Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce Oddychová zóna pri OÚ. Verejné priestranstvá oddychová zóna Vybudovanie menšieho detského ihriska-oddychová zóna pri OÚ. menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Ruská Poruba dom dôchodcov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb využitie nevyužívanej budovy, dostupnosť sociálnych služieb je najbližšie 30-45 km, úprava okolia budovy a terénu, zamestnanie miestnych obyvateľov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou Vybudovanie zariadení sociálnych služieb, Belá nad Cirochou Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Obec Belá nad Cirochou patrí počtom obyvateľov k najväčším obciam v širšom regióne celého Zemplína, avšak v rámci sociálnych služieb poskytuje len terénnu opatrovateľskú službu. Vzhľadom na priemerný vek obyvateľov obce a dopyt po týchto službách, sú tieto zariadenia v obci potrebné. Obyvatelia našej obce sú v súčasnosti klientami zariadení pre seniorov v meste Snina. Okrem toho by priamo v obci vznikli nové pracovné príležitosti a obec by tak bola atraktívnejšou aj pre obyvateľov v produktívnom veku. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Dúbrava Vybudovanie bezbarierového vstupu do budovy Kultúrneho domu-bočný vchod s vybudovaním chodníka s prístreškom Budovy kultúrny dom Hlavný vchod do Kultúrnmeho domu má veľa schodov a bolo by prorblematický previesť bezbarierový vchod . V obci máme ľudi, ktorí sú odkázaní na vozík. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Kalná Roztoka odstavná plocha Doprava parkoviská v obci sa nachádza NKP - drevený kostolík, ktorý navštevuje veľa turistov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a nemajú kde parkovať 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ladomirov zateplenie obecného úradu, zmena vykurovania obecného úradu Budovy obecný úrad Je potrebné zatepliť obecný úrad a kultúrny dom , zmena vykurovania so zameraním na obnoviteľne zdroje 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Pichne Rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Zlý stav miestnych komunikácií 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Pichne Rekonštrukcia starej školy v obci Pichne na zriadenie múzea Kultúra kultúrna infraštruktúra Obec Pichne má vo vlastníctve budovu starej školy, ktorá sa nevyužíva, je schátraná, ale rekonštrukciou by sa dala využiť na kultúrne účely, najskôr na zriadenie múzea. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Pichne Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Pichne Odpadové hospodárstvo triedený zber Obec nedisponuje technikou na na zber a zvoz odpadu. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Pčoliné Poskytovanie služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd Vodohospodárstvo vodovod + kanalizácia Nutnosť zabezpečiť občanom obcí prístup k pitnej vode, odvádzaniu a zneškodňovaniu odpadových vôd. neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Pčoliné Rekonštrukcia obecných komunikácií a mostov Doprava miestne komunikácie Obecné komunikácie a mostné konštrukcie si vyžadujú investíciu do ich rekonštrukcie z dôvodu opotrebenia. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Pčoliné Vybudovanie oporného múru na toku "Vrchpoľský potok" Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície V úseku toku Vrschpoľského potoka riešeného týmto projektom došlo k erózii a následnému zosuvu svahu do toku. Z toho dôvodu je nutné vybudovanie oporného múru, ktorý by zabránil ďalším zosuvom.il 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Pčoliné Vybudovanie zariadenia pre seniorov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Zabezpečiť občanom dostupnosť kvalitných sociálnych služieb neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Pčoliné Zlepšenie kvality odpadového hospodárstva obce Digitalizácia a SMART digitálne riešenia v OH Zvýšenie kvality odpadového hospodárstva obce Pčoliné 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Ruský Potok Cestovný ruch, prírodné a kultúrne dedičstvo, športová infraštruktúra CR infraštruktúra CR Cestovný ruch je pre náš región efektívnym krokom, ktorý pomôže aj občanom. