Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

 

 
Späť

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK

 

Energetická Agentúra Smart Regiónu Prešovského samosprávneho kraja je príspevkovou organizáciou Prešovského samosprávneho kraja s právnou subjektivitou, ktorá je zapojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja každoročne upravovaným príspevkom.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 4 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zriadilo podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o rozpočtových pravidlách), príspevkovú organizáciu Prešovského samosprávneho kraja s názvom Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK, s účinnosťou od 1. januára 2018 (na dobu neurčitú).

Hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi zákonom o ropočtových pravidlách.

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bolo zriadené, v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK môže vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu definovanú ako vedľajšia hospodárska činnosť a predstavuje tieto činnosti:

  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • výroba tepla, rozvod tepla
  • poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  • reklamné a marketingové služby
  • počítačové služby
  • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  • administratívne služby
  • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.

Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého na návrh predsedu Prešovského samosprávneho kraja vymenúva a odvoláva Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja.

Riaditeľ zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa činnosti organizácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto zriaďovacou listinou a v súlade s uzneseniami Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

 

Kontakt

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 910

    

Zmluvy, OBJ, FA

 

Posledná aktualizácia: 07.09.2021HoreTlačiť