Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Športový areál pre turistov Šport a voľný čas športoviská Obohatenie turistického chodníka k hradu o tenisové kurty, ihrisko s umelou trávou, požičovňu bicyklov) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Ubytovanie, reštaurácia pod Jasenovským hradom CR ubytovanie a stravovanie Ubytovacie kapacity pre turistov, reštaurácia, ihrisko pre rodiny s deťmi 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Vyhliadková veža CR infraštruktúra CR Vyhliadka na NPR Humenský Sokol, okolité vrchy, ktoré sú súčasťou Vihorlatských vrchov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Letné kino, kúpalisko CR infraštruktúra CR V oddychovej zóne na trase k hradu letné kino, kúpalisko, sedenia v lokalite schválenej na uvedený účel v územnom pláne obce 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Obnova NKP - Jasenovský hrad CR kultúrne a historické pamiatky Obnova objektov hradu, opevnenia, prestrešenie objektov, vyhliadka 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Obnova NKP - Jasenovský hrad CR kultúrne a historické pamiatky Interaktívny dobový areál pre rodiny s deťmi, osvetlenie hradu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Sotácky folklórny festival Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry Festival folklóru (27.ročník), besedy s historikmi menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Vybudovanie spoločných zariadení - MK Doprava miestne komunikácie Vybudovanie spevnených miestnych komunikácií po ukončenom projekte pozemkových úprav viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníkov (bezpečnosť turistov smerujúcich k NKP Jasenovský hrad), chyklochodníkov, rekonštrukcia starých 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Miestne komunikácie Doprava miestne komunikácie Vybudovanie spevnených miestnych kounikácií (spoločných zariadení) po ukončenom projekte pozemkových úprav viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Cesta rodín k Jasenovskému hradu CR infraštruktúra CR Spevnenie komunikácie pre turistov smerujúcich k Jasenovskému hradu, náučný chodník, mobilná aplikácia, výhľadňa na dva hrady (Jasenovský a Brekovský) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Lesná sauna CR infraštruktúra CR Obohatenie turistického chodníka k hradu o lesnú saunu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Turistický chodník k Jasenovskému hradu CR infraštruktúra CR Prepojenie okresného mesta Humenné s NKP Jasenovský hrad ( pre peších turistov - podpora turizmu, zabezpečenie bezpečnosti) 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Infocentrum, posilňovňa, spoločenské centrum na trase k Jasenovskému hradu CR infraštruktúra CR Vytvorenie zázemia pre turistov, odvhlčenie a izolácia budovy, vybudovanie infocentra v strede obce, priestor pre stolný tenis, posilňovňa, spoločenské centrum pre seniorov, matky s deťmi 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Vodozádržné opatrenia a revitalizácia parku Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Riešenie problematiky zaplavovania parku, zadržiavanie vody z následným využitím na zavlažovanie, parková architektúra a obnova zelene 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Zberný dvor a kompostovisko Odpadové hospodárstvo zberné dvory Vybudovanie zberného dvora a kompostoviska 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Obnova a údržba brehov obecného potoka a mostov cez obecný potok Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Potok v strede obce (Prehrádzkový potok) bol regulovaný pred mnohými desaťročiami. V súčasnosti je žiadúca oprava, doplnenie a fixovanie brehových kameňov. V časti kde nedošlo k regulácii brehov ani v minulosti, je potrebné spevnenie svahu brehov potoka. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Budovy budovy iné Zníženie energetickej náročnosti verejných budov(Obecný úrad, Zdravotné stredisko, ZŠ) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Zariadenie sociálnych služieb Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Zariadenie sociálnych služieb 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Nákup techniky na údržbu verejných priestranstiev Verejné priestranstvá nákup strojov a zariadení Nákup techniky na údržbu verejných priestranstiev(traktor, vlečka, fréza, odhŕňač snehu, kosačky) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Výstavba bytov Budovy bývanie Výstavby obytných domov v obci Kamenica nad Cirochou pre zlepšenie dostupnosti bývania viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Vybudovanie multifunkčného ihriska Šport a voľný čas športoviská Vybudovanie multifunkčného ihriska 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Miestne komunikácie, chodníky a inžinierske siete podľa Územného plánu Doprava miestne komunikácie Vybudovanie miestnych komunikácií a inžinierskych sietí podľa Územného plánu obce 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Oddychová zóna Verejné priestranstvá oddychová zóna V obci absentuje miesto na oddych a rekreáciu pre občanov. Obec plánuje na pozemkoch v jej vlastníctve v blízkosti rieky Cirocha vybudovanie prírodnej oddychovej zóny( Rybník, altánky, hracie prvky) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Košarovce Košarovce Košarovce Rozšírenie MŠ Školstvo a vzdelávanie Rozšírenie MŠ 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Košarovce obec Košarovce Košarovce Rekonštrukcia vonkajšieho obvodového plášťa Kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia Kultúrneho domu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Košarovce obec Košarovce Košarovce Rekonštrukcia hrobu Gusseovcov Verejné priestranstvá cintoríny Rekonštrukcia hrobu Gusseovcov menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Košarovce Obec Košarovce Košarovce Vybudovanie chodníkov v