Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé Slovenské Krivé Slovenské Krivé líniová zeleň pri ceste Verejné priestranstvá výsadba zelene menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské obec Udavské Udavské cyklochodník Doprava cyklochodníky neuvedené
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské rozširenie kamerového systemu Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Oddychová zóna pri Laborci Verejné priestranstvá oddychová zóna 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň n/L Radvaň n/L Cyklochodníky Doprava cyklochodníky neuvedené
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Rekonštrukcia lávky Doprava mosty, lávky, priepusty neuvedené
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Rekonštrukcia a výstavba chodníkov Doprava miestne komunikácie neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Klenová Klenová Klenová Vystavba kamerového systemu Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia strechy kulturného domu bežný Budovy kultúrny dom 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Malá zasadačka KD - rekonštrukcia bežný Budovy kultúrny dom 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia strechy obecnej bytovky bežný Budovy bývanie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Zateplenie obecnej bytovky bežný Budovy bývanie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Cesta na cintorín bežný Doprava miestne komunikácie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Oplotenie cintorína bežný Verejné priestranstvá cintoríny 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba parkoviska pri Dome smútku bežný Doprava parkoviská 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba detského ihriska bežný Šport, voľný čas športoviská menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba multifunkčného ihriska bežný Šport, voľný čas športoviská 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia obecného úradu bežný Budovy obecný úrad 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba šatní futbalové ihrisko bežný Šport, voľný čas šatne, tribúny a sociálne zariadenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Oprava obecných komunikácií bežný Doprava miestne komunikácie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Prístavba školskej jedálne bežný Budovy budovy iné 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Úprava parkoviska a terenu pri KD bežný Doprava parkoviská 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba hasičskej zbrojnice bežný Budovy hasičská zbrojnica 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Vybudovanie bežkárskych tratí (zimné obdobie) Šport a voľný čas outdoor neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Výstavba čističky odpadových vôd Vodohospodárstvo ČOV neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Rekonštrukcia strechy a zateplenie Kultúrneho domu Budovy kultúrny dom 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Výstavba parkovacích miest Doprava parkoviská neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Výbudovanie rozhľadne CR infraštruktúra CR neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Vybudovanie odstavnej plochy pre karavány a camping CR infraštruktúra CR neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok obec Ruský Potok Ruský Potok Kanalizácia Vodohospodárstvo kanalizácia neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok obec Ruský Potok Ruský Potok Vodovod Vodohospodárstvo vodovod neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok obec Ruský Potok Ruský Potok Dní obce Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Vtáčie hniezdo CR prírodné pamiatky menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Rusínsky slovník pod holým nebom Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Zabudnutá architektúra Rusínov Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Školský náučný chodník k Mergencovmu kameňu CR infraštruktúra CR 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Dvere do Polonín CR infraštruktúra CR menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznička obec Breznička Breznička Rozšírenie siete verejného osvetelnia - osvetlenie cintorína Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Revitalizácia potokov Bžanoch Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Výstavba prírodného amfiteátra v obci Kultúra kultúrna infraštruktúra 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Altanok-Vajcovka CR infraštruktúra CR 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Výstavba športovísk a rekreačných zariadení Šport a voľný čas športoviská 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Drevená zvonica v obci Chotča CR kultúrne a historické pamiatky 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča vybudovanie novej optickej siete a uzlov pre domácnosti Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča výstavba nového rozhlasu a ústredne Digitalizácia a SMART rozhlas 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča prístavba budovy MŠ Školstvo a vzdelávanie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Kanalizácia a ČOV Chotča Vodohospodárstvo kanalizácia + ČOV viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča výstavba nových cykloturistických chodníkov Doprava cyklochodníky 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Výstavba chodníkov pri ceste II. a III. triedy Doprava cesty II. a III. triedy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Protipovodňová ochrana intravilánu obce Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča vybudovanie zavlažovacieho systému Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča vybudovanie nových budov pre komunálne potreby obce