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Rekonštrukcia NKP stakčínsky kaštieľ na múzeum rusínskej kultúry Kultúra kultúrna infraštruktúra Jedná sa o rekonštrukciu historickej budovy z 18. storočia a jej záchrana a premena na múzeum rusínskej kultúry, knižnicu, informačné centrum, galériu... viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ s MŠ Stakčín Školstvo a vzdelávanie MŠ + ZŠ Je potrebná komplexná rekonštrukcia ŠJ po 30 rokoch prevádzky. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Protipovodňové opatrenia - rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Stakčín Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Desiatky rokov zanedbávaná starostlivosť o hydrologické pomery v obci. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Rekonštrukcia historickej budovy z roku 1938 na edukačno-múzejný objekt Kultúra kultúrna infraštruktúra Zvýšenie kultúrneho povedomia a záchrana historického objektu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Vybudovanie skanzenu v obci Stakčín Kultúra kultúrna infraštruktúra Obec Stakčín je vlastníkom niekoľkých drevených budov z 19. storočia. Tieto sú v rozobratom stave. Je nevyhnutná odborná rekonštrukcia. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Vybudovanie oddychovej zóny - parku v areáli Parinok v obci Stakčín Verejné priestranstvá oddychová zóna Realizáciou sa skvalitní život mladých rodín ako aj seniorov v tejto časti obce. Vznikne nový park na oddych. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Vybudovanie Požiarnej nádrže. Vodohospodárstvo vodovod Obec nedisponuje žiadnou požiarnou nádržou. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Rekonštrukcia priestranstva pred železničnou stanicou v obci Stakčín. Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Niekoľko desaťročí neudržiavaný povrch podľahol úplnej deštrukcii. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Stakčín Vybudovanie športového areálu - strelnice. Šport a voľný čas športoviská V okrese Snina nie je areál podobného charakteru. Je nutné cestovať desiatky kilometrov. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre Denný stacionár pre seniorov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb V našej obci sa nenachádza žiadne zariadenie s orientáciou na zabezpečenie sociálnej starostlivosti pre seniorov. Čoraz viac pribúda občanov, ktorí sú odkázaní na starostlivosť od iných. Obec by tak rada vytvorila priestor v budove starej škôlky, ktorý je potrebne zrekonštruovať pre daný účel. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Šmigovec Miestne komunikácie Doprava miestne komunikácie - oprava obecných mostov a prístupovej cesty na cintorín, oprava uličiek v obci, vybudovanie cyklotrasy a rekonštrukcia časti obecného úradu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Baňa Zateplenie budovy obecného úradu Baňa Budovy obecný úrad Zlepšenie energetickej náročnosti exiztujúcich verejných budov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Stropkov, Baňa Obecné detské ihrisko a vonkajšie fitnes centrúm Šport a voľný čas detské ihriská Voľné aktyvity pre deti a dospelých 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Miková Zvýšiť vybavenosť obce. Doprava miestne komunikácie prístupová cesta k domu smútku, úprava miestnych komunikácii, préhlbenie šancou popri ceste, regulácia potoka, rekonštrukcia budovy bývalej školy v prírode 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Oľšavka Výstavba chodníka v obci Oľšavka Doprava miestne komunikácie Výstavbou asfaltového chodníka sa zabezpečí zvýšená bezpečnosť obyvateľov obce vrátané deti z obce, ako aj rodákov v čase školských prázdnin. Výstavba chodníka v obci Oľšavka je v súlade s opatrením D.3. Doprava, schváleného Akčného plánu pre rozvoj okresu Stropkov a bude slúžiť pre zlepšenie podmienok pre život obyvateľov obce Oľšavka. