Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Spiš, Levoča, Spišské Podhradie Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií Sp. Podhradie Obnova verejnej kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia Obnova kanalizačných stôk a prípojok viac ako 1 000 000
Spiš, Levoča, Spišské Podhradie Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií Sp. Podhradie Vodozádržné opatenie na Mariánskom námestí Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Zvedenie dažďovej vody do nádrží umiestnených v pod povrchom na námestí v centre mesta - zachytávanie vody a následné zavlažovanie verejnej zelene 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Spišské Podhradie Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií Viacúčelová vodná nádrž Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Výstavba viacúčelovej vodnej nádrže - protipovodňová, vodozádržná, protipožiarna - šindľové strechy UNESCO, podpora cestovného ruchu viac ako 1 000 000
Spiš, Levoča, Spišské Podhradie obec Spišské Podhradie Spišské Podhradie Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry kultúrno duchovný festival 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Spišské Podhradie Sp. Podhradie Sp. Podhradie obnova mestských komunikácií Výstavba a obnova chodníkov Doprava miestne komunikácie Výstavba nových chodníkov kde chýbajú a obnova pôvodných 500 000 - 1 000 000
Šariš, Prešov, Radatice Obec Radatice Radatice Školstvo a vzdelávanie systém vzdelávania školenia a vzdelávacie aktivity v oblasti využívania IKT, kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov obce ako aj širokú verejnosť 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Záborské Obec Záborské Záborské Zamestnanosť AOTP školenia a vzdelávacie aktivity v oblasti využívania IKT, kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov obce ako aj širokú verejnosť 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Záborské poľnohospodárske podniky Záborské Zamestnanosť poľnohospodárstvo podpora poľnohospodárskych podnikov 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné ,,Humenné - úprava potoka Lieskovec Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Realizácia protipovodňového vodného diela - poldra na vodnom toku Lieskovec 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vechec Vechec Vechec ,,Športový areál" (Detské ihrisko, futbalové ihrisko) pri novovybudovanej MŠ Šport a voľný čas športoviská Dobudovanie sociálnej infraštruktúry pri novopostavenej MŠ v lokalite MRK. menej ako 10 000
Šariš, Prešov, Šarišská Trstená Šarišská Trstená Šarišská Trstená "Modernizácia miestnych komunikácií" Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcie MK 100 000 - 500 000
Šariš, Bardejov, Bardejov Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov Bardejov "SMART" riešenia v meste Bardejov Digitalizácia a SMART iné SMART riešenia Projekt zameraný na budovanie IKT platforiem v rámci mesta s cieľom zaviesť a prepojiť univerzálnu IoT softvérovú platformu a externé senzory a zariadenia potrebné pre získavanie a poskytovanie dát, resp. ďalšiu prácu s týmito dátami a ich zhodnocovanie v oblastiach dopravy, životného prostredia a E-governmentu. 500 000 - 1 000 000
Šariš, Prešov, Šarišská Trstená Šarišská Trstená Šarišská Trstená "Šarišská Trstená - zásobovanie vodou - dostavba" Vodohospodárstvo vodovod Dostavba vodovodu v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov Zámutov Zámutov 12 bytová jednotka bežný štandard Budovy bývanie Nájomné bytybežný štandard 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Zámutov Zámutov Zámutov 24 bytová jednotka nízky štandard Budovy bývanie Nájomné byty nízky štabdard v R.O. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hencovce Hencovce Hencovce 2x 9B.J. nájomné byty, Blok „A“, Blok „B“+ technická vybavenosť Hencovce Budovy bývanie Novostavba dvoch bytových domov a ich pripojenie k inžinierskym sieťam, vrátane riešenia parkovacích plôch viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce 7,5 m3 kontajnery Odpadové hospodárstvo triedený zber Zakúpenie 7,5 m3 kontajnery 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Benkovce obec Benkovce Benkovce 8 B.J. nižší štandard Benkovce MRK tvrdé aktivity na podporu integrácie Zlepšiť podmienky bývania MRK 100 000 - 500 000
Šariš, Bardejov, Bardejov Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov Bardejov Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – Námestie času Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom adaptácie na zmenu klímy v lokalite ul. Mlynská a ul. Dlhý rad: 1. Zelené parkovisko pri Športovej hale. 2. Námestie času. 500 000 - 1 000 000
