Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Wersja słowacka (SK)
 • Wersja angielska (EN)
 • Wersja niemiecka (DE)
 • Wersja francuska (FR)
 • Wersja rosyjska (RU)
 • Wersja węgierska (HU)
 • Wersja ukraińska (UA)
 • Wersja ruska (RT)
Przyjazne dla niewidomychMapa stronyDruk Odoslať RSS
 
Späť

Interreg Polska - Słowacja 2021 -2027

Program Interreg Poľsko - Slovensko Spolufinancovaný Európskou úniou

Wersja słowacka (SK) Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 w języku słowackim

 

Polish Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

26 września 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Pograniczne polsko-słowackie korzysta ze środków Interreg już od 2004 r.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. projekty muszą być realizowane w polsko-słowackim partnerstwie (co najmniej jeden partner z każdego kraju) i przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców.

Instytucją zarządzającą programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Instytucją koordynującą wdrażanie programu po stronie słowackiej jest Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego oraz Informatyzacji. Wspólny sekretariat programu (polsko-słowacka instytucja odpowiadająca m.in. za kontakty z beneficjentami) mieści się w Krakowie. Jego zadania wspierają regionalne punkty kontaktowe zlokalizowane w urzędach marszałkowskich w Polsce, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz w wyższych jednostkach terytorialnych na Słowacji, w krajach: preszowskim i żylińskim.

Obszar wsparcia

Po polskiej stronie granicy powiaty Polish:

 • w województwie śląskim: pszczyński, cieszyński, bielski, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, żywiecki,
 • w województwie małopolskim: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, gorlicki,
 • w województwie podkarpackim: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.       

Po słowackiej stronie granicy :

 • w Żylińskim Kraju Samorządowym: Čadca, KysuckéNovéMesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, DolnýKubín, Námestovo, Tvrdošín, LiptovskýMikuláš,
 • w Preszowskim Kraju Samorządowym: Poprad, Kežmarok, StaráĽubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina,
 • w Koszyckim Kraju Samorządowym: SpišskáNováVes.

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:   

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i jednostki im podległe,        
 • służby zarządzania kryzysowego,
 • zarządcy dróg publicznych,
 • właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów kultury oraz obiektów i zespołów przyrody,
 • zarządcy lasów i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje zajmujące się ochroną i promocją przyrody,
 • stowarzyszenia gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i instytucje systemu oświaty,         
 • organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być wyłącznie partnerem projektu, w którym liderem jest instytucja publiczna (np. samorząd). 

Program wspiera:

 • branżę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną,
 • przystosowanie do zmian klimatu oraz ochronę przyrody i bioróżnorodności,
 • dostępność komunikacyjną pogranicza,  
 • potencjał instytucji publicznych oraz budowanie wzajemnego zaufania i więzi międzyludzkich.

Budżet programu

129,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie projektów ze środków programu 2021-2027 wynosi do 80% wydatków kwalifikowalnych (w 2014-2020 było to 85%).

 

Priorytety i cele szczegółowe 

Program przewiduje cztery obszary tematyczne (priorytety), w ramach których wyróżniono łącznie sześć celów szczegółowych

Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

 • Cel szczegółowy 1: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.
 • Cel szczegółowy 2: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze

 • Cel szczegółowy 1: Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

 • Cel szczegółowy 1: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

 • Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron.
 • Cel szczegółowy 2: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie.

Nabory 

Expert oceny - prioritet 4

27.10.2023 Nabór na ekspertów do oceny jakościowej małych projektów (Priorytet 4.) w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

PL-SK 2021 - 2027 - małe projekty - Prioryteta 4 - pierwszy nabór

16.10.2023 PL-SK 2021 - 2027 - małe projekty - Prioryteta 4 - pierwszy nabór (19.1.2024)

Expert hodnotenia - Priorita 4 - prvá výzva

27.10.2023 Výzva - expert kvalitatívneho hodnotenia pre malé projekty v rámci Priority 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia Programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027

PL- SK 2021 - 2027 - malé projekty - Priorita 4 - prvá výzva

16.10.2023 1. výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty v rámci Priority 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia Programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027

 

 

 

 

 

Urząd Samorządowego Kraju Preszowskiego

Urząd Samorządowego Kraju Preszowskiego
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Slovakia

Telefon:

+421 51 70 81 111

Godziny pracy

Urząd SKP
Poniedziałek
- 13.00 - 15.00
Wtorek
9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Środa
9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Czwartek
9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Piątek
9.00 - 12.00 -

Rejestr SKP
Poniedziałek - Piątek

7.30 - 12.00 12.30 - 15.00

KONTAKT - Interreg

Urząd Samorządowego Kraju Preszowskiego  
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Slovakia

Ing. Kornélia Kiliánová
kornelia.kilianova@psk.sk 
tel: +421 51 70 81 519

Ing. Adéla Koľšovská
adela.kolsovska@psk.sk
tel: +421 51 70 81 539

Mgr. Lucia Mačupová
lucia.macupova@psk.sk
tel: +421 51 70 81 525

Mgr. Jana Plavčanová
jana.plavcanova@psk.sk
tel: +421 51 70 81 536

Ing. Peter Sokolský
peter.sokolsky@psk.sk
tel: +421 51 70 81 547

Ing. Jana Repeľová
jana.repelova@psk.sk
tel: +421 51 70 81 543

Mgr. Štefan Žabecký
stefan.zabecky@psk.sk
tel: +421 51 70 80 523

 

Publikované: 20.01.2023 / Aktualizované: 17.10.2023 HoreTlačiť