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Oľšavka Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Oľšavka Doprava miestne komunikácie Návrh výstavby a rekonštrukcie miestnych komunkácií je uvedený z dôvodu zlepšenia kvality života občanov a prepojenia centra obce s plochou vyčlenenou na rekreáciu a šport. Realizáciou predmetnej stavby sa výrazne zlepšia dopravné a životné pomery v danej časti obce, zvýši sa bezpečnosť účastníkov verejnej premávky a minimalizujú sa kolízie cestnej a pešej dopravy. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Bystré Založenie integrovaného sociálneho podniku Zamestnanosť sociálne podnikanie Zvýšiť zamestnanosť zraniteľných a znevýhodnených občanov obce. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Hencovce Výstavba telocvične Školstvo a vzdelávanie Absencia možnosti realizovať telovýchovné aktivity tak pre žiakov ZŠ, komunitného centra, tak zabezpečenie pohybových aktivít klubov a mužstiev pôsobiacich t.č. v krajských ligách, kde doteraz to bolo riešené plateným prenájmom v okresnom meste 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Petrovce Rozšírenie kanalizácie a vodovodu k IBV Vodohospodárstvo vodovod + kanalizácia Dobudovaním infraštruktúry zamedziť znečisťovanie ŽP 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Čaklov Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Cieľom projektového zámeru je uľahčiť prístup k starostlivosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. 500 000 - 1 000 000
Spiš, Kežmarok, Spišská Belá Materiálno technické vybavenie zariadenia poskytujúceho sociálnu službu Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Mesto Spišská Belá poskytuje sociálne služby pre obyvateľov mesta na viacerých úrovniach. Jednou z poskytovaných sociálnych služieb je poskytovanie opatrovateľskej služby v zariadení, ktoré v súčasnosti mesto plánuje zrekonštruovať, resp. vybodovať nové zariadenie tohto typu. Súčasné vybavenie zariadenia je zastaralé (slúžiace viac ako 15 rokov), opotrebované, často nefukčné, vyžadujúce časté opravy. 100 000 - 500 000
Spiš, Kežmarok, Vlkovce Rekonštrukcia mostného objektu – most cez Tvarožniansky potok na miestnej komunikácii v obci Vlkovce Doprava mosty, lávky, priepusty Obec Vlkovce svojím rozpočtom pri počte do 500 obyvateľov môže zabezpečovať len nevyhnutný chod obce, s minimálnou možnosťou realizovať väčšie investičné projekty bez podpory. Predmetom projektu je most spájajúci dve ulice obce s časťou, ktorá je plánovaná aj na využitie v cykloturistike (oddychové zázemie s mobiliárom pre cykloturistov). Jeho zastaralosť značne obmedzuje bežný život dotknutých obyvateľov a znemožňuje rozvoj tejto časti obce, ktorá perspektívne ponúka vytvorenie oddychovej zóny pre všetkých obyvateľov obce a jej návštevníkov. V tejto dotknutej časti obce sa nachádza aj vodný zdroj „Četyreň“ slúžiaci ako zásobáreň vodyv prípade hrozby požiaru. Zastaralý most pri úplnej nefunkčnosti, ktorú možno očakávať vo veľmi blízkej budúcnosti, ak nebude v dohľadnom časezrekonštruovaný , ohrozí v prípade požiaru majetok, životy a zdravie obyvateľov. Rekonštrukciou mosta sa odstráni zastaralosť nosnej konštrukcie, obnoví sastavebno-technický stav mosta a predĺži sa jeho životnosť. Rekonštrukcia mosta je v súlade s PHSR obce na roky 2016–2022 zverejneným na webovom sídlea pri vypracovaní projektu sa prihliadalo na základné pravidlá hospodárnosti, efektívnosti a udržateľnosti projektu. Realizácia stavebných prác v rozsahu proj.dokumentácie tak napomôže skvalitniť život obyvateľstva a prispeje aj k rozvoju turizmu v obci Vlkovce a výhľadovo umožní rozvoju obce. 10 000 - 100 000
