Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Humenné, Brestov obec Brestov Brestov Rekonštrukcia miestnej komunikácie do RO Doprava miestne komunikácie stavebná realizácia MK do RO 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec Chlmec Chlmec Dobudovanie kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia V obci je vytaveno cca 60 % kanal. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec Chlmec Chlmec rekreačné zariadenia CR ubytovanie a stravovanie rekonštrukcia rek. zar. Bystra 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec Chlmec Chlmec obecne kúpalisko Šport a voľný čas bazény vybudovanie kupaliska 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec Chlmec Chlmec Rekonšt. Budovy ZŠ Školstvo a vzdelávanie potreba rekonšt.budovy na multif, 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce Gruzovce Gruzovce Zvýšenie prietoku na vodnom toku "Gruzovčík" Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície zvýšenie prietoku v potoku 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce Gruzovce Gruzovce Vybudovanie chodníka Doprava miestne komunikácie vybudovanie chodníka 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hankovce Hankovce Hankovce Rozšírenie NN siete na IBV a Potok Energetika elektrina a teplo Rozšírenie NN siete z dôvodu výstavby IBV 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hankovce Hankovce Hankovce Oddychová zóna pri rieke Laborec Verejné priestranstvá oddychová zóna Vybudovanie detského ihriska, altánky, preliezky ohnisko 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hankovce Hankovce Hankovce Jednostranný chodník v obci Hankovce Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníkov popri štátnej ceste II. triedy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hankovce Hankovce Hankovce Miestna komunikácia pri kostole Doprava miestne komunikácie Vybudovanie miestnej komunikácie pri kostole 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou splašková kanalizácia-1.stavba SO O1 výtlačné potrubie Vodohospodárstvo kanalizácia Hažín nad Cirochou splašková kanalizácia-1.stavba SO O1 výtlačné potrubie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Revitalizácia centra obce pri zvonici Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Revitalizácia centra obce pri zvonici 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Elektronizácia služieb samosprávy mesta Humenné Digitalizácia a SMART digitálne riešenia vo verejnej správe Modernizácia samosprávy a jej procesov s využitím nových trendov so zameraním na zlepšenie poskytovania služieb občanov. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Modernizácia základných škôl Humenné IKT technikou Školstvo a vzdelávanie Modernizácia IKT techniky v základných školách na území mesta Humenné 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Vybudovanie celomestskéj oddychovo-relaxačnej zóny s cyklotrasami v priestore protipovodného vodného diela - poldra na vodnom toku Lieskovec a s parkom jedlých gaštanov Doprava cyklochodníky Vybudovanie celomestskéj oddychovo-relaxačnej zóny s cyklotrasami v priestore protipovodného vodného diela - poldra na vodnom toku Lieskovec a s parkom jedlých gaštanov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Revitalizácia Parku Mieru pri kaštieli CR kultúrne a historické pamiatky Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - Parku Mieru pri renesančnom kaštieli. Ide o obnovu zelene, prístupových chodníkov, drobnej architektúry. Cieľ zatraktívniť prostredie centra mesta so zámerom prilákať viac turistov. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom" Budovy budovy iné Komplexné zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, izolácia strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Riešenie energetickej úspornosti Mestského úradu v Humennom" Budovy obecný úrad Komplexné zateplenie obvodového plášťa, výmena okien. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Riešenie energetickej úspornosti Mestského kultúrneho strediska v Humennom Budovy kultúrny dom Komplexné zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, izolácia strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Univerzita tretieho veku Školstvo a vzdelávanie systém vzdelávania Vzdelávanie vo vyššom veku od 45 rokov v rôznych oblastiach 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Aktívni seniori II. Školstvo a vzdelávanie systém vzdelávania Vzdelávanie seniórov a ďalšie zvyšovanie kvality života vzdelávania, podpory pri spoločných aktivitách seniórov. Pokračovanie projektu Aktívni senióri - vzdelávanie seniorov v meste Humenné. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Útulok pre bezdomovcov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Vybudovanie a zriadenie útulku pre bezdomovcov. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Detské dopravné ihrisko Šport a voľný čas detské ihriská Vybudovanie detského dopravného ihriska za účelom dopravnej výchovy, ale aj za účelom rekreaácie a oddychu pre obyvateľov a návštevníkov mesta. