Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Telocvičňa Šport a voľný čas športoviská Nová telocvičňa pre rozvoj športových aktivít 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Nový asfalt na obecných cestách Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia rozbitých ciest 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Rekonštrukcia chodníkov Doprava miestne komunikácie Zatrubnenenie a oprava chodníkov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Nový vstup do dediny - je len jeden, úprava a nová cesta Doprava miestne komunikácie Z hľadiska bezpečnosti je potrebný nový vstup do dediny 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižná Jablonka obec Nižná Jablonka Nižná Jablonka Vybudovanie infraštruktúry v obci - naučné tabule CR infraštruktúra CR Dospejeme k vybudovaniu a vytvoreniu infraštruktúry v obci prostrednictvom naučných tabuli a zvýšeniu turizmu. menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica Nižná Sitnica Nižná Sitnica Výstavba kanalizácie a ČOV Vodohospodárstvo kanalizácia + ČOV Výstavba kanalizácie a ČOV / uvažujeme o centrálnej ČOV pre mikroregión obcí Združenia Horná Oľka viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica Nižná Sitnica Nižná Sitnica Vidiecky dom CR infraštruktúra CR Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcej budovy v extraviláne obce na tzv. Vidiecky dom, dobudovanie infraštruktúry k objektu : vodovodná a kanalizačná prípojka, spevnené plochy a altánok. Objekt bude slúžiť ako sprievodná infraštruktúra k Trase konskej turistiky z Odrzechovej /PR/ - Miková – N.Sitnica 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica Nižná Sitnica Nižná Sitnica Kompostovisko v obci Nižná Sitnica Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Vybudovanie kompostoviska a vybavenie objektu príslušnou statickou a mobilnou technikou / štiepkovač, traktor s vlečkou.../ 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica Nižná Sitnica Nižná Sitnica Protipovodňové opatrenia v obci Nižná Sitnica Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Protipovodňové opatrenia v obci Nžná Sitnica : vybudovanie prehrádzok v dolinách katastra, odrážky na lesných a poľných cestách, vybudovanie suchého poldra na záchyt povodňovej vlny, prečistenie koryta Sitničky 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica Nižná Sitnica Nižná Sitnica Rekonštrukcia a modernizácia objektov v kultúrno-športovom areále Šport a voľný čas športoviská Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v KŠA -osadenie noveho podkladu miesto asfaltu, mantinelov a inštalácia osvetlenia, výmena sieti na oplotení. Na krytom pódiu amfiteátra výmena podlahy, osadenie osvetlenia a bezpečnostného zábradlia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica Nižná Sitnica Nižná Sitnica Rekonštrukcia modernizácia futbalového štadióna Šport a voľný čas športoviská Modernizácia a rekonštrukcia šatní a soc.zariadení _- výmena podláh a obkladov v šatniach, výmena strešnej krytiny a dverí, nová fasáda. Na ihrisku vybudovanie studne na polievanie ihriska, zavlažovací systém hracej plochy, výmena striedačiek 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica Nižná Sitnica Nižná Sitnica Kultúrne a prírodné dedičstvo Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry Stretnutia detí a záujmových skupín s gminou Zarszyn /spolupráca od 05/2000/ na kultúrno-spoločenskej a športovej báze spojené s realizáciou drobnej sprievodnej infraštruktúry 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica Nižná Sitnica Nižná Sitnica Cesta a ohrada na cintoríne Doprava miestne komunikácie Vybudovanie cesty a oplotenia na miestnom cintoríne 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Bezplatná wi-fi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Odpadová kanalizácia s čističkou Vodohospodárstvo kanalizácia + ČOV Výstavba kanalizačnej siete v obci s čističkou 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Vybudovanie oddychovej zóny a zelene Verejné priestranstvá oddychová zóna Zelená alej,lavičky, okrasné stromy a zábradlie popri potoku 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnej komunikácie s cyklochodníkom 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Zateplenie obecnej budovy Budovy budovy iné Zateplenie obecnej budovi,úspora energie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Regulácie hlavného potoka v obci Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vyložením dna a svahov potoka sa zvýši prietočný profil 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Vodozádržné opatrenie Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Priesak vody z cintorína 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Výstavba parkoviska pri autobusovej zastávke Doprava parkoviská Bezpečné parkovanie áut pri AZ a predajni potravín 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Rekonštrukcia kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Zateplenie , tepelné čerpadla na vykurovanie KD 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Výstavba chodníka popri hlavnej ceste Doprava miestne komunikácie Vybudovaním chodníka sa zvýši bezpečnosť chodcov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Rekonštrukcia ciest,uličiek Doprava miestne komunikácie Asfaltový koberec, spevnenie krajníc 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Papín Papín Papín Rekonštrukcia budovy starej MŠ na podnikateľské účely Zamestnanosť obecné podniky Rekonštrukcia starej MŠ - nevyužité priestory 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Papín Papín Papín Úpravy cesty a chodníka Doprava miestne komunikácie Úpravy cesty a chodníka na cintoríne 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Papín Papín Papín Vybudovanie oddychovej zóny Verejné priestranstvá oddychová zóna Vybudovanie zóny v centre obce 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu Budovy polyfunkčné budovy Rekonštrukcia strechy, inžinierskych sietí a interiéru kultúrneho domu a obecného úradu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Vybudovanie kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia vybudovanie kanalizácie v obci neuvedené
