Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Šariš, Svidník, Želmanovce Želmanovce Želmanovce Revitalizácia parku pri Obecnom úrade v Želmanovciach Verejné priestranstvá park Revitalizovať park do pôvodného stavu a doplniť vhodnú drobnú architektúru pre oddych a voľnočasové aktivity 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Želmanovce Želmanovce Želmaovce Vybudovanie kanalizácie v obci Želmanovce Vodohospodárstvo kanalizácia Zlepšiť úroveň odpadového hospodárstva odkanalizovaním obce 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Želmanovce Želmanovce Želmaovce Oprava septiku pri MŠ v Želmanovciach Školstvo a vzdelávanie Urýchlene odstrániť poruchy na septiku, zabrániť k priesakom odpadov novou izolačnou vrstvou septiku 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Želmanovce Želmanovce Želmanovce Úprava interiérov v KSB v Želmanovciach Budovy kultúrny dom Zvýšiť estetickú hodnotu interiérov v budove a výmeny časti nábytku 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Želmanovce Želmanovce Želmanovce Oplotenie areálu pri MŠ a ZŠ v Želmanovciach Školstvo a vzdelávanie MŠ + ZŠ Oplotiť areál MŠ a ZŠ, zamedziť vstupu cudzích osôb a zvierat. Zabezpečiť ochranu obecných nehnuteľností 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Želmanovce Želmanovce Želmanovce Rekonštrukcia objektu pre stravovanie občanov v Želmanovciach CR ubytovanie a stravovanie Nevyhovujúce prevádzkové a hygienické podmienky pre prípravu stravy a možnosti stravovania občanov 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Želmanovce Želmanovce Želmaovce Vybudovanie chodníkov na obecnom cintoríne v Želmanovciach Doprava miestne komunikácie Vybudovať prístupové chodníky k hrobovým miestam na cintoríne 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Železník Železník Železník Kanalizácia a ČOV Železník Vodohospodárstvo kanalizácia + ČOV odvedenie a čistnie odpadových vôd viac ako 1 000 000
Šariš, Svidník, Železník Železník Železník Rekonštrukcia obecného vodovodu Vodohospodárstvo vodovod Rekonštrukcia obecného vodovodu 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Železník Železník Železník Úprava verejnej zelene v obci Železník Verejné priestranstvá výsadba zelene Úprava verejnej zelene 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Železník Železník Železník Nákup zberných nádob pre separovaný zber Odpadové hospodárstvo triedený zber Nakúpiť dostatok zberných nádob na separovaný zber v počte 210 ks s cieľom zabezpečovania zvýšenia úrovne separovaného zberu a zamedzenie rozširovania čiernych skládok 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Železník Železník Železník Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Železník Verejné priestranstvá výsadba zelene Zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry pri verejných budovách obecných komunikáciách vrátane ich doplnkovej vybavenosti pre voľnočasové aktivity a likvidácie cudzokrajných rastlín. Dosiahnuť zvýšení záujem o vidiecky turizmus a agroturizmus v oblasti ktorej má obec predpoklady, 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Železník Železník Železník Detské ihrisko Šport a voľný čas detské ihriská výstavba detského ihriska 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Železník Železník Železník Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Budovy domy smútku Modernizácia domu smútku, výmena strechy, okien, dverí, zateplenie a modernizácia kúrenia 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Železník Železník Železník Multifunkčné ihrisko Šport a voľný čas športoviská Vybudovanie multifunkčného ihriska (futbal, hádzaná, volejbal, tenis) a zriadenia workautového ihriska 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Železník Železník Železník Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Železník Šport a voľný čas športoviská Vybudovať viacúčelové športové zariadenie pre športové aktivity občanov a návštevníkov obce 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Železník Železník Železník Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácii a chodníkov zlepšením kvality ich povrchu 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík Bezplatná wi-fi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík Odpadové hospodárstvo v obci Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Zakúpenie komposterov a farebne odlišujúcich plastových nádob na triedenie odpadov ako aj zakúpenia techniky na údržbu verejných priestranstiev 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík Rekonštrukcia budovy bývalého MNV Budovy budovy iné Obnova schátralej budovy a jej využitie pre účely obce 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík detské ihrisko Šport a voľný čas detské ihriská osadenie prvkov 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík Modernizácia