Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

MUDr. Peter Chudík

predseda Prešovského samosprávneho kraja

zvolený vo voľbách 15. decembra 2001, 10. decembra 2005, 28. novembra 2009 a 9. novembra 2013

 

Podľa § 16 a §17 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch):

 1. predsedu volia obyvatelia samosprávneho kraja (§ 3ods. 1) v priamych voľbách. Spôsob voľby predsedu ustanovuje osobitný zákon.
 2. predseda skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie predsedu ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia".
 3. funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou:
  1. poslanca zastupiteľstva,
  2. člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom,
  3. štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja,
  4. zamestnanca samosprávneho kraja,
  5. starostu obce alebo primátora mesta, alebo
  6. podľa osobitného zákona
 4. funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný.
 5. mandát predsedu zaniká:
  1. uplynutím volebného obdobia,
  2. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  3. vzdaním sa mandátu,
  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  6. skončením trvalého pobytu v obci na území samosprávneho kraja,
  7. vyhlásením výsledku referenda, ktorým sa rozhodlo o odvolaní predsedu,
  8. smrťou
 6. vzdanie sa mandátu predsedu musí sa urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením úradu. Vzdanie sa mandátu predsedu nemožno vziať späť.

 

  

Kontakt:

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda(at)vucpo.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/ 70 81  100

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Kontakty

Úrad PSK 
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Infolinka:
051 / 70 81 111 

    

Kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

banner - Magazín PSK 
banner - Spravodaj PSK

banner EUROkalkulačka

 

Odkaz na EU informácie (obrázok - vlajka EÚ)

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti 

logo Prešovskej unvierzity - odkaz na webovú stránku

 

Logo PL - SR

Projekt "Karpatská mapa možností"

 

Logo OP KaHR - odkaz na stránkuu operačného programu KaHR

 Logo ROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne
Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 16.09.2015 HoreTlačiť