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Prívod vody na cintorín Verejné priestranstvá cintoríny Prívod vody na cintorín menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka PSK mesto Humenné Humenné Obchvat lokality Podskalka Doprava miestne komunikácie obchvat rómskej osady Podskalka s cyklochodníkom neuvedené
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Rekonštrukcia budovy Obecného domu Budovy obecný úrad Rekonštrukcia budovy Obecného domu pre rôzne využitie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Nákup technológie na zber a zhodnocovanie BRKO Odpadové hospodárstvo triedený zber traktor, vlečka, predný nakladač, štiepkovač a iné a zberné nádoby na BRKO 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Výstavba obecného kompostoviska Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice výstavba obecného kompostoviska menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Rekonštrukcia obecného rozhlasu Digitalizácia a SMART rozhlas Kompletná rekonštrukcia obecného rozhlasu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Výstavba workoutového ihriska Šport a voľný čas outdoor Výstavba workoutového ihriska menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Osvetlenie športového areálu Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie Výstavba osvetlenia športového areálu menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Rekonštrukcia verejného osvetlenia Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie Rekonštrukcia verejného osvetlenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Modernizácia cintorína a okolia Domu nádeje Verejné priestranstvá cintoríny Oplotenie Domu nádeje 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Vybudovanie ovocného sadu Zamestnanosť poľnohospodárstvo výsadba ovocných drevín,vybudovanie sadu menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Oprava a odvodnenie miestnej komunikácie k cintorínu Doprava miestne komunikácie Oprava a odvodnenie cesty na cintorín a spevnenie plochy pred cintorínom a Domom nádeje 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka PSK Porúbka VO Valaškovce Obchvat obce Porúbka Doprava cesty II. a III. triedy cestné prepojenie Porúbka - Vinné cez východný obchvat obce Porúbka, cesta III. tr. Humenné - Vinné neuvedené
Horný Zemplín, Humenné, Ruská Poruba dom dôchodcov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb využitie nevyužívanej budovy, dostupnosť sociálnych služieb je najbližšie 30-45 km, úprava okolia budovy a terénu, zamestnanie miestnych obyvateľov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé Slovenské Krivé Slovenské Krivé Bezplatná wi-fi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé Slovenské Krivé Slovenské Krivé líniová zeleň pri ceste Verejné priestranstvá výsadba zelene menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé Slovenské Krivé Slovenské Krivé vybudovanie parku pri kultúrnom dome Verejné priestranstvá park vybudovanie oddychovej zóny pre občanov obce 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé Slovenské Krivé Slovenské Krivé nakup komposterov, traktora a techniky Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice kompostery na biologicky rozložiteľný odpad, traktor a technika na kosenie, mulčovanie a pre malú obecnú kompostáreň 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé Slovenské Krivé Slovenské Krivé obecné kompostovisko Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice vybudovanie malej obecnej kompostárne do 100 t 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé Slovenské Krivé Slovenské Krivé Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Výmena okien, zateplenie fasády a podláh a stropov, výmena kúrenia vrámci zníženia energetickej náročnosti budovy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé Slovenské Krivé Slovenské Krivé Ihrisko pre mládež a dospelých Šport a voľný čas športoviská vybudovanie multifunkčného ihriska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé Slovenské Krivé Slovenské Krivé fitnes park Šport a voľný čas outdoor vybudovanie fitnes parku pre mládež a dospelych 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka obec Topoľovka Topoľovka wifi pre teba Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi výstavba verejnej wifi 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka obec Topoľovka Topoľovka Rozšírenie vodovodu Vodohospodárstvo vodovod výstavba vetvy vodovodu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka obec Topoľovka Topoľovka Prístrešok pre cyklistov Doprava doplnková cykloinfraštruktúra výstavba prístrešku menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka obec Topoľovka Topoľovka Vodozádržné opatrenia Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Výstavba vodozadržných opatrení 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka Obec Topoľovka Topoľovka Rekonštrukcia domu smútku Budovy domy smútku Rekonštrukcia domu smútku 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka obec Topoľovka Topoľovka Rekonštrukcia Kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia a oprava 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka obec Topoľovka Topoľovka Rekonštrukcia telových.zar. Šport a voľný čas športoviská Rekonštrukcia a oprava 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka Obec Topoľovka Topoľovka Chodníky Topoľovka Doprava miestne komunikácie vybudovanie chodníkov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka obec Topoľovka Topoľovka Rekonštrukcia cest.infraštruktúry Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia a oprava 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské občianska vybavenosť Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb rekonštrukcia ydravotného strediska 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské rekonštrukcia budovy MŠ Školstvo a vzdelávanie rekonštrukcia budovy MŠ 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské dobudovanie kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia dobudovanie kanalizácie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské nové inžinierské siete pre lokalitu Vančakové luky Budovy bývanie nové inžinierské siete v novej lokalite na výstavbu RD podľa uzemného plánu obce 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské obec Udavské Udavské cyklochodník Doprava cyklochodníky neuvedené