Spiš, Kežmarok, Vlkovce Kamerový systém - zvýšenie bezpečnosti v obci Vlkovce Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Obec v poslednom období eviduje negatívny vývoj kriminality najmä v oblasti verejného poriadku, rušenia nočného kľudu, poškodzovania verejného majetku (dve trestné oznámenia na neznámeho páchateľa v roku 2018), neriadených a nelegálnych skládok odpadu a zvýšeným počtom dopravných kolízii. V susednej obci je zaznamenaná trestná činnosť v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami. V protipožiarnej zásobárni vody pri futbalovom ihrisku obce sa našli injekčné striekačky. V uplynulom roku boli zaznamenané „žartovné výstrelky“ neznámych osôb na súkromnom, obecnom majetku a štátnych symboloch, ktoré však prekračovali únosnú mieru tolerancie. Tento nepriaznivý vývoj je možné eliminovať umiestnením monitorovacieho kamerového systému, ktorý prispeje k predchádzaniu kriminálnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti, k zvýšeniu pravdepodobnosti odhalenia páchateľov trestných činov a priestupkov, k zvýšeniu ochrany verejného poriadku, majetku, zdravia a života v obci. Predmetom projektu je realizácia opatrení zamarených na zvýšenie bezpečnosti v obci v oblasti situačnej a čiastočne aj primárnej prevencie kriminality, keď k umiestneniu kamerového systému v obci prebehne širšia osveta a propagácia. 10 000 - 100 000
Spiš, Kežmarok, Vlkovce Detské ihrisko - Vlkovce Šport a voľný čas detské ihriská Terajšie vybavenie ihriska je nedostatočné priam žiadne. Navrhované zariadenia s rozdelením podľa vekových kategórií napomôže zatraktívniť športovo-pohybové aktivity detí v obci v rámci predprimárneho a primárneho vzdelávania a pre všetky deti v obci. 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Vyšné Repaše športový areál Levočské vrchy Kružok Šport a voľný čas športoviská vhodné vlastnícke usporiadanie v rámci areálu, časť areálu už je funkčná, plánované celoročné a celoregionálne využitie viac ako 1 000 000
Spiš, Poprad, Mengusovce Vybudovanie oddychovej zóny, bio kúpaliska, vyhliadkovej veže, zipline, Areál rodových disciplín, rekreačných rybníkov, rozprávkového lesa, cyklotrás, cykloštadion, areál bežeckého a zjazdového lyžovania zo zasnežovaním. amfiteáter, zelený park, Autocaping, Infocentrum, Požičovňa bicyklov a lyží športové letisko. umelá ľadová plocha, skanzen Verejné priestranstvá oddychová zóna Potreba kultúrneho a športového vyžitia 500 000 - 1 000 000
Spiš, Stará Ľubovňa, Jakubany Cyklochodník na brehu Jakubianky Doprava cyklochodníky Obec Jakubany je vstupnou bránou do Levočských vrchov, kde denne trávi svoj voľný čas množstvo cyklistov, bežcov a mladých rodín s deťmi. Zo Starej Ľubovne sa začal realizovať projekt výstavby cyklochodníka po brehu jakubianky a je potrebné v začatom projekte pokračovať. Cyklochodník by mal viesť pozdĺž celého brehu Jakubianky (kat. územie - Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Jakubany) a tým by sa vytvoril unikátny priestor na rozvoj športu v našom regióne. a zároveň by sa vytvorili podmienky pre cyklistov aby nemuseli jazdiť po cestách 3 triedy pri plánovanej túre do Levočských vrchov. 100 000 - 500 000
Spiš, Stará Ľubovňa, Jarabina Rekonštrukcia priestorov a zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Rekonštrukciou Zariadenia pre seniorov sa zvýši kapacita miest poskytovanej sociálnej služby v zariadení, čím sa poskytovanie sociálnej služby stane v regióne dostupnejšou pre osoby, ktoré potrebujú pomoc inej fyzickej osoby. 10 000 - 100 000
Spiš, Stará Ľubovňa, Stráňany Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Potreba zlepšovania stavu infraštruktúry miestnej komunikácie a celkovej estetickej úpravy obcí z dôvodu presťahovania obyvateľov na vidiek z väčších miest. Po rekonštrukciách miestnych komunikácií v našej obci a ďalších estetických úpravách sa zvýšil záujem o kúpu rodinných domov v našej obci a taktiež nárast obyvateľstva. 10 000 - 100 000
