieb Nemocnice Snina, s.r.o. (1. etapa) Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Zriadenie neurologického oddelenia nemocnice rekonštrukciou priestorov administratívnej budovy. Vrátane zakúpenia vybavenia. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina/Nemocnica Snina s.r.o. Snina Rozšírenie a skvalitnenie zdravotníckych služieb Nemocnice Snina, s.r.o. (2. etapa) Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Vybudovanie dialyzačného centra. Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich priestorov nemocnice, modernizácia a doplnenie technického vybavenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie štandardu ubytovania pre pacientov. Rekonštrukcia striech nemocnice z dôvodu zníženia energetickej náročnosti budov. Rekonštrukcia kotolne. Revitalizácia nevyužívaných plôch pre účely parkovania. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Denné centrum pre rodinu Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Výstavba nového nízkoprahového denného centra pre rodinu (sídlisko I), s poskytovaním nevyhnutných služieb pre dotknuté vekové kategórie. Vytvorenie chýbajúcich priestorov pre umiestnenie terénnej sociálnej služby, a tiež distribúciu ošatenia a obuvi. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Hygienická stanica Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Výstavba hygienickej stanice na ul. Štúrovej, vrátane jednoduchých priestorov pre vykonávanie obslužných činností terénnej práce. Revitalizácia a dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, osvetlenie). 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Cyklotrasa po nábreží Cirochy Doprava cyklochodníky Výstavba cyklotrasy po nábreží Cirochy ako súčasť kostrovej siete cyklotrás v PSK. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Na bicykli za históriou Sniny Doprava cyklochodníky Rekonštrukcia a dobudovanie infraštruktúry jednotlivých 9. zastavení mestskej cyklotrasy "Za históriou Sniny", cyklotrasy„Po sninskej úzkokoľajke“ (číslo 5884, zelená značka, 12 km, s odbočkami 16,5 km), s prepojením na medzinárodné cyklotrasy č. 016 Karpatská magistrála a č. 031 Po stopách Herkula a kostrovú sieť cyklotrás v PSK, najmä úsek Snina - Stakčín pripravovaný v rámci Poloniny trail (osadenie cyklostojanov a mobiliáru, obnova a doplnenie chýbajúceho cykloznačenia na križovatkách turistických miest a ďalšie). 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Na bicykli za históriou Sniny Doprava cyklochodníky Rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch slúžiacich pre návštevníkov kaštieľa (5. zastavenie cyklotrasy "Za históriou Sniny"), rekonštrukcia odstavných plôch a chodníkov ku Rhollovej kaplnke (3. zastavenie) a kalvárii postavenej v roku 1908-1909, ako najvýchodnejšie postavenej kalvárie na Slovensku a tiež ku židovskému cintorínu, rekonštrukcia lávky na ul. Komenského (ku pravoslávnej a gréckokatolíckej cerkvi - 7. zastavenie cyklotrasy "Za históriou Sniny"), výstavba verejných sociálnych zariadení na turisticky najviac frekventovaných miestach (autobusové nástupište pri historickom parku, námestie Centrum). viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Lesopark nad Viničnou horou CR infraštruktúra CR Úprava chodníkov, turistické vyznačenie. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Sninský majer (3. etapa obnovy historických pamiatok v areáli kaštieľa a bývalého majera) CR infraštruktúra CR Komplexná revitalizcia historickej zelene historického parku, dobudovanie vnútroareálových komunikácií, inštalácia mobiliáru. Majetkoprávne vysporiadanie (kúpa) budovy bývalej koniarne a hospodárskych dvorov pre účely kongresového centra, ich rekonštrukcia s priľahlými úpravami spevnených plôch a úpravou zelene. Dobudovanie oddychovej zóny v historickom parku pri nábreží Cirochy (revitalizácia územia bývalého škvárového ihriska) pre kultúrne a iné akcie, realizácia novej historizujúcej lávky od historického parku s prepojením na cyklotrasu po nábreží Cirochy ako súčasť kostrovej siete cyklotrás PSK. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Kvalitné vzdelanie pre všetkých Školstvo a vzdelávanie MŠ + ZŠ Rekonštrukcia základných a materských škol, znižovanie ich energetickej náročnosti, odstránenie zlého technického stavu vybraných školských objektov (najmä priestory suterénov), dobudovanie chýbajúcich priestorov. Zabezpečenie moderného vybavenia a IKT pre dištančné vzdelávanie všetkých žiakov. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Technická infraštruktúra pre rozvoj bývania a podnikania Budovy bývanie Dobudovanie chýbajúcich inžinierskych sietí v okrajových častiach mesta. Modernizácia nevyhovujúcich inžinierskych sietí v areáli priemyselného parku. Rekonštrukcia verejného osvetlenia výmenou zo sodíkových výbojok na LED svietidla, modernizácia riadiaceho systému verejného osvetlenia. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo sanácia environmenátlnych záťaží Sanácia starých environmentálnych záťaží Snina-Vihorlat-obaľovačka, hala SM-1, koľajisko, odkalisko. Stabilizácia skládky TKO, uzatvorenie skládky. Obnova vozového parku pre nakladanie s komunálnym odpadom. Modernizácia a doplnenie kontajnerových stojísk v meste. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Bezpečné podmienky pre bývanie Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Úprava a regulácia vodných tokov v meste, realizácia vodozádržných opatrení. Stabilizácia zosuvných častí - budovanie oporných múrov pre rozšírenie možnosti IBV a HBV. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Tepelné hospodárstvo Školstvo a vzdelávanie MŠ + ZŠ Výmena zastaralých kotlov v budovách základných a materských škôl, skvalitnenie resp. zmena spôsobu vykurovania v budovách vo vlastníctve mesta. Realizácia nových rozvodov tepelného hospodárstva pre strategické subjekty (nemocnica a ďalšie. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Zelená infraštruktúra verejných budov Riešenia v environmentálnej oblasti zelené investície Montáž fotovoltaických článkov na strechách mestských budov. Budovanie a obnova parkov, dažďových záhrad a retenčných nádrží v meste. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Prevádzková budova mesta Zamestnanosť obecné podniky Rekonštrukciou prevádzkovej budovy sa vykonajú stavebné úpravy priestorov, ktoré budú slúžiť registrovanému sociálnemu podniku v zachovaní kultúrneho dedičstva, remeselná dielňa, krajčírska a hrnčiarska dielňa. Tiež poskytovanie ďalších služieb mesta v oblasti sociálnej, bezpečnosti atď. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Mestský dom služieb Budovy polyfunkčné budovy Rekonštrukcia prevádzkovej budovy mesta na sídl. I s cieľom vytvorenia vhodných priestorov pre umiestnenie mestskej polície, priestorov pre komunitné aktivity seniorov a ďalšie chýbajúce služby občianskej vybavenosti (pošta, bankomat, lekáreň atď.). viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Multifunkčné centrum Snina Školstvo a vzdelávanie Rekonštrukcia priestorov budovy Elokovaného pracoviska ZŠ 1. mája pre kvalitnú činnosť Centra voľného času Snina. Príprava nových priestorov pre voľnočasové aktivity detí a mládeže na sídlisku I. s cieľom zlepšenia prístupu a dostupnosti týchto aktivít aj pre marginalizované skupiny. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Tržnica Služby a obchod iné služby Centrálna tržnica - vybudovanie centrálnej tržnice so sociálnym zázemím pre miestnych podnikateľov, ktorí poskytujú služby - remeselné, handmade, domáci chov a produkcia. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Rozšírenie kamerového systému v meste Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Rozšírenie mestského monitorovacieho systému v meste, dobudovanie optickej siete 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Športujeme vonku Šport a voľný čas športoviská Revitalizácia športových areálov v meste, prioritne futbalového areálu (odstránenie betónového skeletu, dobudovanie chýbajúcich tribún), tiež areálu pri mestskej plavárni. Ich doplnenie o ďalšie možnosti pre športovanie rôznych vekových kategórií. Vybudovanie siete workoutových a multifunkčných ihrísk. Vybudovanie siete detských ihrísk s hracími prvkami a mobiliárom. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Výstavba mestských nájomných bytov (1. etapa) Budovy bývanie Rekonštrukcia priestorov bývalej špeciálnej školy pre účely mestských nájomných bytov. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Rozvoj Rekreačnej oblasti Sninské rybníky Kultúra kultúrna infraštruktúra Rekonštrukcia amfiteátra v areáli RO Sninské Rybníky (rekonštrukcia pôvodného nezastrešeného pódia vrátane hľadiska (drevené sedenie) osadeného voľne vo svahovitom teréne, v minulosti využívaného na kultúrne podujatia). Rybnícky most (rekonštrukcia mostovej konštrukcie vrátane osvetlenia, ako jediného prístupu do rekreačnej oblasti Sninské rybníky). Komplexná rekonštrukcia existujúcich dvoch chatových objektov - zmena účelu využitia na remeselné aktivity (výmena strešnej krytiny, výpĺňových otvorov, podláh, elektroinštalácie a nábytkového výbavenia, vybavenie náradím). Odstavné plochy RO Sninské Rybníky (rekonštrukcia a dobudovanie chýbajúcich odstavných plôch v areáli RO Sninské Rybníky). Nové atrakcie v súlade s prírodným konceptom RO Sninské rybníky (nebeská preliezačka a rybáreň, život pod hviezdami, koňmo na Sninský kameň - napájadlá a ďalšie). Oddychová zóna pri splavoch viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina - Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina Dom kultúry ako moderné multikultúrne centrum Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia Domu kultúry v Snine s cieľom obnovy kultúrneho stánku z dôvodu opotrebovanosti v dôsledku času viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Výstavba mestských nájomných bytov (2. etapa) Budovy bývanie Kúpa a rekonštrukcia skeletu bytového domu na sídl. I, výstavba nových malometrážnych bytov alternatívne prestupného bývania. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Moderná dopravná infraštruktúra v Snine (2. etapa) Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia a dobudovanie miestnych komunikácií v meste. Rekonštrukcia existujúcich a dobudovanie chýbajúcich chodníkov v meste. Rekonštrukcia a dobudovanie odstavných plôch v meste. Výstavba chýbajúcich toaliet v priestoroch SAD pre cestujúcich. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov. Zvýšenie bezpečnosti nechránených železničných priecestí. Zvýšenie bezpečnosti realizáciou zábran a ďalších opatrení pri štátnej ceste. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Moderná dopravná infraštruktúra v Snine (1. etapa) Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia a dobudovanie miestnych komunikácií v meste. Rekonštrukcia a dobudovanie odstavných plôch v meste. Oprava hlavných mostových konštrukcií, zábradlí, pochôdznych plôch lávok a asfaltových krytov mostov. Presvetlenie a vyznačenie prechodov pre chodcov. Výstavba viacpodlažného parkovacieho domu. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Nepoznaná história Sniny CR kultúrne a historické pamiatky Komplexná obnova vojnových cintorínov z I. sv. vojny (epidemický a Giglovo), obnova vojnových hrobov. Revitalizácia židovského cintorína z 19. storočia (reštaurovanie náhrobných kameňov, rekonštrukcia spevnených ploch a prístupových komunikácií a verejného osvetlenia k židovskému cintorínu). Obnova technických diel Sninskej úzkokoľajovej lesnej dráhy Snina - Vihorlat (umelý kanál Kopaný potok, kamenné mostíky, priepusty, obnova časti podvalov atď.). Rekonštrukcia prícestných krížov z 19. a 20. storočia - reštaurovanie, revitalizácia okolitého prostredia, vrátane obnovy prístupových komunikácií k prícestným krížom. Virtuálna realita zaniknutých historických budov a pamätných miest v Snine. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Rozvoj Rekreačnej oblasti Sninské rybníky Šport a voľný čas bazény Rekonštrukcia nefunkčného bazénu v súčasnosti slúžiacemu ako hracia plocha na bazén určený na plávanie, jeho napojenie na prírodný biotop. Revitalizácia kúpacej časti a filtračnej zóny biokúpaliska Sninské rybníky. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Rozvoj Rekreačnej oblasti Sninské rybníky CR infraštruktúra CR Stavebné úpravy turistického informačného centra v RO Sninské Rybníky (rekonštrukcia podkrovia). 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Rekonštrukcia NKP stakčínsky kaštieľ na múzeum rusínskej kultúry Kultúra kultúrna infraštruktúra Jedná sa o rekonštrukciu historickej budovy z 18. storočia a jej záchrana a premena na múzeum rusínskej kultúry, knižnicu, informačné centrum, galériu... viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ s MŠ Stakčín Školstvo a vzdelávanie MŠ + ZŠ Je potrebná komplexná rekonštrukcia ŠJ po 30 rokoch prevádzky. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Protipovodňové opatrenia - rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Stakčín Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Desiatky rokov zanedbávaná starostlivosť o hydrologické pomery v obci. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Rekonštrukcia historickej budovy z roku 1938 na edukačno-múzejný objekt Kultúra kultúrna infraštruktúra Zvýšenie kultúrneho povedomia a záchrana historického objektu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Vybudovanie skanzenu v obci Stakčín Kultúra kultúrna infraštruktúra Obec Stakčín je vlastníkom niekoľkých drevených budov z 19. storočia. Tieto sú v rozobratom stave. Je nevyhnutná odborná rekonštrukcia. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Vybudovanie oddychovej zóny - parku v areáli Parinok v obci Stakčín Verejné priestranstvá oddychová zóna Realizáciou sa skvalitní život mladých rodín ako aj seniorov v tejto časti obce. Vznikne nový park na oddych. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Vybudovanie Požiarnej nádrže. Vodohospodárstvo vodovod Obec nedisponuje žiadnou požiarnou nádržou. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Rekonštrukcia priestranstva pred železničnou stanicou v obci Stakčín. Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Niekoľko desaťročí neudržiavaný povrch podľahol úplnej deštrukcii. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Vybudovanie športového areálu - strelnice. Šport a voľný čas športoviská V okrese Snina nie je areál podobného charakteru. Je nutné cestovať desiatky kilometrov. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčínska Roztoka obec Stakčínska Roztoka Stakčínska Roztoka Dobudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd Vodohospodárstvo kanalizácia + ČOV Dokončenie kananlizácie a vydudovanie čističky odpadových vôd 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčínska Roztoka obec Stakčínska Roztoka Stakčínska Roztoka Rekonštrukcia kultúrného domu Budovy kultúrny dom rekonštrukcia kultúrného domu zateplenie a oprava strechy neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Stakčínska Roztoka obec Stakčínska Roztoka Stakčínska Roztoka Dobudovanie a modernizácia obecného rozhlasu Digitalizácia a SMART rozhlas Prestavba byvalého obecného úradu na dom smutku 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčínska Roztoka obec Stakčínska Roztoka Stakčínska Roztoka Rekonštrukcia miestných komunikacií Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia a obnova miestných komunikácií 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčínska Roztoka obec Stakčínska Roztoka Stakčínska Roztoka Rekonštrukcia cesty III. triedy Doprava cesty II. a III. triedy Rekonštrukcia cesty III. triedy neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Šmigovec Miestne komunikácie Doprava miestne komunikácie - oprava obecných mostov a prístupovej cesty na cintorín, oprava uličiek v obci, vybudovanie cyklotrasy a rekonštrukcia časti obecného úradu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Bezplatná wi-fi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Výstavba vodovodu a kanalizácie v obci Topoľa Vodohospodárstvo vodovod + kanalizácia Základnou podmienkou rozvoja a udržania bývania v obcí je zabezpečiť prístup k pitnej vode neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Nabíjacia stanica pre elektromobily Doprava nabíjacie stanice Nabijacia stanica umiestnená v centre obce menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Revitalizácia parku A.D. CR kultúrne a historické pamiatky Renovácia busty A. Duchnoviča, úprava okolia NKP, menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Protipovodňove opatrenia Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Obnova odvodňovacích kanálov pri miestnej komunikácii, 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Dom penzistov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Výstavba, prestavba /rekonštrukcia bývalej základnej školy/ domova dôchodcov v nedoknutej prírode pre seniorov zo šírokeho okolia, zabezpečenie pracovných miest pre obyvateľov našej a okolitých obcí. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Inteligentné verejné osvetlenie Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie Hlavným cieľom je dosiahnúť úsporu v spotrebe elektrickej energie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Výstavba Domu smútku Budovy domy smútku Výstavba domu smútku v obci Topoľa. V súčastnosti sú nebohí umiestnený vo svojich domácnostiach až do chvíle pohrebu, teda 48 hod.. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Kamerový systém Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Zavednie kamerového systému v intraviláne obce, v okolí verejných priestranstiev a národných kultúrných pamiatok 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Výstavba odstavných plôch, parkoviska. Doprava parkoviská Výstavba odstavnej plochy pre návštevníkov obce, situovaná pri národných kultúrných pamiatkach nachádzajúcich sa v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Výstavba amfiteatra Kultúra kultúrna infraštruktúra Výstavba amfiteatra v centre obce na konanie kultúrno spoločenských akcii počas roka 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Polyfunkčna budova Budovy polyfunkčné budovy Rekonštrukcia bývalej budovy školy v rámci prístavby aj nadstavby. Vznikne prezentačná miestnosť o kultúrných pamiatkach v obci a o významných osobnostiach obce. V rámci nadstavby a prístavby ubytovacie kapacity. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Vybudovanie verejných toaliet a sprch. Budovy budovy iné Výstavba toaliet a sprchových priestorov pre návštevníkov obce 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Topoľa Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnej komunikácia v celkovej dlžke 2700 m, odvodňovacie rigoly, mosty a lávky cez rieku pretekajúcu cez intravilan obce. Súčasný havarijný stav spôsobuje komplikácie najmä v nepriaznivom počasí, upchaté a nefunkčné odvodňovacie kanaly a nadrozmerné výtlky sú veľkou prekažkou pri vstupe do obydlia mnohých občanov. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Uprava verejného priestranstva Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Úpravy verejného priestranstva v intraviláne obce, v okolí národných kultúrných pamiatok, rekonštrukcie, budovanie a obnova prístupových chodníkov. 10 000 - 100 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 501 až 600.[<<] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.