Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce obec Vyšné Ladičkovce Vyšné Ladičkovce Výstavba kompostoviska Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Výstavba kompostoviska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce obec Vyšné Ladičkovce Vyšné Ladičkovce Rekonštrukcia priekop pri komunikáciách Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vybudovanie rigolov popri cestách 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce obec Vyšné Ladičkovce Vyšné Ladičkovce Zábrana proti povodniam Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vybudovanie regulácie potoka 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce obec Vyšné Ladičkovce Vyšné Ladičkovce Územný plán obce Dokumentácia strategické - koncepčné dokumenty Vypracovanie územného plánu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce obec Vyšné Ladičkovce Vyšné Ladičkovce Výstavba chodníkov Doprava miestne komunikácie Výstavba chodníkov pri ceste 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce obec Vyšné Ladičkovce Vyšné Ladičkovce Rekonštrukcia mosta Doprava mosty, lávky, priepusty Rekonštrukcia mosta 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Rekonštrukcia MŠ Školstvo a vzdelávanie Rekonštrukcia MŠ 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Vystavba chodníka a autobusových čakárni Doprava miestne komunikácie Výstavba chodníka 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Výstavba vodovodu Vodohospodárstvo vodovod Dostavba vodovodu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Multifunkčné ihrisko Šport a voľný čas športoviská Rekonštrukcia multifunkčného ihriska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Závada Závada Závada Vybudovanie kanalizacie Vodohospodárstvo kanalizácia Vybudovanie kanalizacie neuvedené
Horný Zemplín, Humenné, Závada Závada Závada Vybudovanie vody a plynu Vodohospodárstvo vodovod vybudovanie vody a plynu neuvedené
Horný Zemplín, Humenné, Závada obec Závada Závada Cyklotrasa k pomniku na LIPOVICI Doprava cyklochodníky Nie je vôbec 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Závada obec Závada Závada Modernizacia oddychovej zony Verejné priestranstvá oddychová zóna Odychova zona - Park 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Závada Závada Závada Protipovodňove opatrenia na vodnom toku aj mimo neho Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Protipovodňove opatrenia na vodnom toku aj mimo neho neuvedené
Horný Zemplín, Humenné, Závada Závada Závada Zriadenie dom socialných služieb Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Vybudovanie DSS 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Závada Závada Závada Vybudovanie kamerového systemu Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kam. Systemu menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Závada Závada Závada Predajňa potravín Služby a obchod kamenné predajne Vybudovanie predajne s potravinami 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Závada obec Závada Závada Rekonštrukcia pamätnika s II sv. vojny na LIPOVICI CR kultúrne a historické pamiatky Zlý stav 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Závada Závada Závada Rekonštrukcia cesty a chodnikov Doprava miestne komunikácie Oprava existujucej cesty a budovanie nových chodnikov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Rekonštrukcia KD Budovy kultúrny dom Zníženie stropu KD a výmena strechy 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Zlepšenie prístupu MRK MRK tvrdé aktivity na podporu integrácie budovanie miestnej infraštruktúry 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Oddychová zóna-chata CR infraštruktúra CR výstavba stavby na rekreáciu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Výstavba chodníka Doprava miestne komunikácie Chodník pre peších 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé rekonštrukcia MK Doprava miestne komunikácie rekonštrukcia miestnej komunikácie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Zb. Dlhé-spevnené plochy Doprava parkoviská zaakrytie plochy pred OcÚ 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čabiny obec Čabiny Čabiny Pomník Anatolija Kralického v Čabinách - obnova CR kultúrne a historické pamiatky Rekonštrukcia pomníka pozostáva z obnovy kamenného muriva, dláždenej plochy, obnova chodníka a úprava zelenej plochy 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Obec Čertižné Čertižné Rekonštrukcia vodovodu Vodohospodárstvo vodovod Rekonštrukcia budov vodovodu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Obec Čertižné Čertižné Výstavba kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia Výstavba kanalizácie v obci 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Obec Čertižné Čertižné Nabíjacia stanica pre elektromobily Doprava nabíjacie stanice Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Čertižné Čertižné Cyklochodník a odpočívadlo Doprava cyklochodníky Vybudovanie cyklochodníka a odpočívadla 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Obec Čertižné Čertižné Zelená energia Energetika OZE Fotovoltaika 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Čertižné Čertižné Viacúčelová vodná nádrž Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Výstavba viacúčelovej vodnej nádrže 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Obec Čertižné Čertižné Obecný sociálny podnik Zamestnanosť sociálne podnikanie Vytvorenie sociálneho podniku - čistiace a upratovacie služby 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Čertižné Čertižné Ubytovňa CR ubytovanie