Spiš, Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbachy Elektronická evidencia odpadu Digitalizácia a SMART digitálne riešenia v OH Neefektívne nakladanie s odpadom, narastajúca nespokojnosť občanov 10 000 - 100 000
Šariš, Bardejov, Hažlín Športovo oddychová zóna Šport a voľný čas športoviská V obci sú obmedzené možnosti pre rozvoj pohybových aktivit a zdravý životný štyl pre kategórie deti, mládeže a dospelých. Vzhľadom k tomu, že obec z hľadiska veľkosti patrí medzi veľké obce okresu, máme záujem riešiť a vytvárať pre občanov podmienky pre ich zdravie a pre ich záujmovú činnosť športového zamerania. 100 000 - 500 000
Šariš, Bardejov, Šarišské Čierne Rozvoj podnikania a jeho udržatelnost v obci Zamestnanosť sociálne podnikanie Je to potrebne pre rozvoj obce a zamestnanosť občanov neuvedené
Šariš, Prešov, Brežany rekoštrukcia ( výstavba) mostu Doprava mosty, lávky, priepusty Most je dôležitý tým, lebo cez neho prechádzajú auta a autobusy k národnej kultúrnej pamiatke 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Brežany Oprava mostov Doprava mosty, lávky, priepusty Mosty sú po povodniach vo veľmi zlom technickom stave, otázka času, kedy nám spadne. Druhy most je potreba vybudovať, prípadne zväčšiť priepust, pretože každoročne tento priepust spôsobuje povodeň. 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Fričovce Viacúčelová vodná nádrž Fričovce Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Projektovým zámerom - znovubnovením zdevastovaného rybníka a zmeny účelu na viacúčelovú vodnú nádrž dôjde k obnove historického a prírodného dedičstva Obce Fričovce. Pôvodný rybník bol postavený koncom 19. storočia majiteľom kaštieľa Ghyllanyim pre akumulácie vody na rybné hospodárstvo, ale aj ako unikátny systém protipovodňovej ochrany. Plánované využitie zahŕňa okrem tohto hospodárskeho, rekreačného a bezpečnostného hľadiska aj využitie športové (športové rybárstvo), pre protipožiarne účely, dotvorí sa krajinné prostredie, zlepší ekologická rovnováha v prírode a bude viesť k priaznivému vplyvu na mikroklímu. Funkciu ylepšenia dopravnej infraštruktúry bude napĺňať chodník po celej dĺžke rybníka prívodného kanála, ktorý bude prechádzať územím a prepojí hranicu s katastrom Hendrichoviec do budúcna nadväzujúc na kataster Šindliara. 100 000 - 500 000
Šariš, Prešov, Terňa Telocvičňa Terňa Školstvo a vzdelávanie MŠ + ZŠ Obec je zriaďovateľom plne organizovanej základnej školy s materskou školou so stále rastúcim počtom žiakov a nie je vybavená telocvičňou. Obec by ju využila aj pre svoje a okolité športové kluby a voľnočasové športové aktivity občanov. 500 000 - 1 000 000
Šariš, Prešov, Terňa Prepojenie cyklotrasy zo smeru Prešov Sabinov a Bardejov Doprava cyklochodníky Trasa sprístupní atraktívnu časť južnej strany Čergovského pohoria a prepojí cyklotrasy zo smeru Prešov Sabinov na Bardejov 100 000 - 500 000
Šariš, Prešov, Terňa DSS Terňa Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Potreba pripraviť sociálne zariadenie pre seniorov - DSS 100 000 - 500 000
Šariš, Prešov, Veľký Slivník Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Veľký Slivník Školstvo a vzdelávanie Zníženie nákladov na prevádzku MŠ 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Veľký Slivník Materská škola Veľký Slivník, zlepšenie hygienických podmienok Školstvo a vzdelávanie Potreba skvalitniť proces vzdelávania a hygienické podmienky v MŠ 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Veľký Slivník Viacúčelové ihrisko 33x18m Veľký Slivník Šport a voľný čas športoviská Poskytnutie priestoru pre športovanie širokej verejnosti 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Veľký Slivník Chodník v obci Veľký Slivník Doprava miestne komunikácie Poskytnúť obyvateľom bezpečný pohyb, budovať infraštruktúru obce 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Veľký Slivník Chodník v obci Veľký Slivník II. Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníka popri ceste III. triedy 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Veľký Slivník Rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Potreba rekonštrukcie zničených ciest a dobudovanie nových 100 000 - 500 000
