Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce Gruzovce Gruzovce Rekonštrukcia strechy KD Budovy budovy iné zateplenie, výmena strechy, odvodnenie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom" Budovy budovy iné Komplexné zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, izolácia strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Riešenie energetickej úspornosti Mestského úradu v Humennom" Budovy obecný úrad Komplexné zateplenie obvodového plášťa, výmena okien. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Riešenie energetickej úspornosti Mestského kultúrneho strediska v Humennom Budovy kultúrny dom Komplexné zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, izolácia strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Výstavba nových nájomných bytov na území mesta Humenné Budovy bývanie Výstavba bytového domu na území mesta Humenné za účelom zlepšia prístupu k bývaniu formou nájomných bytov. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Rekonštrukcia a modernizácia mestského kultúrneho strediska Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia a modernizácia mestského kultúrneho strediska za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti a zlepšenia kvality poskytovaných služieb. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jankovce Jankovce Jankovce Zvyšovanie účinnosti kultúrneho domu obce Jankovce Budovy kultúrny dom Zateplenie stropov a stien objektu, úprava strechy a vykurovanie využitím tepelného čerpadla 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jankovce Jankovce Jankovce Oprava kostola Budovy sakrálne stavby Oprava fasády a maľovanie strechy kostola 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Zvýšenie energetickej efektívnosti starého KD Budovy kultúrny dom Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho starého domu (zateplenie obvodového plášťa, výmena systému vykurovania) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Udržanie kvalifikovanej pracovnej sily Budovy bývanie Budodanie nájomných bytov, technickej a dopravnej infraštruktúry 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Budovy budovy iné Zníženie energetickej náročnosti verejných budov(Obecný úrad, Zdravotné stredisko, ZŠ) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Výstavba bytov Budovy bývanie Výstavby obytných domov v obci Kamenica nad Cirochou pre zlepšenie dostupnosti bývania viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Košarovce obec Košarovce Košarovce Rekonštrukcia vonkajšieho obvodového plášťa Kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia Kultúrneho domu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekenštrukcia verejnej budovy Budovy budovy iné Celková rekonštrukcia skladovej budovy spojená s výmenou strechy, zateplením budovy a rekonštrukciou vykurovania 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Rekonštrukcia KD Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena zastaralého kúrenia v kultúrnom dome 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Výstavba bytového domu Budovy bývanie Vybudovanie bytového domu so sociálnymi bytmi 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie bezbariérového prístupu do verejných budov Budovy obecný úrad Vybudovanie bezbariérového prístupu do obecného úradu-výťah pre imobilných 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Lieskovec obec Lieskovec Lieskovec Rekonštrukcia kultúrneho domu Budovy kultúrny dom zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Kultúrny dom - rozšírenie, nová strecha, zateplenie Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia kulturného domu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Obecný úrad Budovy obecný úrad Nový OÚ v centre obce 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Rekonštrukcia domu smútku - zväčšenie a vynovenie zariadenia Budovy domy smútku Rekonštrukcia domu smútku - zväčšenie a vynovenie zariadenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Modra nad Cirochou obec Modra nad Cirochou Modra nad Cirochou Centrum obce - park, nový obecný úrad v centre dediny Budovy obecný úrad Nové parkoviská v centre obce 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Zateplenie obecnej budovy Budovy budovy iné Zateplenie obecnej budovi,úspora energie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Nižné Ladičkovce Obec Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Rekonštrukcia kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Zateplenie , tepelné čerpadla na vykurovanie KD 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu Budovy polyfunkčné budovy Rekonštrukcia