Šariš, Bardejov, Bardejov Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov Bardejov Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – revitalizácia verejných priestranstiev, m. č. Bardejovská Nová Ves Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom adaptácie na zmenu klímy v lokalite mestskej časti Bardejovská Nová Ves. 500 000 - 1 000 000
Šariš, Bardejov, Bardejov Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov Bardejov Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – revitalizácia verejných priestranstiev, m. č. Dlhá Lúka Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom adaptácie na zmenu klímy v mestskej časti Dlhá Lúka (lokaliy Kamenec a Minerálny prameň). 500 000 - 1 000 000
Šariš, Bardejov, Bardejov Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov Bardejov Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – revitalizácia verejných priestranstiev, Námestie SNP Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom adaptácie na zmenu klímy na Námestí SNP. 100 000 - 500 000
Šariš, Bardejov, Bardejov Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov Bardejov Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – revitalizácia verejných priestranstiev, sídlisko Družba Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom adaptácie na zmenu klímy na sídlisku Družba. viac ako 1 000 000
Šariš, Bardejov, Bardejov Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov Bardejov Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – revitalizácia verejných priestranstiev, sídlisko Vinbarg Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom adaptácie na zmenu klímy na sídlisku Vinbarg. viac ako 1 000 000
Šariš, Bardejov, Bardejov Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov Bardejov Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – vodozádržné opatrenia I. Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Realizácia vodozádržných opatrení: 1. Verejné priestranstvo ul. Komenského - AB v Bardejove – oprava a výmena povrchu spevnenej vodonepriepustnej asfaltovej plochy pred objektom služieb za konštrukciu prepúšťajúcu povrchové vody do podložia a umožňujúcu jej spätné odparovanie. 2. Vegetačná strecha na hospodárskej časti a pavilónoch a A a B MŠ na Gorkého ul. Bardejov – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novonavrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku. 100 000 - 500 000
Šariš, Bardejov, Stebník Stebník Stebník Administratívna budova Budovy budovy iné Zvýšenie energetickej účinnosti AB 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Aktivity súvisiace s prípravou MŠ na prijatie detí so ŠVVP formou inkluzívneho vzdelávania Školstvo a vzdelávanie systém vzdelávania Vybavenie materskej školy pomôckami pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (interiérové a exteriérové herné a vzdelávacie vybavenie)- v obci je nadmerný počet detí so znevýhodnením 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Aktívni seniori II. Školstvo a vzdelávanie systém vzdelávania Vzdelávanie seniórov a ďalšie zvyšovanie kvality života vzdelávania, podpory pri spoločných aktivitách seniórov. Pokračovanie projektu Aktívni senióri - vzdelávanie seniorov v meste Humenné. 100 000 - 500 000
Spiš, Kežmarok, Matiašovce obec Matiašovce Matiašovce Altánok s krížom CR infraštruktúra CR Výstavba altánku na posedenie, pálenie jánskych ohňov a výstavba kríža neuvedené
Horný Zemplín, Stropkov, Chotča obec Chotča Chotča Altanok-Vajcovka CR infraštruktúra CR 10 000 - 100 000
Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor Obec Červený Kláštor Červený Kláštor Amfiteáter Kultúra kultúrna infraštruktúra výstavba prestrešeného amfiteátra v obci so šatňami 100 000 - 500 000
Spiš, Poprad, Veľký Slavkov Veľký Slavkov Veľký Slavkov Amfiteáter Kultúra kultúrna infraštruktúra Amfiteáter 10 000 - 100 000
Šariš, Sabinov, Lipany Lipany Lipany Amfiteáter Kultúra kultúrna infraštruktúra Vybudovanie amfiteátra v rekreačnej zóne. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša obec Malá Domaša Malá Domaša Amfiteáter pod Hurkou Kultúra kultúrna infraštruktúra Výstavba amfiteátra v blízkosti vodnej nádrže v obci Malá Domaša v oblasati novovybudovaného sídliska. Amfiteáter bude slúžiť na kultúrne podujatia, návštevníkom územia a turistom. Amfiteáter zabezpečí zvýšenie potenciálu obce, ktorá je vstupnou bránu do rekreačných oblastí Domaše. V okolí amfiteátra budú pre návštevníkov a turistov pripravené oddychové zóny, ktoré poslúžia na posedenie, opekanie a oddych pre jednotlivcov aj rodiny s deťmi. 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Klčov Klčov Klčov Amfiteáter v obci Kultúra kultúrna infraštruktúra postaviť amfiteáter na kultúrne podujatia v obci neuvedené