Šariš, Prešov, Ľubotice Zníženie energetickej náročnosti budovy v športovom areáli v obci Ľubotice Budovy budovy iné úspora spotreby energie 10 000 - 100 000
Šariš, Sabinov, Sabinov Rozšírenie sociálnych služieb v meste Sabinov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Nedostatok kapacít v súčasnom zariadení sociálnych služieb, dopyt po ďalších sociálnych službách viac ako 1 000 000
Šariš, Sabinov, Červená Voda Zberný dvor a kompost Odpadové hospodárstvo zberné dvory Zabezpečiť hospodárne nakladanie s odpadmi 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Fijaš Revitalizácia obecného parku Verejné priestranstvá park Revitalizovať park do pôvodného stavu s drobnou architektúrou 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Kuková Ukončenie povrchových úprav cesty III. Triedy cez obec Kukovú Doprava cesty II. a III. triedy Cesta III. Triedy č. 3500 je v dĺžke 2 km v zlom stave. Komplexne vymeniť asfaltový koberec a zrealizovať nové značenie pre zvýšenie bezpečnosti na ceste v rámci modernizácie cestného koridoru 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Kuková Kamerový systém – zvýšenie bezpečnosti v obci Kuková Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci  obci doteraz nebol zriadený žiadne systém ochrany bezpečnosti, kamerovým systémom sa docieli zvýšená bezpečnosť v obci, verejný poriadok a čistota obce. K realizácii tohto projektu je možné zriadiť i chránené pracovisko 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Kuková Predĺženie a rozšírenie obecnej komunikácie a rozšírenie sietí Budovy bývanie V obci sú neuspokojené požiadavky na IBV. Vybudovať obecnú komunikáciu a inžinierske siete na IBV. 500 000 - 1 000 000
Šariš, Svidník, Kuková Obnova Kultúrneho domu v obci Kuková Budovy kultúrny dom Objekt kultúrneho domu bol posúdený tepelným auditom, ktorý skonštatoval vysokú spotrebu energii v KD.Komplexne obnoviť KD využitím vhodných materiálov na dosiahnutie energetických úspor a montáž fotovoltických článkov na ďalšie úspory energii. 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Kuková Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Kuková Digitalizácia a SMART rozhlas Obecný rozhlas je v nevyhovujúcom stave, komplexne obnoviť obecný rozhlas novou digitálnou ústredňou vrátane výmeny ampliónov a predĺžením trasy rozhlasu. 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Kuková Ukončenie výstavby kanalizácie v obci Kuková a jej napojenie na ČOV Vodohospodárstvo kanalizácia Ukončiť kanalizačnú sieť v obci a jej napojenie na vybudovanú ČOV. viac ako 1 000 000
Šariš, Svidník, Kurimka Vytvoriť podmienky pre pohybove aktivity a zdravy životný cieľ Šport a voľný čas outdoor Zvyšiť životnu úroveň občanov obce a regionu 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Matovce Vyčistenie brehov Radomky od cudzokrajných rastlín Riešenia v environmentálnej oblasti ochrana prírody, biodiverzita Vyčistiť brehy Radomky od cudzokrajných drevín a nasadiť dreviny jelšu a brezu a zabrániť prieniku drevín na chránené územie 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vagrinec Rekonštrukcia budovy denného stacionára Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Vytvoriť kvalitné podmienky pre pobyt v dennom stacionári 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyhliadková veža Rohuľa CR infraštruktúra CR Demontáž pôvodnej vyhliadkovej veže 10 000 - 100 000
Spiš, Kežmarok, Abrahámovce Abrahámovce Abrahámovce Rekonštrukcia obecných komunikácií Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia a dobudovanie komunikácií vo vlastníctve obce 100 000 - 500 000