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Komplexná modernizácia a rozšírenie kamerového systému na území mesta Humenné Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Komplexná modernizácia existujúceho kamerového systému vrátane rozšírenia kamerového systému do častí mesta, kde nie je. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Interaktívna Galéria v Humennom CR kultúrne a historické pamiatky Interaktívne prvky zamerané na históriu mesta Humenné 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody v Humennom Kultúra kultúrna infraštruktúra Realizácia prestrešenia pódia pri fontáne v cetre mesta za účelom skvalitnenia služieb a podmienok kultúrneho vyžitia. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Rekonštrukcia a modernizácia mestského kultúrneho strediska Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia a modernizácia mestského kultúrneho strediska za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti a zlepšenia kvality poskytovaných služieb. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jankovce Jankovce Jankovce Výstavba vodovodu v obci Jankovce - zmena napojenia Vodohospodárstvo vodovod Dokončenie verejného vodovodu ( 1996 - ???) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jankovce Jankovce Jankovce Zvyšovanie účinnosti kultúrneho domu obce Jankovce Budovy kultúrny dom Zateplenie stropov a stien objektu, úprava strechy a vykurovanie využitím tepelného čerpadla 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Rozšírenie priemysleného parku Zamestnanosť priemyselné plochy a budovy Rozšírenie infraštruktúry v priemyslenom parku 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Oddychová zóna na turistickej trase medzi Jasenovským a Brekovským hradom Doprava cyklochodníky Cyklochodník, turistická trasa medzi dvoma hradmi (agroturizmus, lávka cez Laborec pre cyklistov a peších, lanová dráha na trase, detská náučná trasa) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Smart riešenia v obci Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Smart kamerový systém, inteligentné osvetlenie, inteligentné riadenie odpadového hospodárstva 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Technika na kompostovisko/zberný dvor Odpadové hospodárstvo zberné dvory Technika potrebná k zberu (VKN), prevozu (traktor, vlek), spracovaniu (drvič stavebného odpadu, štiepkovač) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Vodozádržne opatrenia Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vybudovanie vodozádržných objektov na udržanie dažďovej vody, spoľahlivé odvedenie upraveným korytom potoka do úsekov, ktoré umožnia zachytenie, zdržanie odtoku a vytvorenie podmienok pre vsakovanie časti prítoku do vhodných priepustných vrstiev podložia 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Zvýšenie energetickej efektívnosti starého KD Budovy kultúrny dom Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho starého domu (zateplenie obvodového plášťa, výmena systému vykurovania) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Regulácia toku pod Jasenovským hradom, polder, sedenie pre turistov Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Úprava prirodzených vodných tokov, vybudovynie poldra pri turistickej trase k hradu, oddychová zóna, sedenie, infotabule o prírodnom dedičstve 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Sociálne podinkanie Zamestnanosť sociálne podnikanie Investície do technického vybavenia sociálneho podniku 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Dom pokojnej staroby Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Vybudovanie integrovaného centra pre seniorov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Komunitné centrum Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Vybudovanie komunitného centra pre seniorov a matky s deťmi s telesným a mentálnym znevýhodnením 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Sociálny podnik Zamestnanosť sociálne podnikanie Vytvorenie pracovných príležitostí pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Športový areál pre turistov Šport a voľný čas športoviská Obohatenie turistického chodníka k hradu o tenisové kurty, ihrisko s umelou trávou, požičovňu bicyklov) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Ubytovanie, reštaurácia pod Jasenovským hradom CR ubytovanie a stravovanie Ubytovacie kapacity pre turistov, reštaurácia, ihrisko pre rodiny s deťmi 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Letné kino, kúpalisko CR infraštruktúra CR V oddychovej zóne na trase k hradu letné kino, kúpalisko, sedenia v lokalite schválenej na uvedený účel v územnom pláne obce 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Obnova NKP - Jasenovský hrad CR kultúrne a historické pamiatky Obnova objektov hradu, opevnenia, prestrešenie objektov, vyhliadka 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníkov (bezpečnosť turistov smerujúcich k NKP Jasenovský hrad), chyklochodníkov, rekonštrukcia