Šariš, Prešov, Sedlice Obec Sedlice Sedlice Aplikácia o obci Digitalizácia a SMART digitálne riešenia vo verejnej správe Aplikácia o obci menej ako 10 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša Malá Domaša Malá Domaša Aplikácia pre informovanosť obyvateľov Digitalizácia a SMART digitálne riešenia vo verejnej správe Informovanosť a komunikácia občanov prostredníctvom aplikácie menej ako 10 000
Šariš, Sabinov, Sabinov Sabinov Sabinov Aplikácie Smart v odpadovom hospodárstve Digitalizácia a SMART digitálne riešenia v OH manažovanie postupov v odpadovom hospodárstve na základe online získaných informácií zo siete senzorov umiestených v smetných nádobách. Pomocou softvéru pre vyhodnotenie stavu odpadov sa určí optimálna odpadová logistika. 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Dúbrava Dúbrava Dúbrava Aqakultúra,chov rýb Zamestnanosť poľnohospodárstvo Zabezpečenie nákupu rýb na tržné účely a rybolov 10 000 - 100 000
Spiš, Poprad, Poprad Mesto Poprad Poprad Areál skate park (parkovisko, sociálne zariadenie, prístupová komunikácia) Šport a voľný čas športoviská dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry neuvedené
Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves Vodný Park Sp.St. Ves - Sromowce Spišská Stará Ves Areál Thermal park so zázemím Šport a voľný čas bazény Kompletný vodný park s bazénami a parkoviskom, obsahuje kryt.plaváreň a dva bazény,šport.ihriská. viac ako 1 000 000
Šariš, Prešov, Veľký Šariš obec Veľký Šariš Veľký Šariš Archehoskanzem CR infraštruktúra CR Vybudovanie archeoparku pod hradom 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Dúbrava Obec Dúbrava Dúbrava Archeologický prieskum ,Turnisko CR kultúrne a historické pamiatky 10 000 - 100 000
Šariš, Sabinov, Rožkovany Rožkovany Rožkovany Archeologický výskum a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky strateného kostolíka v Rožkovanoch CR kultúrne a historické pamiatky neuvedené
Spiš, Poprad, Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry Architekonická súťaž a rekonštrukcia objektu kultúrneho domu Tatranská Lomnica Budovy kultúrny dom Architekonická súťaž a rekonštrukcia objektu kultúrneho domu Tatranská Lomnica neuvedené
Šariš, Svidník, Soboš Soboš Soboš Asanácia budovy po enviromentálnej záťaži Odpadové hospodárstvo sanácia environmenátlnych záťaží život ohrozujúca budova, v ktorej sa nachádzala environmentálna záťaž 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Nižná Jedľová obec Nižná Jedľová Nižná Jedľová Asfalfaltovanie a revitalizácia miestnej komunikácie na novej ulici Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorá je využívaná aj turistami smerujúcimi do Údolia smrti 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Pstriná Obec Pstriná Pstriná Asfaltovanie a revitalizácia miestenej komunikácie Doprava miestne komunikácie Asfaltovanie a odvodnenie miestnej komunikácie, zabezpečenie bezpečnosti 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Nižná Jedľová Nižná Jedľová Nižná Jedľová Asfaltovanie a revitalizácia miestnej komunikácie na novej ulici Doprava miestne komunikácie V obci je miestna prístupová cesta na novej ulici, ktorá zároveň vedie k cintorínu v dezolátnom stave, vyžaduje si nový asfalt a odvodnenie 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Nižný Komárnik Nižný Komárnik Nižný Komárnik Asfaltovanie a revitalizácia miestnej komunikácie v obci Doprava miestne komunikácie Asfaltovanie a rekonštrukcia miestnej komunikácie 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Nižný Komárnik Nižný Komárnik Nižný Komárnik Asfaltovanie a revitalizácia miestnej komunikácie v obci Nižný Komárnik Doprava miestne komunikácie V obci je miestna prístupová cesta v dezolátnom stave, je potrebná rekonštrukcia, nakoľko do obce zachádza autobusový spoj a vyžaduje sa zlepšenie povrchu 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Nižný Orlík Obec Nižný Orlík Nižný Orlík Asfaltovanie a revitalizácia miestných komunikácií Doprava miestne komunikácie Asfaltovanie a odvodnenie miestných komunikácií, s využitím aj na cyklochodníky 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Kečkovce Kečkovce Kečkovce Asfaltovanie cesty 3. triedy Doprava cesty II. a III. triedy Asfaltová cesta od obce Vyšný Orlík do obce Kečkovce 500 000 - 1 000 000
Šariš, Svidník, Belejovce Belejovce Belejovce Asfaltovanie miestnej komunikácie Doprava miestne komunikácie Asfaltovanie miestnej komunikácie v obci neuvedené
Šariš, Svidník, Krajné Čierno Krajné Čierno Krajné Čierno Asfaltovanie miestných komunikácií Doprava miestne komunikácie Skvalitnenie miestnych komunikácií 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Medvedie Medvedie Medvedie Asfaltovanie miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Zlepšiť kvalitu povrchu miestnych komunikácií 10 000 - 100 000