kinosály a sociálnych zariadení v KSB Kultúra kultúrna infraštruktúra Modernizácia kinosály a sociálnych zariadení v KSB 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vianočné osvetlenie Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie Zakúpenie vianočného osvetlenia menej ako 10 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík Oplotenie miestneho cintorína a vyasfaltovanie cesty Verejné priestranstvá cintoríny Skrášlenie miesta posledného odpočinku a ochrana pre poškodením hrobových miest zverou 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík Modernizácia a rekonštrukcia obecnej posilňovne Šport a voľný čas športoviská rekonštrukcia celej miestnosti pivničných priestoroch obecného úradu a zakúpenie nových posilňovacích zariadení a činiek menej ako 10 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík Modernizácia obecnej knižnice Kultúra kultúrna infraštruktúra zakúpiť nábytok, pretože je veľmi starý, ako aj nové knihy na povinné čítanie a na voľné čítanie menej ako 10 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík rekonštrukcia chodníkov Doprava miestne komunikácie oprava a dostavba chodníkov v obci 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík Rekonštrukcia miestnej komunikácie na par. č. 49/1 Doprava miestne komunikácie Skvalitnenie života a bezpečnosti osôb žijúcich v bytových domoch 64 a 65 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík Rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Skvalitnenie života a bezpečnosti občanov obce 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík rek. miestnych priekop Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície zvýšenie odtoku dažďovej vody 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík Oddychová zóna v obci Vyšný Orlík Verejné priestranstvá oddychová zóna Vytvorenie miesta pre možné trávenie voľného času občanmi obce 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vyšný Orlík Vybudovanie prikrytého exteriérového pódia a zrealizovanie hľadiska Kultúra kultúrna infraštruktúra Vybudovanie prikrytého exteriérového pódia a realizácia hľadiska 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Bezplatná wi-fi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce menej ako 10 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Stanica na elektromobily Doprava nabíjacie stanice Vybudovanie stanice pre elektromobily 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Kompostovisko Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Vybudovanie zberného dvoru 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Zberný dvor Odpadové hospodárstvo zberné dvory Vybudovanie zberného dvoru 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Malá ČOV Vyšný Mirošov II. Etapa Vodohospodárstvo ČOV obec má vybudovanú čiastočnú kanalizáciu a ČOV, ale len na malom úseku v strede obce na ktorú je napojených len zopár domácnosti viac ako 1 000 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Regulácia potoka v obci Vyšný Mirošov Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Po väčších dažďoch dochádza z zosuvu pôdy a ohrozuje zatopenie rodinných domov, ktoré sú blízko potoka viac ako 1 000 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Odpadové hospodárstvo v obci Vyšný Mirošov Odpadové hospodárstvo triedený zber Triedenie a recyklovanie odpadov 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Budovy obecný úrad Rekončtrukcia budovy Obecného úradu 500 000 - 1 000 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Bytové jednotky pre rómsku komunitu MRK tvrdé aktivity na podporu integrácie Výstavba bytových jednotiek pre rómsku komunitu 500 000 - 1 000 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Komunitné centrum Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Vybudovanie komunitného centra 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Inteligentné verejné osvetlenie Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie Inteligentné VO 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Rekonštrukcia Základnej školy vo Vyšnom Mirošove Školstvo a vzdelávanie Dokončenie rekonštrukcie Základnej školy - zateplenie fasády, výmena strechy, zakúpiť plynový kotol a radiátory, nová elektroinštalácia. 