Budovy budovy iné 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča výstavba 2 Bytových jednotiek Budovy bývanie viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča výstavba telocvične Šport a voľný čas športoviská 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča multifunkčné ihrisko pre ZŠ Šport a voľný čas športoviská 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča výstavba repliky dreveného kostola v obci Chotča zaniknutého dreveného kostola všetkých svätých CR kultúrne a historické pamiatky 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča rozšírenie elektrickej rozvodnej siete na cintoríny Energetika elektrina a teplo 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča oprava mostov Doprava mosty, lávky, priepusty 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj elektro nabíjacia stanica Doprava nabíjacie stanice neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj Kanalizácia Vodohospodárstvo kanalizácia neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj odstavný pruh pre autobus Doprava parkoviská neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj rekonštrukcia obecného úradu Budovy obecný úrad neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj rekonštrukcia elektroinštalácie v ZS Školstvo a vzdelávanie neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj rekonštrukcia verejného osvetlenia Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj Turistické a náučné chodníky CR infraštruktúra CR neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj vybudovanie amfiteátera a oddychovej časti obce Kultúra kultúrna infraštruktúra neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj chodník pri hlavnej ceste Doprava miestne komunikácie neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj rekonštrukcia miestnej komunikácie Doprava miestne komunikácie neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj Vybudovanie cesty ku kultúrnej pamiatke Doprava miestne komunikácie neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj Vybudovanie turistických prístreškov CR infraštruktúra CR neuvedené
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo Dobudovanie ČOV Vodohospodárstvo ČOV 500 000 - 1 000 000
Spiš, Kežmarok, Holumnica obec Holumnica Holumnica Cyklochodník Doprava cyklochodníky menej ako 10 000
Spiš, Kežmarok, Veľká Franková Veľká Franková Veľká Franková Cyklochodník Doprava cyklochodníky 10 000 - 100 000
Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor Obec Červený Kláštor Červený Kláštor Cyklochodník Č.Kláštor - Majere - Spišská Stará Ves Doprava cyklochodníky viac ako 1 000 000
Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor Obec Červený Kláštor Červený Kláštor Promenádny chodník NKP - Kláštor kartuziánov - Kúpele Smerdžonka CR infraštruktúra CR 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Beharovce Beharovce Beharovce Zelené obce - výsadba zelene Verejné priestranstvá výsadba zelene menej ako 10 000
Spiš, Levoča, Dúbrava Obec Dúbrava Dúbrava Nabíjacia stanica pre elktromobily Doprava nabíjacie stanice menej ako 10 000
Spiš, Levoča, Dúbrava Obec Dúbrava Dúbrava Archeologický prieskum ,Turnisko CR kultúrne a historické pamiatky 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Rozšírenie verejného vodovodu Vodohospodárstvo vodovod 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Rozšírenie verejnej kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Rekonštrukcia autobusovej zastávky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Technické vybavenie zberného dvora Odpadové hospodárstvo zberné dvory 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Výstavba kompostoviska Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Zateplenie budovy OcÚ a KD Budovy budovy iné 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Rekonštrukcia obecného rozhlasu Digitalizácia a SMART rozhlas 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Kamerový sytém v obci Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Rekonštrukcia kaštieľa a filagórie CR kultúrne a historické pamiatky 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Technické vybavenie obce Verejné priestranstvá nákup strojov a zariadení 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Úprava miestneho cintorína a dobudovanie domu smútku Verejné priestranstvá cintoríny 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Fitnescentrum Šport a voľný čas športoviská 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Výstavba miestnych komunikácii Doprava miestne komunikácie 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Oddychová zóna Verejné priestranstvá oddychová zóna 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Levoča Levoča Levoča PHSR Dokumentácia strategické - koncepčné dokumenty 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Levoča Levoča Levoča spracovanie dokumentu Dopravný generel Dokumentácia strategické - koncepčné dokumenty 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Levoča Levoča Levoča MOPS, TSP, Kom.práca, Opatrovateľská služba Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb viac ako 1 000 000
Spiš, Levoča, Levoča Levoča Levoča Spracovanie dokumentu Územný plán Dokumentácia strategické - koncepčné dokumenty 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Levoča Levoča Levoča Marketingové nástroje cestovného ruchu CR mäkké aktivity v oblasti CR 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Levoča Levoča Levoča Stratégia CR CR mäkké aktivity v oblasti CR 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Nemešany Nemešany Nemešany Vybavenie športového areálu osadenie skateboardovej rampy Šport a voľný čas športoviská 10 000 - 100 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.