strechy, inžinierskych sietí a interiéru kultúrneho domu a obecného úradu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Porúbka Porúbka Porúbka Rekonštrukcia budovy Obecného domu Budovy obecný úrad Rekonštrukcia budovy Obecného domu pre rôzne využitie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Slovenské Krivé Slovenské Krivé Slovenské Krivé Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Výmena okien, zateplenie fasády a podláh a stropov, výmena kúrenia vrámci zníženia energetickej náročnosti budovy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka Obec Topoľovka Topoľovka Rekonštrukcia domu smútku Budovy domy smútku Rekonštrukcia domu smútku 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Topoľovka obec Topoľovka Topoľovka Rekonštrukcia Kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia a oprava 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské nové inžinierské siete pre lokalitu Vančakové luky Budovy bývanie nové inžinierské siete v novej lokalite na výstavbu RD podľa uzemného plánu obce 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské nájomné byvanie Budovy bývanie vybudovanie nájomných bytov 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Rekonštrukcia budovy kult. Domu Budovy kultúrny dom Zateplenie, výmena kúrenia, elektro 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Zateplenie obecného úradu Budovy obecný úrad Zateplenie obecného úradu Vyšná Sitnica 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Výstavba nájomných bytov Budovy bývanie Výstvavba nájomných bytov v obci Vyšna Sitnica 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Rekonštrukcia KD Budovy kultúrny dom Zníženie stropu KD a výmena strechy 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša rekonštrukcia kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Rekonštukcia pozostávajúca z inštalácie rekuperačnej jednotky a výmena osvetlenia - zníženie energetickej náročnosti 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša oprava budovy Obecný dom Budovy obecný úrad Oprava budovy obecný dom s možnosťou prerobenia 2 bytov na turistické ubytovanie a športové aktivity 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Habura obec Habura Habura Rekonštrukcia multifunkčnej budovy v obci Habura Budovy budovy iné Rekonštrukcia budovy za účelom vytvorenia múzea 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Kalinov Kalinov Kalinov Rekonštrukcia kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Kompletná rekonštrukcia kultúrneho domu a kuchyne 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Zateplenie MsÚ Budovy obecný úrad Zateplenie MsÚ 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Sociálne byty nižšieho štandardu Budovy bývanie Vybudovanie sociálnych bytov nižšieho štandardu viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Kinosála, digitálne kino Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia Domu kultúry a kinosály, digitálne kino 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Rekonštrukcia bývalého pionierského domu Budovy budovy iné Rekonštrukcia bývalého pionierského domu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň n/L Radvaň n/L Rekoštrukcia chaty Budovy budovy iné Rekonštrukcia budovy na realizáciu kultúrnych podujatí neuvedené
Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice Svetlice Svetlice Zateplenie budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu Budovy kultúrny dom Zateplenie budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice Svetlice Svetlice Oprava a rekonštrukcia Domu smútku Budovy domy smútku V obci Svetlice bola v roku 2009 čiastočne zrekonštruovaná budova bývalého stravovacieho zariadenia na Dom smútku. Zub času sa však podpísal už aj na zrekonštruovanej časti budovy. Je potrebné vymeniť dlažbu, nakoľko je popraskaná. Je potrebné vymeniť rozvodnú elektrickú skriňu. Máme v pláne, vymeniť strechu na Dome smútku, zrekonštruovať WC, opraviť ďalšie časti budovy, ktoré by sme mohli prenajať pohrebnej službe, kde by si naši občania mohli zakúpiť kvety, vence, kahance a nemuseli by cestovať do 20 km vzdialeného mesta. Chceme rozšíriť pietnu miestnosť, nakoľko pri súčasnej epidemiologickej situácii je priestor pietnej časti veľmi malý. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava Výrava Výrava Rekonštrukcia kotolne a rozvodov Budovy budovy iné Rekonštr.kotolne v budove pre komunitnú a spolkovú činnosť 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava Výrava Výrava Zateplenie budovy OcÚ Budovy obecný úrad Zateplenie fasády a rekonštrukcia chodníka pri budove Ocu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Rekonštrukcia ocu Budovy obecný úrad Rekonštrukcia budovy ocu menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Rekonštrukcia KD, prístrešok Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia budovy KD 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou Obec Dlhé nad Cirochou Dlhé nad Cirochou Oplotenie polyfunkčného objektu Budovy polyfunkčné budovy Oplotenie pozemku 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Dúbrava Vybudovanie bezbarierového vstupu do budovy Kultúrneho domu-bočný vchod s vybudovaním chodníka s prístreškom Budovy kultúrny dom Hlavný vchod do Kultúrnmeho domu má veľa schodov a bolo by prorblematický previesť bezbarierový vchod . V obci máme ľudi, ktorí sú odkázaní na vozík. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia strechy kulturného domu bežný Budovy kultúrny dom 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Malá zasadačka KD - rekonštrukcia bežný Budovy kultúrny dom 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia strechy obecnej bytovky bežný Budovy bývanie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Zateplenie obecnej bytovky bežný Budovy bývanie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia obecného úradu bežný Budovy obecný úrad 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Prístavba školskej jedálne bežný Budovy budovy iné 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba hasičskej zbrojnice bežný Budovy hasičská zbrojnica 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Hasičská zbrojnica integrovaný Budovy hasičská zbrojnica Výstavba hasičskej zbrojnice 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Kolbasov obec Kolbasov Kolbasov Investícia do zriadenia domu smútku v obci Kolbasov Budovy domy smútku vybudovať v obci Kolbasov dom smútku , rozšíriť tak miestné základné služby pre obyvateľstvo 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Kolonica obec Kolonica Kolonica Rekonštrukcia kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci, oprava strechy... 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Kolonica obec Kolonica Kolonica Zateplenie kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Zateplenie kultúrneho domu v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ladomirov zateplenie obecného úradu, zmena vykurovania obecného úradu Budovy obecný úrad Je potrebné zatepliť obecný úrad a kultúrny dom , zmena vykurovania so zameraním na obnoviteľne zdroje 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Michajlov Michajlov Michajlov Dom smútku v obci Michajlov Budovy domy smútku Dom smútku v obci Michajlov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Runina Runina Runina Rekonštrukcia strechy a zateplenie Kultúrneho domu Budovy kultúrny dom 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Technická infraštruktúra pre rozvoj bývania a podnikania Budovy bývanie Dobudovanie chýbajúcich inžinierskych sietí v okrajových častiach mesta. Modernizácia nevyhovujúcich inžinierskych sietí v areáli priemyselného parku. Rekonštrukcia verejného osvetlenia výmenou zo sodíkových výbojok na LED svietidla, modernizácia riadiaceho systému verejného osvetlenia. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Mestský dom služieb Budovy polyfunkčné budovy Rekonštrukcia prevádzkovej budovy mesta na sídl. I s cieľom vytvorenia vhodných priestorov pre umiestnenie mestskej polície, priestorov pre komunitné aktivity seniorov a ďalšie chýbajúce služby občianskej vybavenosti (pošta, bankomat, lekáreň atď.). viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Výstavba mestských nájomných bytov (1. etapa) Budovy bývanie Rekonštrukcia priestorov bývalej špeciálnej školy pre účely mestských nájomných bytov. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina - Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina Dom kultúry ako moderné multikultúrne centrum Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia Domu kultúry v Snine s cieľom obnovy kultúrneho stánku z dôvodu opotrebovanosti v dôsledku času viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Výstavba mestských nájomných bytov (2. etapa) Budovy bývanie Kúpa a rekonštrukcia skeletu bytového domu na sídl. I, výstavba nových malometrážnych bytov alternatívne prestupného bývania. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčínska Roztoka obec Stakčínska Roztoka Stakčínska Roztoka Rekonštrukcia kultúrného domu Budovy kultúrny dom rekonštrukcia kultúrného domu zateplenie a oprava strechy neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Výstavba Domu smútku Budovy domy smútku Výstavba domu smútku v obci Topoľa. V súčastnosti sú nebohí umiestnený vo svojich domácnostiach až do chvíle pohrebu, teda 48 hod.. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Polyfunkčna budova Budovy polyfunkčné budovy Rekonštrukcia bývalej budovy školy v rámci prístavby aj nadstavby. Vznikne prezentačná miestnosť o kultúrných pamiatkach v obci a o významných osobnostiach obce. V rámci nadstavby a prístavby ubytovacie kapacity. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Vybudovanie verejných toaliet a sprch. Budovy budovy iné Výstavba toaliet a sprchových priestorov pre návštevníkov obce 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Zateplenie obecného úradu Budovy obecný úrad Výmena okien zateplenie budovy a strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Zateplenie kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Výmena okien, zateplenie budovy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Prístavba a rozšírenie komunitného centra Budovy budovy iné Úprava vnútorných priestorov KC, prvého nadzemného podlažia 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Rekonštrukcia obecných bytov Budovy budovy iné Oprava strechy, zateplenie budovy, oprava vnútorných priestorov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Pozemkové úpravy Budovy bývanie Sceľovanie pozemkov, cesty viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič obec Ulič Ulič Verejné sociálne zariadenia Budovy budovy iné Výstavba verejných sociálnych zariadení - WC, opravovňa bisyklov, nabíjačky pre E-bike 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Dokončenie stavby KD Budovy kultúrny dom Úprava vnútorných priestorov KC, informačné centrum, interaktívne múzeum 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Zboj obec Zboj Zboj Dom Smútku Budovy domy smútku výstavba domu smútku 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Baňa Zateplenie budovy obecného úradu Baňa Budovy obecný úrad Zlepšenie energetickej náročnosti exiztujúcich verejných budov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Baňa Baňa Baňa Vysporiadanie pozemkov pod budovou ob. úradu Budovy bývanie Vysporiadanie pozemkov od SPF - neznámi vlastníci neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Breznica obec Breznica Breznica zateplenie OcU Budovy obecný úrad zateplenie budovy OcÚ 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznica obec Breznica Breznica výstavba nájomných bytov Budovy bývanie vystavba 7 najomných bytov(1 byt. Dom 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznička obec Breznička Breznička Zníženie energetickej náročnosti budovy Hasičská zbrojnica Budovy hasičská zbrojnica Zateplenie budovy Hasičská zbrojnica 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Breznička obec Breznička Breznička Zníženie energetickej náročnosti budovy KSB Budovy kultúrny dom Zateplenie kultúrno-správnej budovy, výmena okien, dverí 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bukovce Bukovce Bukovce Zníženie energetickej náročnosti Budovy obecný úrad Zníženie energetickej náročnosti obecného domu 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bukovce Bukovce Bukovce Rekonštrukcia obecného domu Budovy obecný úrad Rekonštrukcia obecného domu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Rekonštrukcia starej budovy za účelom nového obecného úradu Budovy obecný úrad Zníženie energet.náročnosti s budovy, zateplenie budovy a zmena vykurovania, obnova strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Znižovanie energ.náročnosti budovy kultúrno správnej budovy Budovy kultúrny dom zateplenie obvodového plášťa, výmena dverí, zateplenie a oprava strechy, zmena vykurovania 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Modernizácia domu nádeje v obci Bžany Budovy domy smútku Modernizácia domu nádeje, zmena vykurovania, výmena dverí, katafalku a socialného zariadenia- zastaralé, oprava strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča vybudovanie nových budov pre komunálne potreby obce Budovy budovy iné 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča výstavba 2 Bytových jednotiek Budovy bývanie viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Havaj obec Havaj Havaj rekonštrukcia obecného úradu Budovy obecný úrad neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Zníženie energet.náročnosti a budovy KD Budovy kultúrny dom Zníženie energet.náročnosti s budovy KD s využitím solárnycvh panelov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov znižovanie energ.náročnosti budovy Domu Smútku Budovy domy smútku zateplenie obvodového plášťa, výmena dverí, zateplenie strechy 100 000 - 500 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.