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vybudovanie prikrytého exteriérového pódia a zrealizovanie hľadiska Kultúra kultúrna infraštruktúra Vybudovanie prikrytého exteriérového pódia a realizácia hľadiska v areáli obecného úradu 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vysporiadanie pozemkov Budovy bývanie Vysporiadanie pozemkov 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Revitalizácia a rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie Výmena a rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu v obci 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vianočné osvetlenie Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie Vianočné osvetlenie menej ako 10 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Multifunkčné ihrisko Šport a voľný čas športoviská Výstavba multifunkčného ihriska 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Modernizácia a rekonštrukcia obecnej posilňovne Šport a voľný čas športoviská Modernizácia a rekonštrukcia obecnej posilňovne menej ako 10 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Modernizácia kinosály a sociálnych zariadení v KSB Kultúra kultúrna infraštruktúra Modernizácia kinosály a sociálnych zariadení v KSB 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Modernizácia obecnej knižnice Kultúra kultúrna infraštruktúra Modernizácia obecnej knižnice menej ako 10 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov I/77 Vyšný Mirošov – odvodnenie, chodník ( úsek smer Bardejov ) Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste úsek smer Bardejov 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšný Mirošov Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov I/77 Vyšný Mirošov – odvodnenie, chodník ( úsek smer Svidník ) Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste úsek smer Svidník 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Budovanie, zlepšovanie a rozširovanie širopásmoého internetu v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Pripojenie na širokopásmový internet 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyš. Komárnik Vyš. Komárnik Vytvorenie prístupu k širokop. internetu Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi výstavba internetu 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Výstavba autobusovej zastávky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály výbudovanie autob. zastávky 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyš. Komárnik Vyš. Komárnik Rekonštrukcia obecného úradu Budovy obecný úrad rekonštrukcia OcÚ 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Regulácia potoka s úpravou svahu potoka Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície úprava potoka 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Úprava odvodňovacieho kanála popri miest.kom. Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície uprava kanála, zábradlí 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyš. Komárnik Vyš. Komárnik Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného kom. odpadu v obci Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice zabezpečenie nádob 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Rekonštrukcia obecného úradu Budovy obecný úrad vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie miestnych základných služieb pre vidiecke pobyvateľstvo 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyš. Komárnik Vyš. Komárnik Výstavba bezdrótového rozhlasu Digitalizácia a SMART rozhlas osadenie bezdrôtového rozhlasu 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Rozvoj turizmu zriadením turistickej ubytovne CR ubytovanie a stravovanie zriadenie ubytobvne pre turistov 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Obnova a údržba kultúrno-historických pamiatok vrátane okolia CR kultúrne a historické pamiatky obnova pamiatok 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Poznaj svoju históriu Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry ukážka bojov o Duklu 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Rekonštrukcia obecnej komunikácie Doprava miestne komunikácie rekonštrukcia asfaltového povrchu 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Rozvoj vidieckého turizmu CR agroturistika rozvoj cestovného ruchu, investície do rekreačnej infraštruktúry (informačné tabule, rekonštrukcia nevyužitých objektov, obnova pamiatok) 500 000 - 1 000 000
Šariš, Svidník, Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná Výstavba kanalizácie obce Vodohospodárstvo kanalizácia Odvedenie odpadových vôd z objektov v obci viac ako 1 000 000
Šariš, Svidník, Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná Výstavba verejného vodovodu Vodohospodárstvo vodovod Lepšie zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou viac ako 1 000 000