Šariš, Bardejov, Kľušov Kľušov Kľušov Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Kľušov  Doprava miestne komunikácie neuvedené
Šariš, Svidník, Nižná Pisaná Nižná Pisaná Nižná Pisaná Asfaltovanie obecnej cesty Doprava miestne komunikácie Asfaltovanie obecnej cesty, nakoľko povrchová vrstva a podkladové vrstvy komunikácie sú na mnohých miestach narušené 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Beňadikovce Beňadikovce Beňadikovce Asfaltovanie obecných komunikácií Doprava miestne komunikácie Oprava ciest 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Šarišský Štiavnik Šarišský Štiavnik Šarišský Štiavnik Asfaltovanie obecných komunikácii v obci Šarišský Štiavnik Doprava miestne komunikácie Odstranenie havarijného stavu obecných komunikácii 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Bzenov Bzenov Bzenov Asfaltovanie požiarneho parkoviska pred kostolom a asfaltovanie ciest do osady a časti Hlboké. Doprava parkoviská Ide o živičný kryt pre spevnené plochy na požiarne parkovisko a prístupové cesty do osady a do časti IBV Hliboké. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Atletická dráha ZŠ Komenského Školstvo a vzdelávanie Vybudovanie atletickej dráhy pri ZŠ Komenského 10 000 - 100 000
Spiš, Poprad, Svit Svit Svit Atletický štadión Šport a voľný čas štadióny Rekonštrukcia tartanovej dráhy štadióna a jeho zázemia 500 000 - 1 000 000
Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves Atletika - kráľovna športu Šport a voľný čas športoviská Výstavba atletickej dráhy 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Sečovská Polianka Sečovská Polianka Sečovská Polianka Audio - vizuálne vybavenie na outdorové kino Kultúra kultúrna infraštruktúra V obci kedisi bolo kino, ktoré značnou mierou prispievalo ku kultúrnemu životu v obci. Bohužiaľ s príchodom digitalizácie kino zaniklo. Zakúpenim outdorového kina by obec opäť sprostredkovala občanom každej vekovej kategórie kultúrne vyžitie. 10 000 - 100 000
Šariš, Sabinov, Ostrovany Ostrovany Ostrovany autobusová zastávka Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály aut. Zastávka 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Lúčka Lúčka Lúčka Autobusová zastávka s ostrovčekom Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Vybudovanie prístrešku autobusovej zastávky s nástupným ostrovčekom menej ako 10 000
Šariš, Svidník, Nižná Jedľová Nižná Jedľová Nižná Jedľová Autobusová zastávka „Nižná Jedľová“ Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Výmena existujúcej autobusovej zastávky, na opačnej strane osadenie prejazdovej zastávky – prístrešku, dovybudovanie chodníka, prechodu pre chodcov a osvetlenia. 10 000 - 100 000
Spiš, Poprad, Mengusovce Mengusovce Mengusovce Autobusové zástavky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Vybudovanie a rekonštrukcia autobusových zastávok 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Pstriná Obec Pstriná Pstriná autobusové zastávky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály výstavba nových drevených autobusoých zastávok 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Nižný Komárnik Nižný Komárnik Nižný Komárnik Autobusové zastávky Nižný Komárnik Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Výmena starej zastávky, osadenie prejazdovej zastávky, dobudovanie osvetlenia 10 000 - 100 000
Spiš, Poprad, Poprad Mesto Poprad Poprad Autobusový záliv MHD (Suchoňová, Partizánska, Kukučínová) Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Vybudovanie autobusových zálivov pre MHD 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Staškovce obec Staškovce staškovce Autocamp CR ubytovanie a stravovanie zvýšenie navštevnosti pamiatok v málo rozvinutých okresoch 100 000 - 500 000
Šariš, Sabinov, Lipany Lipany Lipany Autocamping CR infraštruktúra CR Výstavba kemping,amfiteáter viac ako 1 000 000
Spiš, Poprad, Svit Svit Svit Autoumývarka Služby a obchod iné služby Vybudovanie novej autoumývarky 100 000 - 500 000
Šariš, Bardejov, Bardejov Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov Bardejov Bardejovský jarmok Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry Bardejovský jarmok je najvýznamnejším a najnavštevovanejším podujatím v Bardejove. Každoročne pritiahne do šarišskej metropoly a jej okolia tisícky návštevníkov. V uplynulých rokoch jarmok venuje pozornosť bardejovským cechom. Na svoje si počas neho prídu mladší i starší návštevníci, ale i rodiny s deťmi. Jarmok poskytuje priestor množstvu remeselníkov, tradičným výrobkom, folklóru a veľkému počtu iných atrakcií. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Bazilika minor - úprava vonkajších priestorov, prezentácie CR kultúrne a historické pamiatky Upravením vonkajších priestorov a baziliky zvýšiť jej aktraktívnosť pre turistov a návštevníkov mesta (informačné kiosky, tabule , vizualizácie a pod.) 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Spišské Podhradie obec Spišské Podhradie Spišské Podhradie Beh okolo Sp. hradu Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry 20 km okolo Sp. hradu - beh menej ako 10 000