starých 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Cesta rodín k Jasenovskému hradu CR infraštruktúra CR Spevnenie komunikácie pre turistov smerujúcich k Jasenovskému hradu, náučný chodník, mobilná aplikácia, výhľadňa na dva hrady (Jasenovský a Brekovský) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Vodozádržné opatrenia a revitalizácia parku Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Riešenie problematiky zaplavovania parku, zadržiavanie vody z následným využitím na zavlažovanie, parková architektúra a obnova zelene 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Zberný dvor a kompostovisko Odpadové hospodárstvo zberné dvory Vybudovanie zberného dvora a kompostoviska 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Obnova a údržba brehov obecného potoka a mostov cez obecný potok Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Potok v strede obce (Prehrádzkový potok) bol regulovaný pred mnohými desaťročiami. V súčasnosti je žiadúca oprava, doplnenie a fixovanie brehových kameňov. V časti kde nedošlo k regulácii brehov ani v minulosti, je potrebné spevnenie svahu brehov potoka. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Budovy budovy iné Zníženie energetickej náročnosti verejných budov(Obecný úrad, Zdravotné stredisko, ZŠ) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Nákup techniky na údržbu verejných priestranstiev Verejné priestranstvá nákup strojov a zariadení Nákup techniky na údržbu verejných priestranstiev(traktor, vlečka, fréza, odhŕňač snehu, kosačky) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Vybudovanie multifunkčného ihriska Šport a voľný čas športoviská Vybudovanie multifunkčného ihriska 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Oddychová zóna Verejné priestranstvá oddychová zóna V obci absentuje miesto na oddych a rekreáciu pre občanov. Obec plánuje na pozemkoch v jej vlastníctve v blízkosti rieky Cirocha vybudovanie prírodnej oddychovej zóny( Rybník, altánky, hracie prvky) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia priestorov MŠ Školstvo a vzdelávanie Rekonštrukcia kúrenia, podláh, omietok, sociálnych zariadení, výdajne stravy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska Vodohospodárstvo kanalizácia Vybudovanie kanalizácieod ZŠ a zdravotného strediska k ČOV 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie kanalizácie dažďovej vody Vodohospodárstvo kanalizácia Vybudovanie kanalizácie na odvedenie dažďovej vody v obci 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekenštrukcia verejnej budovy Budovy budovy iné Celková rekonštrukcia skladovej budovy spojená s výmenou strechy, zateplením budovy a rekonštrukciou vykurovania 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia budovy v športovom areáli Šport a voľný čas športoviská Zateplenie budovy, vykurovanie, dobudovanie šatní a sociálnych zariadení 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie chodníkov v obci Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníkov v obci 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia MK v obci Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec obec Lieskovec Lieskovec Úprava a rekonštrukcia odvodňovacích priekop v obci Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície úprava a rekonštrukcia odvodńovacích rigolov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec obec Lieskovec Lieskovec Rekonštrukcia kultúrneho domu Budovy kultúrny dom zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec obec Lieskovec Lieskovec Chodníky Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníkov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Cyklotrasa v dedine + projekt nad dedinou Doprava cyklochodníky Pre rozvoj športu a turistiky 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Škola zateplenie Školstvo a vzdelávanie Pre zníženie nákladov na teplo a energie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Kultúrny dom - rozšírenie, nová strecha, zateplenie Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia kulturného domu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Obecný úrad Budovy obecný úrad Nový OÚ v centre obce 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Centrum obce - park, nový obecný úrad v centre dediny Budovy obecný úrad Nové parkoviská v centre obce 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Parkoviská - stanica, cintorín, kostol, obchod Doprava parkoviská Nové parkoviská, resp. odstavné plochy pri zastávke 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Dedinský amfiteáter Kultúra kultúrna infraštruktúra Pre konanie kultúrnych akcií a podujatí 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Telocvičňa Šport a voľný čas športoviská Nová telocvičňa pre rozvoj športových aktivít 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Nový asfalt na obecných cestách Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia rozbitých ciest 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Rekonštrukcia chodníkov