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské výstavba malej kompostárne v obci Udavské Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice vybudovanie obecného kompostoviska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské protipovodňové a vodoražne opatrenia Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície protipovodňové a vodoražne opatrenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské rozširenie kamerového systemu Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské nájomné byvanie Budovy bývanie vybudovanie nájomných bytov 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské rekonštrukcia chodníka Doprava miestne komunikácie rekonštrukcia chodníka 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Rekonštrukcia budovy kult. Domu Budovy kultúrny dom Zateplenie, výmena kúrenia, elektro 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Bezplatná wi-fi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Vybudovanie cyklotrasy Doprava cyklochodníky Výstavba cyklochodníka 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Oprava materskej školy Školstvo a vzdelávanie zateplenie,výmena kúrenia, elektroinšt., rekonštrukcia soc. zariadení 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Multifunkčné ihrisko Šport a voľný čas športoviská Výstavba viacúčelového ihriska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Kamerový systém Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Inštalácia kamerového systému v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Rekončtr. Ver. osvetlenia Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie rekonštrukcia osvetlenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miest. komunikácií v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Oddychová zóna pri Laborci Verejné priestranstvá oddychová zóna 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce Víťazovce Víťazovce Výstavba verejného vodovodu Vodohospodárstvo vodovod Výstavba vodovodu v obci viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce obec Víťazovce Víťazovce Doplnková cykloturistická infraštruktúra - prístrešok pre cyklistov Víťazovce Doprava doplnková cykloinfraštruktúra Prístrešok,stojany na bicykle, s možnosťou oddychu a využitia drobných obslužných zariadení pre cyklistov. menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce Víťazovce Víťazovce Výstavba chodníkov pre cyklistov Doprava cyklochodníky Výstavba chodníkov pre cyklistov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce Víťazovce Víťazovce Detské ihrisko Šport a voľný čas detské ihriská Vybudovanie detského ihriska menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce Víťazovce Víťazovce Exteriérové fitnes zariadenia Šport a voľný čas outdoor Nákup exterierovej fitnes zostavy na precvičenie celého tela menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce Víťazovce Víťazovce Multifunkčné ihrisko Šport a voľný čas športoviská Vybudovanie multifunkčnej športovej plochy 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce obec Víťazovce Víťazovce Parkovisko pri kostole Doprava parkoviská Vybudovanie parkoviska pre autá menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce obec Víťazovce Víťazovce Ochrana a obnova pamiatok CR kultúrne a historické pamiatky Rekonštrukcia zvonice na cintoríne menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce obec Víťazovce Víťazovce Výstavba chodníkov Doprava miestne komunikácie Výstavby chodníkov v obci 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce obec Víťazovce Víťazovce Rekonštrukcia miestnych komunikácii Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnych komunikácií 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce obec Víťazovce Víťazovce Úprava verejných priestranstiev Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Zlepšenie vzhľadu obce pri Kultúrnom dome a v centre obce menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Jablonka obec Vyšná Jablonka Vyšná Jablonka Vybudovanie infraštruktúry v obci - naučné tabule CR infraštruktúra CR Dospejeme k vybudovaniu a vytvoreniu infraštruktúry v obci prostrednictvom naučných tabuli a zvýšeniu turizmu. menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Výstavba kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia Výstavba kanalizácie v Obci Vyšná Sitnica 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Zateplenie obecného úradu Budovy obecný úrad Zateplenie obecného úradu Vyšná Sitnica 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Zateplenie ZŠ a MŠ Školstvo a vzdelávanie MŠ + ZŠ Zateplenie MŠ a ZŠ Vyšná Sitnica 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Založiť sociálny podnik Zamestnanosť sociálne podnikanie Založenie sociálneho podniku v obci Vyšna Sitnica 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Výstavba nájomných bytov Budovy bývanie Výstvavba nájomných bytov v obci Vyšna Sitnica 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Výmena verejného osvetlenia Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie Kompletná výmena osvetlenia v Obci Vyšná Sitnica menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica obec Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Výstavba parkoviska Doprava parkoviská Výstavba parkoviska v Obci Vyšná Sitnica 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica obec Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Výstavba chodníka Doprava miestne komunikácie Výstavba chodníka v Obci Vyšná Sitnica 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica obec Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Rekonštrukcia ciest Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia ciest v Obci Vyšna Sitnica 10 000 - 100 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 201 až 300.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.