Šariš, Bardejov, Brezov Brezov Brezov Beh zdravia okolo troch studničiek Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry Zvýšiť úroveň organizovania behu zdravia a organizácie podujatia zvýšiť na úroveň celoslovenskú a postupne i s účasťou okolitých štátov 10 000 - 100 000
Šariš, Bardejov, Becherov Becherov Becherov Becherov - IBV, Prístupová cesta Doprava miestne komunikácie Nové prístupové cesty v oblasti IBV 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Soľník Soľník Soľník Bezbarierove vstupy Budovy obecný úrad Bezbarierový vstup do budovy OcÚ z dvoch strán a ich zastrešenie 10 000 - 100 000
Spiš, Poprad, Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry Bezberiérové prístupy do mestských verejných budov Budovy budovy iné Bezberiérové prístupy do mestských verejných budov neuvedené
Šariš, Bardejov, Tarnov Tarnov Tarnov bezdrôtový obec.rozhlas Digitalizácia a SMART rozhlas Rekonštrukcia obec. rozhlasu na bezdrôtový, inteligentný 10 000 - 100 000
Spiš, Stará Ľubovňa, Litmanová Litmanová Litmanová Bezečnosť v obci Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Kamerový systém menej ako 10 000
Spiš, Poprad, Svit Svit Svit Bezparierové prístupy Budovy budovy iné Vybudovanie bezbariérového prístupu do verejných budov mesta 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Rudlov Rudlov Rudlov Bezpečná cesta do školy Doprava miestne komunikácie Výstavba chodníka a rekonštrukcia cesty pre deti Základnej školy z prostredia MRK 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Brutovce Brutovce Brutovce Bezpečné Brutovce Doprava dopravná bezpečnosť Vybudovanie retardérov pred obcou na ceste III. triedy. menej ako 10 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce bezpečnejšia obec Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci vybudovanie kamerového systému 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce bezpečnejšia obec Doprava dopravná bezpečnosť osadenie meračov rýchlosti, spomaľovačov 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Dulova Ves Dulova Ves Dulova Ves bezpečnejšia obec Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci vybudovanie kamerového systému 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Dulova Ves Dulova Ves Dulova Ves bezpečnejšia obec Doprava dopravná bezpečnosť osadenie meračov rýchlosti, spomaľovačov 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Haniska Haniska Haniska Bezpečnejšia obec Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci rozšírenie a modernizácia kamerového systému 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Kokošovce Kokošovce Kokošovce bezpečnejšia obec Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci vybudovanie kamerového systému 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Kokošovce Kokošovce Kokošovce bezpečnejšia obec Doprava dopravná bezpečnosť osadenie meračov rýchlosti, spomaľovačov 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Suchá Dolina Suchá Dolina Suchá Dolina Bezpečnejšia obec Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci vybudovanie kamerových systémov, retardérov 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Záborské Záborské Záborské Bezpečnejšia obec Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci verejné osvetlenie, kamerové systémy, retardéry 100 000 - 500 000
Šariš, Prešov, Ľubovec Ľubovec Ľubovec Bezpečnejšia obec Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci vybudovanie kamerových systémov, retardérov 10 000 - 100 000
Spiš, Stará Ľubovňa, Nižné Ružbachy Obec Nižné Ružbachy Nižné Ružbachy Bezpečnejšie na ceste Doprava dopravná bezpečnosť Vybudovanie priechodov pre chodcov s dopravným značením a osvetlením na ceste I. triedy 100 000 - 500 000
Šariš, Sabinov, Pečovská Nová Ves obec Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves Bezpečnejší chodci v Pečovskej Novej Vsi Doprava dopravná bezpečnosť Modernizáciaa rozšírenie priechodov pre chodcov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Bezpečné podmienky pre bývanie Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Úprava a regulácia vodných tokov v meste, realizácia vodozádržných opatrení. Stabilizácia zosuvných častí - budovanie oporných múrov pre rozšírenie možnosti IBV a HBV. 500 000 - 1 000 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.