Doprava miestne komunikácie Zatrubnenenie a oprava chodníkov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Nový vstup do dediny - je len jeden, úprava a nová cesta Doprava miestne komunikácie Z hľadiska bezpečnosti je potrebný nový vstup do dediny 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica Nižná Sitnica Nižná Sitnica Vidiecky dom CR infraštruktúra CR Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcej budovy v extraviláne obce na tzv. Vidiecky dom, dobudovanie infraštruktúry k objektu : vodovodná a kanalizačná prípojka, spevnené plochy a altánok. Objekt bude slúžiť ako sprievodná infraštruktúra k Trase konskej turistiky z Odrzechovej /PR/ - Miková – N.Sitnica 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica Nižná Sitnica Nižná Sitnica Kompostovisko v obci Nižná Sitnica Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Vybudovanie kompostoviska a vybavenie objektu príslušnou statickou a mobilnou technikou / štiepkovač, traktor s vlečkou.../ 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižná Sitnica Nižná Sitnica Nižná Sitnica Protipovodňové opatrenia v obci Nižná Sitnica Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Protipovodňové opatrenia v obci Nžná Sitnica : vybudovanie prehrádzok v dolinách katastra, odrážky na lesných a poľných cestách, vybudovanie suchého poldra na záchyt povodňovej vlny, prečistenie koryta Sitničky 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Zateplenie obecnej budovy Budovy budovy iné Zateplenie obecnej budovi,úspora energie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Regulácie hlavného potoka v obci Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vyložením dna a svahov potoka sa zvýši prietočný profil 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Vodozádržné opatrenie Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Priesak vody z cintorína 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Výstavba chodníka popri hlavnej ceste Doprava miestne komunikácie Vybudovaním chodníka sa zvýši bezpečnosť chodcov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Papín Papín Papín Rekonštrukcia budovy starej MŠ na podnikateľské účely Zamestnanosť obecné podniky Rekonštrukcia starej MŠ - nevyužité priestory 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Papín Papín Papín Vybudovanie oddychovej zóny Verejné priestranstvá oddychová zóna Vybudovanie zóny v centre obce 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Rekonštrukcia budovy Obecného domu Budovy obecný úrad Rekonštrukcia budovy Obecného domu pre rôzne využitie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Ruská Poruba dom dôchodcov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb využitie nevyužívanej budovy, dostupnosť sociálnych služieb je najbližšie 30-45 km, úprava okolia budovy a terénu, zamestnanie miestnych obyvateľov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé Slovenské Krivé Slovenské Krivé Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Výmena okien, zateplenie fasády a podláh a stropov, výmena kúrenia vrámci zníženia energetickej náročnosti budovy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka obec Topoľovka Topoľovka Vodozádržné opatrenia Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Výstavba vodozadržných opatrení 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka obec Topoľovka Topoľovka Rekonštrukcia Kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia a oprava 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka Obec Topoľovka Topoľovka Chodníky Topoľovka Doprava miestne komunikácie vybudovanie chodníkov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské občianska vybavenosť Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb rekonštrukcia ydravotného strediska 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské rekonštrukcia budovy MŠ Školstvo a vzdelávanie rekonštrukcia budovy MŠ 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské rekonštrukcia chodníka Doprava miestne komunikácie rekonštrukcia chodníka 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Rekonštrukcia budovy kult. Domu Budovy kultúrny dom Zateplenie, výmena kúrenia, elektro 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Výstavba kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia Výstavba kanalizácie v Obci Vyšná Sitnica 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšné Ladičkovce obec Vyšné Ladičkovce Vyšné Ladičkovce Zábrana proti povodniam Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vybudovanie regulácie potoka 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Rekonštrukcia MŠ Školstvo a vzdelávanie Rekonštrukcia MŠ 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Výstavba vodovodu Vodohospodárstvo vodovod Dostavba vodovodu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Víťazovce Víťazovce Víťazovce Výstavba chodníkov pre cyklistov Doprava cyklochodníky Výstavba chodníkov pre cyklistov 100 000 - 500 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.