Spiš, Kežmarok, Abrahámovce Abrahámovce Abrahámovce Chodník pre peších, cesta II/536, obec Abrahámovce - smer Jánovce Doprava miestne komunikácie Výstavba chodníka s odvodnením v obci 10 000 - 100 000
Spiš, Kežmarok, Abrahámovce Abrahámovce Abrahámovce Chodník pre peších, cesta II/536, obec Abrahámovce - smer Vlková Doprava miestne komunikácie Výstavba chodníka s odvodnením v obci 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce wifi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce bezpečnejšia obec Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci vybudovanie kamerového systému 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce rozšírenie kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia rozšírenie kanalizácie do nových lokalít výstavby 100 000 - 500 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce rozšírenie vodovodu Vodohospodárstvo vodovod rozšírenie vodovodu do nových lokalít výstavby 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce stojiská na bicykle Doprava doplnková cykloinfraštruktúra zlepšenie podmienok cyklistickej dopravy 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce cyklochodník Doprava cyklochodníky vybudovanie cyklistického prepojenia medzi okolitými obcami viac ako 1 000 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce napojenie na cykloželezničku Doprava cyklochodníky vybudovanie pripojenia na cykloželezničku v Kokošovciach 100 000 - 500 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce rekonštrukcia chodníkov Doprava miestne komunikácie rekonštrukcia existujúcich chodníkov 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce výstavba parku Verejné priestranstvá park výstavba parku 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce obecná kompostáreň Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice vybudovanie obecného kompostoviska 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce zberný dvor Odpadové hospodárstvo zberné dvory vybudovanie zberného dvora 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce zmeny a doplnky územného plánu obce Dokumentácia strategické - koncepčné dokumenty prispôsobenie ÚP obce opatreniam súvisiacich so zmenou klímy 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce zníženie energetickej náročnosti obecných budov Budovy budovy iné opravy obecných budov za účelom zníženia energetickej náročnosti 100 000 - 500 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce zriadenie obecného podniku Zamestnanosť sociálne podnikanie Zvýšenie zamestnateľnosti a miery zamestnanosti v obci 100 000 - 500 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie zvýšenie bezpečnosti pohybu v obci a zníženie energetickej náročnosti osvetlenia 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce rozšírenie plynofikácie obce Energetika plyn rozšírenie plynofikácie do nových lokalít výstavby 100 000 - 500 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce multifunkčné ihrisko Šport a voľný čas športoviská vybudovanie multifunkčného ihriska 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce bezpečnejšia obec Doprava dopravná bezpečnosť osadenie meračov rýchlosti, spomaľovačov 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce revitalizácia cintorína Verejné priestranstvá cintoríny revitalizácia areálu obecného cintorína 100 000 - 500 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov Doprava miestne komunikácie zabezpečenie bezpečnej dopravy 500 000 - 1 000 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce rekonštrukcia ciest Doprava miestne komunikácie rekonštrukcia ciest viac ako 1 000 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce vybudovanie chodníkov pri ceste III. triedy Doprava miestne komunikácie vybudovanie chodníka v smere na Žehňu 500 000 - 1 000 000
Šariš, Prešov, Abranovce Abranovce Abranovce športovo-relaxačná zóna Šport a voľný čas športoviská vybudovanie športovo-relaxačnej zóny 10 000 - 100 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.