a stravovanie Rekonštrukcia budovy na ubytovanie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Čertižné Čertižné Rozhľadňa a náučný chodník CR infraštruktúra CR Výstavba rozhľadne a náučného chodníka na štátnej hranici 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné VUCPO Čertižné Oprava cesty - ku hranici s Poľskom Doprava cesty II. a III. triedy Oprava cesty na hranici s Poľskom 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Obec Čertižné Čertižné Výstavba chodníka Doprava miestne komunikácie Výstavba nového chodníka v obci 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Čertižné Čertižné Odvodnenie a chodník pri kostole Doprava miestne komunikácie Výstavba spevnenej plochy a odvodnenie kostola 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Obec Čertižné Čertižné Rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnych komunikácií 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Čertižné Čertižné Čertižné Rekonštrukcia cesty ku kostolu Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia cesty ku kostolu menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura Habura Habura Obecná kanalizácia Vodohospodárstvo kanalizácia Výstavba kanalizácie v celej obci s napojením na čističku v Medzilaborcia, resp. s vlastnou ČOV. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura obec Habura Habura Cyklistický chodník po stopách Andyho Warhola Doprava cyklochodníky Vybudovanie cyklochodníka medzi obcami Habura a Miková. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura Habura Habura Výstavba malej kompostárne v obci Habura Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura Habura Habura Budovanie vodozádržných opatrení v obci Habura Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vybudovanie vsakovacieho pásu spolu s osadením nádží na zachytenie vody 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura Habura Habura Protipovodňová ochrana miestnych komunikácii Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Protipovodňové opatrenia na ochranu intravilánu obce počas prívalových dažďov a pri topení snehu. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura Habura Habura Obecné parkovacie plochy Doprava parkoviská Vytvorenie dvoch parkovacích miest, v strede obce a oproti futbalového ihriska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura Habura Habura Rekonštrukcia chodníkov v obci Habura Doprava miestne komunikácie Oprava ľavostraného chodníka v celkovej dĺžke 2km 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura obec Habura Habura Rekonštrukcia multifunkčnej budovy v obci Habura Budovy budovy iné Rekonštrukcia budovy za účelom vytvorenia múzea 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov Kalinov Kalinov Rekonštrukcia kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Kompletná rekonštrukcia kultúrneho domu a kuchyne 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov Kalinov Kalinov Výstavba vyhliadkovej veže CR infraštruktúra CR Výstavba vyhliadkovej veže vysokej 25 m pri poľsko-slovenskej hranici 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov Kalinov Kalinov Oprava pamätníka vstupu sovietskych vojakov na územie bývalého Československa CR kultúrne a historické pamiatky Oprava pamätníka 2. svetovej vojny na poľsko-slovenskej hranici menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov Kalinov Kalinov Osadenie pamätných tabúľ CR kultúrne a historické pamiatky Osadenie pamätných tabulí z čiernej žuly s nápismi zosnulých 1 200 sovietskych vojakov v pri oslobodzovaní Kalinova menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov Kalinov Kalinov Vybudovanie novej 3D mapy CR infraštruktúra CR Vybudovanie novej 3D mapy o rozmeroch 3 x 3 m kalinovského chotára znázorňujúcu postup sovietskych vojakov menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov Kalinov Kalinov Zriadenie múzea z 2. svetovej vojny CR kultúrne a historické pamiatky Zriadenie múzea z 2. svetovej vojny v priestoroch obecného úradu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod Bezplatná wi-fi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod Rozšírenie vodovodu v obci Krásny Brod Vodohospodárstvo vodovod Vybudovanie vodovodu v častiach obci "Monastyr" a "Hájenky", cca. 3 km 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod Úprava obecného parku - oddychová zóna Verejné priestranstvá park Terénna úprava obecného parku, výstavba altánku a oplotenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod Výstavba malej kompostárne Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Výstavba malej kompostárne, nákup mechanizácie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod Úprava potoka Monastyr Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Úprava potka Monastyr - protivodňové opatrenie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Krásny Brod Krásny Brod Krásny Brod Úprava areálu materskej školy Školstvo a vzdelávanie Oprava oplotenia areálu materskej školy a výstavba detského ihriska, spevnenie plochy, chodníky 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Nabíjacia stanica pre elektromobily Doprava nabíjacie stanice Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Cyklotrasa Doprava cyklochodníky Vybudovanie cyklotrasy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Lesopark Kamjana Verejné priestranstvá park Lesopark Kamjana - vybudovanie infraštruktúry 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Viacúčelová vodná nádrž Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vybudovanie viacúčelovej vodnej nádrže 