Šariš, Svidník, Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná Revitalizácia ihriska Šport a voľný čas športoviská Zdravý životný štýl 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná Rekonštrukcia a oprava miestnej komunikácie Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnych komunikácií pokládkou asfaltu 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vybudovanie nového parku Verejné priestranstvá park Vybudovanie nového parku v centre obce 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Rekonštrukcia vodovodnej siete Vodohospodárstvo vodovod Súčasná vodovodná sieť pochádza z rokov 1968-1969. Vzhľadom na vek a frekvenciu porúch vyžaduje rekonštrukciu v dĺžke cca 1300m 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vybudovanie kanalizácie Vodohospodárstvo vodovod + kanalizácia Vybudovanie kanalizácie, rekonštrukcia vodovodu 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Výstavba kanalizačnej siete Vodohospodárstvo kanalizácia Zabezpečenie odvodu splaškovej vody pre obyvateľov obce Vyšná Jedľová viac ako 1 000 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Cyklotrasy Doprava cyklochodníky Vybovanie nových cyklotrás 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Cyklotrasy pod Rohuľou Doprava cyklochodníky Nedostatok cyklotrás, dostatočný počet cyklistov 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Výstavba obecného kompostoviska Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Zvýšenie miery separácie odpadu, zhodnocovanie BRKO a BRZO 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová + Obecný podnik Jedľová s.r.o. rsp Vyšná Jedľová Kompostovisko Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Vybudovanie kompostoviska pre obce v regióne 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Protipovodňové opatrenia, úprava a regulácia tokov Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Zvýšenie povodňovej ochrany obyvateľov obce 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Regulácia potoka Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Regulácia Jedľovského potoka 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Zníženie energetickej náročnosti Budovy obecný úrad Zníženie energetickej náročnosti OcÚ 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Realizácia protipovodňových opatrení mimo vodného toku Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Zvýšenie protipovodňových opatrení obce Vyšná Jedľová 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Rozširovanie služieb obecnej firmy - sociálneho podniku Zamestnanosť sociálne podnikanie Obecná firma (Obecný podnik Jedľová s.r.o. rsp) v súčasnosti zamestnáva 5 zamestnancov, najmä v oblasti práčovne a žehliarne. Postupne chce svoje služby rozširovať aj na iné oblasti a tým zvyšovať zamestnanosť v obci, najmä medzi zraniteľnými a znevýhodnenými osobami 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Rozvoj sociálneho podniku Zamestnanosť sociálne podnikanie Rozširovanie ponúkaných služieb v obecnom sociálnom podniku 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Stacionár Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Výstavba domova sociálnych služieb Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb V obci a jej okolí je viacero osôb odkázaných na sociálne zariadenia. Je predpoklad ich nárastu do budúcnosti menej ako 10 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Pozemkové úpravy (komasácia) Budovy bývanie Zlepšenie a sprehľadnenie vlastníckych vzťahov k pozemkom 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Výstavba športového areálu Jedľová Šport a voľný čas športoviská Dobudovanie športovej infraštruktúry pri existujúcom multifunkčnom a detskom ihrisku 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Bytová jednotka Budovy bývanie Vybudovanie bytovej jednotky 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Minirozhľadne Jedľová CR infraštruktúra CR Po realizácií lesných náučných ciest sa vybudujú minirozhľadne (do 5m) na turisticky zaujímavých miestach 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Turistická rozhľadňa CR infraštruktúra CR Znovu vybudovanie známej turistickej rozhľadne Rohuľa 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Penzión CR ubytovanie a stravovanie Rekonštrukcia a prestavba nevyužívanej budovy na ubytovacie kapacity 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Výstavba ubytovacieho zariadenia CR ubytovanie a stravovanie Skvalitnenie a rozvoj cestovného ruchu 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Rekonštrukcia miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnych komunikácií pokládkou asfaltu 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Výstavba miestnych komunikácií Doprava miestne komunikácie Po realizácií komasácie pozemkov bude potrebná výstavba miestnych komunikácií k pozemkom 500 000 - 1 000 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Výstavba lesných náučných chodníkov CR infraštruktúra CR Vyznačené turistické chodníky, chýba pridaná hodnota 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová Výstavba oddychovej zóny Jedľová Verejné priestranstvá oddychová zóna Vybudovanie oddychovej zóny v obci (altánok, ohnisko, lavičky, informačné tabule) 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšná Jedľová Vyhliadková veža Rohuľa CR infraštruktúra CR Demontáž pôvodnej vyhliadkovej veže 10 000 - 100 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.