obci Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníkov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie počítačovej siete obecného úradu Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Vybudovanie serverovne a počítačovej siete na obecnom úrade 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia oplotenia ZŠ Školstvo a vzdelávanie Rekonštrukcia oplotenia v základnej škole pri miestnej komunikácii menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia priestorov MŠ Školstvo a vzdelávanie Rekonštrukcia kúrenia, podláh, omietok, sociálnych zariadení, výdajne stravy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Dobudovanie kanalizácie v obci Vodohospodárstvo kanalizácia Dobudovanie kanalizácie v obci podľa jednotlivých vetiev kanalizácie 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska Vodohospodárstvo kanalizácia Vybudovanie kanalizácieod ZŠ a zdravotného strediska k ČOV 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie kanalizácie dažďovej vody Vodohospodárstvo kanalizácia Vybudovanie kanalizácie na odvedenie dažďovej vody v obci 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Nabíjacia stanica pre elektromobily Doprava nabíjacie stanice Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Pasport verejnej zelene Dokumentácia strategické - koncepčné dokumenty Spracovanie pasportu verejnej zelene v obci menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekenštrukcia verejnej budovy Budovy budovy iné Celková rekonštrukcia skladovej budovy spojená s výmenou strechy, zateplením budovy a rekonštrukciou vykurovania 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia budovy v športovom areáli Šport a voľný čas športoviská Zateplenie budovy, vykurovanie, dobudovanie šatní a sociálnych zariadení 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia KD Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena zastaralého kúrenia v kultúrnom dome 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie zberného dvora Odpadové hospodárstvo zberné dvory Vybudovanie zberného dvora na triedený zber odpadu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia regulácie potoka Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Rekonštrukcia regulácie potoka v časti Šihotok 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Výstavba regulácie potoka pri cintoríne Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Regulácia potoka pri cintoríne 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia ihriska v ZŠ Školstvo a vzdelávanie Oprava bežeckej dráhy, futbalového ihriska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie outdoorového ihriska Šport a voľný čas outdoor Vybudovanie outdoorového ihriska v parku pri obecnom úrade pre občanov obce menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie parkovísk pred obecnými budovami Doprava parkoviská Vybudovanie parkoviska pred obecným úradom 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie parkoviska pre učiteľov ZŠ Doprava parkoviská Vybudovanie parkoviska pre učiteľov ZŠ s MŠ v areáli školy 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie kamerového systému Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kamerového systému v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie prístavby k školskej jedálni Školstvo a vzdelávanie Vybudovanie skladových priestorov a sociálnych zariadení pre pracovníkov školskej kuchyne 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Výstavba bytového domu Budovy bývanie Vybudovanie bytového domu so sociálnymi bytmi 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie parkoviska pred obecným úradom Doprava parkoviská Vybudovanie parkoviska pred obecným úradom 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie multifunkčného ihriska Šport a voľný čas športoviská Vybudovať multifunkčné ihrisko pre mládež v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia oplotenia cintorína Verejné priestranstvá cintoríny Výmena starého oplotenia cintorína 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Revitalizácia verejných priestranstiev Verejné priestranstvá oddychová zóna Vybudovanie oddychovej zóny pri kostole v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie bezbariérového prístupu do verejných budov Budovy obecný úrad Vybudovanie bezbariérového prístupu do obecného úradu-výťah pre imobilných 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie chodníkov v obci Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníkov v obci 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia MK k cintorínu Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce koškovce Rekonštrukcia MK k obecnému úradu Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnej komunikácie k obecnému úradu a záchrannej službe 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia MK v obci Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Pasport miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Spracovanie pasportu miestnych komunikácií v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec obec Lieskovec Lieskovec Kanalizácia a ČOV Vodohospodárstvo kanalizácia + ČOV Kanalizácia a ČOV viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec obec Lieskovec Lieskovec Úprava a rekonštrukcia odvodňovacích priekop v obci Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície úprava a rekonštrukcia odvodńovacích rigolov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec obec Lieskovec Lieskovec Rekonštrukcia kultúrneho domu Budovy kultúrny dom zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec obec Lieskovec Lieskovec Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení Doprava miestne komunikácie Vybudovanie poľných ciest po pozemkocých úpravách viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec obec Lieskovec Lieskovec Chodníky Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníkov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec obec Lieskovec Lieskovec Rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie rekonštrukcia miestnych komunikácií 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Rekonštrukcia MŠ Školstvo a vzdelávanie Rekonštrukcia MŠ a oplotenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Cyklotrasa Doprava cyklochodníky Vybudovanie cyklochodníka 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša rekonštrukcia kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Rekonštukcia pozostávajúca z inštalácie rekuperačnej jednotky a výmena osvetlenia - zníženie energetickej náročnosti 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Obecné kompostovisko Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice vybudovanie obecného kompostoviska a technika k tomu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Nákup traktora k zvážaniu BRKO Verejné priestranstvá nákup strojov a zariadení nákup traktora na zvážanie BRKO 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Vodozádržné opatrenia Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vybudovanie vodozádržných opatrení 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Vybudovanie protipožiarnej nádrže Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície vybudovanie protipovodňovej nádrže, spojené s novou výsadbou 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Vytvorenie protipovodňového valu Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vytvorenie protipovodňového valu, ako ochrana pred povodňami 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša oprava budovy Obecný dom Budovy obecný úrad Oprava budovy obecný dom s možnosťou prerobenia 2 bytov na turistické ubytovanie a športové aktivity 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Oprava cesty a chodník k MRK Doprava miestne komunikácie Oprava cesty a vybudovanie chodníka k MRK 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Dopravné ihrisko Šport a voľný čas detské ihriská Vybudovanie dopravného ihriska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Nákup komunálnej techniky Verejné priestranstvá nákup strojov a zariadení Technika na udržiavanie ciest a chodníkov v zimnom období + kosenie, mulčovanie... 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Multifunkčné ihriská Šport a voľný čas športoviská Vybudovanie dvoch multifunkčných ihrísk - jedno pre MRK 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Vyhliadková veža CR infraštruktúra CR Vybudovanie vyhliadkovej veže s turistickým chodníkom a cyklochodníkom 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Rekonštrukcia oplotenia cintorína Verejné priestranstvá cintoríny Rekonštrukcia oplotenia cintorína 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Peší chodník pri autobusovej zastávke Doprava miestne komunikácie Vybudovanie pešieho chodníka pri autobusovej zastávke pre zvýšenie bezpečnosti 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Rekonštrukcia cesty a chodníka k cintorínu Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia cesty a dobudovanie chodníka k cintorínu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Rekonštrukcia MK v obci Ľubiša p.č. 850 Doprava miestne komunikácie oprava miestnej komunikácie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Nová cesta Doprava miestne komunikácie Vybudovanie novej cesty a inžinierskych sietí pri rozšírení IBV 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Vybudovanie MK Doprava miestne komunikácie Vybudovanie MK popri pozemkoch vhodných na novú výstavbu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Oprava prístupovej cesty ku kultúrnej pamiatke Doprava miestne komunikácie Oprava prístupovej cesty priamo pri kultúrnej pamiatke 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Pamätná izba M.Kováča CR kultúrne a historické pamiatky Vytvorenie pamätnej izby 1.prezidenta SR v Obecnom dome 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Pešia Lávka cez Laborec Doprava miestne komunikácie Vybudovanie pešej lávky cez rieku Laborec - prístup k poľovníckej obore 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Poľovnícka obora pre chov zveri CR agroturistika Vytvorenie malej poľovníckej obory pre chov zveri pre Agroturistiku menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Turistické informačné centrum CR infraštruktúra CR Vytvorenie TIC v obecnom dome menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Cyklotrasa v dedine + projekt nad dedinou Doprava cyklochodníky Pre rozvoj športu a turistiky 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Škola zateplenie Školstvo a vzdelávanie Pre zníženie nákladov na teplo a energie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Kultúrny dom - rozšírenie, nová strecha, zateplenie Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia kulturného domu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Obecný úrad Budovy obecný úrad Nový OÚ v centre obce 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Rekonštrukcia domu smútku - zväčšenie a vynovenie zariadenia Budovy domy smútku Rekonštrukcia domu smútku - zväčšenie a vynovenie zariadenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Centrum obce - park, nový obecný úrad v centre dediny Budovy obecný úrad Nové parkoviská v centre obce 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Multifunkčné ihrisko v škole Šport a voľný čas športoviská Pre podporu športu v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Parkoviská - stanica, cintorín, kostol, obchod Doprava parkoviská Nové parkoviská, resp. odstavné plochy pri zastávke 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Dedinský amfiteáter Kultúra kultúrna infraštruktúra Pre konanie kultúrnych akcií a podujatí 100 000 - 500 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 101 až 200.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.