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Kompostovisko Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Vybudovanie kompostoviska 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Rozšírenie zberného dvora Odpadové hospodárstvo zberné dvory Rozšírenie zberného dvora 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Kontajnerové stojiská pri bytovkách Odpadové hospodárstvo triedený zber Vybudovanie kontajnerových stojísk pri bytovkách 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Zateplenie MsÚ Budovy obecný úrad Zateplenie MsÚ 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Kanalizácia Vydraň a Zámočníckej ul. Vodohospodárstvo kanalizácia Vybudovanie kanalizácie v miestnej časti Vydraň a Zámočnickej ulice viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Zateplenie DSS Kamjana Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Zateplenie DSS Kamjana 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Protipovodňové opatrenia na Zámočníckej ul. Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vybudovanie protipovodňových opatrení na Zámočníckej ulici 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Vybudovanie linky na dotrieďovanie odpadov Odpadové hospodárstvo triedený zber Vybudovanie linky na dotrieďovanie odpadov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Ochrana ovzdušia - čistiaci automobil Riešenia v environmentálnej oblasti ochrana prírody, biodiverzita Nákup čistiaceho automobilu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce 7,5 m3 kontajnery Odpadové hospodárstvo triedený zber Zakúpenie 7,5 m3 kontajnery 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Vozidlá na separovaný zber Verejné priestranstvá nákup strojov a zariadení Nákup vozidiel na separovaný zber 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Výstavba hnedého priemyselného parku Zamestnanosť priemyselné plochy a budovy Výstavba hnedého priemyselného parku viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Sociálne byty nižšieho štandardu Budovy bývanie Vybudovanie sociálnych bytov nižšieho štandardu viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Kinosála, digitálne kino Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia Domu kultúry a kinosály, digitálne kino 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Výstavba detských ihrísk Borov, Vydraň Šport a voľný čas detské ihriská Výstavba detských ihrísk v miestnych častiach Borov a Vydraň 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Rekonštrukcia bývalého pionierského domu Budovy budovy iné Rekonštrukcia bývalého pionierského domu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Rekonštrukcia mestkého rozhlasu Digitalizácia a SMART rozhlas Rekonštrucia mestkého rozhlasu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Rekonštrukcia kamerového systému Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Rekonštrukcia kamerového systému 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Multifunkčné ihrisko na Zámočnickej ul. Šport a voľný čas športoviská Vybudovanie multifunkčného ihriska na Zámočníckej ulici 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Výstavba multifunkčného futbalového ihriska Šport a voľný čas športoviská Výstavba multifunkčného futbalového ihriska 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Prekrytie ľadovej plochy Šport a voľný čas štadióny Prekrytie ľadovej plochy 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Atletická dráha ZŠ Komenského Školstvo a vzdelávanie Vybudovanie atletickej dráhy pri ZŠ Komenského 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Workoutové ihrisko Šport a voľný čas outdoor Vybudovanie workoutového ihriska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce U Rampa Šport a voľný čas outdoor Vybudovanie U rampy 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Skatepark Šport a voľný čas outdoor Vybudovanie skateparku pri ZŠ Duchnovičova 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Exteriérový pinpongový stôl Šport a voľný čas športoviská Vybudovanie externého pinpongového stola menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Rekonštrukcia ZUŠ Školstvo a vzdelávanie Rekonštrukcia ZUŠ 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Parkoviská Doprava parkoviská Vybudovanie parkovísk 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Rekonštrukcia javiska a hľadiska amfiteátra. Kultúra kultúrna infraštruktúra Rekonštrukcia javiska a hľadiska amfiteátra 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Rekonštrukcia vojnových cintorínov z 1.- svetovej vojy CR kultúrne a historické pamiatky Rekonštrukcia vojnových cintorínov z 1. svetovej vojny 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Rekonštrukcia chodníkov Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia chodníkov 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Knižnica - interiérové vybavenie Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry Mestská knižnica - interiérové vybavenie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Múzeum z 1. svetovej vojny Kultúra kultúrna infraštruktúra Zriadenie múzea z 1. svetovej vojny 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Warhol City - III. Etapa CR kultúrne a historické pamiatky Warhol City - lll. Etapa viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Turistická infraštruktúra CR infraštruktúra CR Vybudovanie turistickej infraštruktúry - altánky, lavičky 10 000 - 100 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 301 až 400.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.